(Vooraf gefixeerde) schadevergoeding vanwege slechte beeldkwaliteit

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email




Commissie: Centrale Antenne Inrichtingen    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: CAI01-0086

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kwaliteit van het afgeleverde signaal.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De signaalontvangst voor mijn televisie is slecht. Soms is het beeld helder, waarna het sneeuwerig wordt. Soms wordt het geheel mistig. Mijn buren hebben voor zover ik weet een goede ontvangst. De ondernemer reageert niet adequaat op mijn klachten. Een monteur is op het afgesproken tijdstip niet langsgekomen. Daarvoor heb ik een vergoeding gehad van ƒ 50,– ( € 22,69). Ik heb onlangs een nieuw televisietoestel gekocht. De problemen blijven echter.   Ik wil dat de signaaloverdracht steeds in orde is. Verder wil ik een vergoeding van de ondernemer voor het niet nakomen van zijn verplichtingen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Vanaf het moment dat de consument gebruik maakte van onze diensten heeft deze geen goede beeldontvangst. Hierover heeft de consument meerdere malen met ons contact opgenomen, zonder dat er evenwel adequaat op werd gereageerd. Wij zijn een nieuw onderzoek gestart naar de oorzaak van de slechte beeldontvangst. Zodra wij een uitslag hiervan hebben, brengen wij betrokkenen daarvan op de hoogte.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het standpunt van de ondernemer is verwoord in zijn brieven van 16 januari en 15 februari 2002. Er is sindsdien geen ander bericht zijdens de ondernemer ontvangen. De consument handhaafde ter zitting haar klachten. Onder deze omstandigheden moet het ervoor gehouden worden, dat de signaallevering door de ondernemer aan de consument nog steeds niet voldoet aan de eisen en de ondernemer niet op de juiste wijze reageert. De klacht is derhalve gegrond. Voor een vergoeding aan de consument door de ondernemer voor de slechte beeldkwaliteit in het verleden bestaat geen aanleiding, nu niet is gesteld, dat de signaallevering meer dan 24 uur achtereen volledig afwezig of gestoord was. Wel dient de ondernemer er voor zorg te dragen, dat de signaallevering aan de consument op de kortst mogelijk tijd aan de daaraan te stellen eisen voldoet. Een beslissing als na te melden acht de commissie daartoe op zijn plaats.   Beslissing   De ondernemer draagt er zorg voor, dat de (beeld) signaallevering aan de consument binnen een maand na verzending van dit bindend advies voortdurend voldoet aan de daaraan te stellen eisen.   Indien de ondernemer voormelde verplichting niet of niet tijdig tot tevredenheid van de consument nakomt betaalt hij aan de consument een schadevergoeding van € 25,– per maand of een gedeelte van een maand, ingaande een maand na verzending van dit bindend advies.   Aan schadevergoeding op grond van deze beslissing kan de ondernemer aan de consument maximaal € 300,– verbeuren.   Voor het geval een geschil ontstaat over de vraag of op enig moment het signaal blijvend aan de eisen voldoet, kan de meest gerede partij in een nieuw aanhangig te maken geschil zich wederom tot de commissie wenden.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 22,69 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen op 10 juni 2002.