Voorbehoud afwijking kleurstaal en autolak

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: (On)deugdelijke levering/reparatie/onderhoud    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE02-0449

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 7 december 2001 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe auto, merk [merk] type [type en model] , kleur [kleur] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 36.285,66.   De levering vond plaats op of omstreeks 4 maart 2002.   De consument heeft op 19 februari 2002 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt – zakelijk weergegeven en voor zover van belang – in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft misbruik gemaakt van de toestand waarin de consument verkeerde in verband met de spanningen die haar echtscheiding op dat moment met zich meebrachten. Zij heeft in dat verband bij aankoop uitdrukkelijk te kennen gegeven niet in een auto met een opvallende kleur te willen rijden. Bij verkoop is haar een staaltje van de kleur van de [type] getoond. Bij aflevering bleek echter dat de kleur wel bijzonder opvallend was. Aldus heeft de auto niet de eigenschappen die de consument op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Toen zij hierover haar beklag deed, heeft de ondernemer haar nog verder onder druk gezet door te dreigen met inschakeling van een advocaat. De consument heeft haar beklag gedaan bij de importeur, maar die wil haar niet tegemoet komen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik heb vijf weken na de bestelling gevraagd of ik de kleur nog kon veranderen. Volgens de ondernemer was de auto toen al in productie en kon dat niet meer. Ik kan u de folder tonen met de kleurstalen die mij getoond zijn. Ook heb ik de originele kleurenfoto’s van de auto bij me. De auto heeft nog een aantal gebreken. Ik ben er onlangs mee naar de dealer in [plaatsnaam] geweest. Het personeel daar is veel professioneler en klantvriendelijker dan dat bij de ondernemer.   De consument verlangt een nieuwe [type] in een donker [soort kleur] kleur die niet opvalt en een vriendelijke bejegening door het personeel van de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De koopovereenkomst is conform de orderbevestiging uitgevoerd. De consument is al door verschillende instanties in het ongelijk gesteld, maar kan dat kennelijk niet accepteren.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie heeft kennis genomen van de folder en de daarin opgenomen kleurstalen. Onder aan de pagina naast die waarop de kleur [kleur] staat afgebeeld staat vermeld dat kleurafwijkingen ten opzichte van de in de folder getoonde kleuren mogelijk is in verband met de omstandigheid dat er verschillen bestaan tussen drukinkt en autolak.   Het staat – bij gebrek aan betwisting – vast dat de ondernemer een auto heeft geleverd in de kleur die door de consument is besteld. Dit heeft plaatsgevonden nadat een kleurvoorbeeld is getoond, maar gelet op het voorbehoud dat daarbij in de folder is gemaakt, had de consument er niet zonder meer van mogen uitgaan dat de bestelde kleur exact (en onder elke lichtval) dezelfde zou zijn als afgebeeld in de folder. De commissie is van oordeel dat deze ook niet in die mate afwijkt van de kleurstaal in de folder, dat sprake is van levering van iets anders dan door de consument besteld.   Nu moet worden geoordeeld dat de ondernemer overeenkomstig de gemaakte afspraken heeft geleverd, bestaan geen gronden om de koop te ontbinden en de ondernemer gehouden te achten aan de consument een nieuwe auto te leveren in ruil voor de onderhavige. Mitsdien zal worden beslist als na te melden.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Auto, op 5 februari 2003.