Voor het verkrijgen van voorzieningen is verklaring van een onafhankelijk arts nodig. Verklaring van de huisarts is onvoldoende

  • Home >>
  • Taxivervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 47248

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de aanvraag van solo taxivervoer.   De consument heeft op 8 juli 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb een verzoek bij de ondernemer ingediend om wegens slechte ervaringen met gecombineerde ritten in voorkomende gevallen – bijvoorbeeld bij ritten van meer dan 50 km – mij per solo-rit te vervoeren. Ik heb een verklaring van de huisarts overgelegd. Daarmee gaat de ondernemer niet akkoord. De ondernemer heeft op neerbuigende wijze mij laten weten dat een attest van een onafhankelijke arts noodzakelijk is. Daarmee wordt gesuggereerd dat mijn huisarts en ik niet correct zouden handelen. Bovendien bestaat er geen onafhankelijke arts die mijn fysieke toestand adequaat kan beoordelen. De ondernemer heeft nog steeds niet schriftelijk geantwoord op mijn verzoek. Daarmee heeft de ondernemer niet gehandeld conform artikel 14,2 van de algemene voorwaarden, inhoudende dat klachten binnen 15 dagen dienen te worden afgehandeld. Daarom is mijn klacht zonder meer al gegrond.   De consument verlangt alsnog toekenning van de solo-ritten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer, ter zitting verwoord, luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer verwijst naar de brief van de ondernemer aan de consument d.d. 4 maart 2009, waarin wordt medegedeeld dat bij aanvrage van een hoog persoonlijk kilometerbudget [een onafhankelijk indicatiebureau] bekijkt of men daarvoor in aanmerking komt. Bij aanvragen van solo vervoer dient dit gebruik analoog te worden toegepast. In feite komt het erop neer dat indien de consument een verklaring overlegt van zijn specialist of een onafhankelijke derde arts, op grond waarvan solo-ritten zijn geïndiceerd, de consument ervoor in aanmerking komt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het is algemeen gebruik dat bij medische beoordelingen voor het verkrijgen van voorzieningen geen genoegen wordt genomen met een verklaring van de huisarts. Dat is geen diskwalificatie van de huisarts. Deze regel voorkomt tegenstrijdigheid van belangen. Het ministerie van VWS heeft dan ook [een onafhankelijk indicatiebureau] in het leven geroepen voor objectieve toetsing van medische situaties van aanvragers van voorzieningen. De commissie is van oordeel dat de ondernemer terecht geen uitzondering maakt voor de consument.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Taxivervoer op 13 januari 2011.