Voor bepaling aankoopprijs tellen afleveringskosten mee.. Aankoopprijs hoger dan reglementair bepaalde prijs van 4.500,–. Commissie bevoegd

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 43185

De uitspraak:

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Er is een lichte resonantie voelbaar, het beste voelbaar tussen de 60 – 80 kilometer. Bij hogere snelheden 110 – 120+ komt er een lichte onbalans in; veroorzaakt door de banden. Al eerder opgemerkt: "verschillende banden op een as et cetera, speelt hierin een rol". De resonantie echter wordt veroorzaakt door het concept aandrijving; inherent de uitvoering. Wellicht zal er een kleine verbetering merkbaar zijn, indien men wat extra aandacht aan de banden/velgen geeft, helemaal weg kan ik beslist niet garanderen. De klacht kan men scharen onder de volgende noemers: "de eerste merkt het niet op; de tweede merkt het op en accepteert het na uitleg; de derde accepteert het niet". Ten laatste: "consument rijdt behoorlijk wat kilometers; circa 20.000 per jaar".   Ik adviseer de volgende werkzaamheden: velgen en banden heel goed bekijken, velgranden schoonmaken, twee [nieuwe banden] voor en de beste velgen monteren. De twee andere [banden] (zitten al op de auto) achter monteren. Het geheel optimaal balanceren; zowel statisch als dynamisch. Rechteraandrijfas controleren op het contragewichtje. Extra aandacht dient wel gegeven te worden aan een (blijvende) juiste bandenspanning.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie neemt de bevindingen en conclusies van de deskundige over en maakt deze tot de hare. Mede gelet daarop is de commissie van oordeel dat de ondernemer op een aantal punten toerekenbaar tekort is geschoten in de uitvoering van de overeenkomst nu hij op basis van artikel 7:17 BW aansprakelijk is voor de geconstateerde gebreken. De commissie zal bepalen dat moet worden hersteld als door de deskundige in diens rapport onder 5 is aangegeven.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit: herstel als boven omschreven.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 4 weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Overeenkomstig het reglement van de commissie dient de ondernemer een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 445,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 22 februari 2011.