Voorstel deskundige wordt door commissie opgelegd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Wanprestatie    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 186639/195888

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument klaagt over de kwaliteit van de door de ondernemer uitgevoerde werkzaamheden omtrent het installeren van zonnepanelen. Beide partijen hebben zich kunnen vinden in de door de deskundige aangedragen oplossing. Daarom oordeelt de commissie als zodanig. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie heeft een onderzoek laten doen door de heer [naam], die daarvan een schriftelijk rapport d.d. 27 juni 2023 heeft uitgebracht.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 11 augustus 2023 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

De consument heeft ter zitting het standpunt toegelicht. Door de ondernemer is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter zitting het standpunt toe te lichten. Naar de commissie begrepen heeft, heeft de ondernemer op vrijdag 11 augustus 2023 omstreeks 11:00 uur telefonisch contact opgenomen met de receptie van de Geschillencommissie met de mededeling dat hij zich vergist had in het aanvangstijdstip van de zitting (10:00 uur).

Onderwerp van het geschil

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de kwaliteit van de door de ondernemer uitgevoerde werkzaamheden.

De consument heeft een bedrag van € 3.781,91 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Twintig zonnepanelen installatie. Panelen scheef hier en daar tegen elkaar aan. Vele kabels hangen los tussen de panelen en bitumen dakbedekking gaat schuren en rammelen. Stroomkabels zonder mantelbuis op dakbedekking. Kabel doorvoer rvs maar 43 graden zwart plastic bochten. Als leek vind ik zeer slecht aangelegd. Er is slordig en beschadigd werk afgeleverd

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft de klacht van de consument in eerste instantie gemotiveerd weersproken.

De ondernemer heeft naar aanleiding van het deskundigenrapport in een bericht van 5 juli 2023 aangegeven het herstel advies op te volgen. In zijn bericht van 20 juli 2023 geeft de ondernemer aan dat de consument eerst de uitspraak van de commissie af wil wachten alvorens een afspraak voor herstel te maken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft ter zitting aangegeven dat hij akkoord is met de uitvoering van de door de deskundige geadviseerde herstelwerkzaamheden. Nu de ondernemer zich al eerder hiertoe bereid heeft verklaard, zal de commissie dienovereenkomstig beslissen en daarbij bepalen dat de ondernemer de herstelwerkzaamheden binnen 6 weken na de verzenddatum van dit bindend advies dient uit te voeren.

Op grond van het vorenstaande is de commissie van oordeel dat de klacht van de consument gegrond is. De ondernemer zal derhalve het door de consument betaalde klachtengeld dienen te vergoeden. Het door de consument bij de commissie gedeponeerde bedrag zal aan de ondernemer worden uitgekeerd na eensluidend bericht dat de hiervoor bedoelde herstelwerkzaamheden deugdelijk zijn uitgevoerd.

Ter zitting heeft de consument de vraag neergelegd of de ondernemer hem toegang wil verlenen tot de account van de omvormer, wat volgens de consument neerkomt op het ‘aanzetten van een vinkje’. Omdat de ondernemer niet ter zitting was en hier derhalve niet op heeft kunnen reageren en de commissie niet over de benodigde gegevens beschikt om hierover een beslissing te kunnen nemen, beperkt de commissie zich tot het door middel van deze uitspraak voorleggen van deze vraag van de consument aan de ondernemer.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer dient de door de deskundige omschreven herstelwerkzaamheden zonder bijkomende kosten voor de consument uit te voeren binnen 6 weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

De ondernemer dient tevens het door de consument betaalde klachtengeld van € 127,50 aan de consument te vergoeden.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

De commissie wijst af het meer of anders verlangde.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 3.781,91 als volgt verrekend. Dit bedrag zal aan de ondernemer worden uitgekeerd na eensluidend bericht van partijen dat de hiervoor bedoelde herstelwerkzaamheden deugdelijk zijn uitgevoerd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit de heer mr. A.G.M. Zander, voorzitter, de heer drs. H.H.F.M. van den Oever, mevrouw mr. B.J. van Gent, leden, op 11 augustus 2023.