Vordering consument niet weersproken door ondernemer, klacht gegrond

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sport en Beweging    Categorie: Corona / Kosten    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 202738/207463

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

In verband met het coronavirus kon de consument gedurende een bepaalde periode geen gebruik maken van zijn sportschoolabonnement. De ondernemer heeft in die periode een formulier toegestuurd waarin staat dat de consument de contributie voor die periode terugkrijgt aan het einde van zijn abonnement. De consument heeft het abonnement beëindigd, maar de ondernemer weigert enige terugbetaling. De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend bij de commissie. Hetgeen de consument stelt is niet weersproken door de ondernemer. De commissie wijst de vordering toe en verklaart de klacht gegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Sport en Beweging (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 18 juli 2023 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

De consument heeft ter zitting zijn standpunt toegelicht. De ondernemer is niet verschenen.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft terugbetaling in verband met sluiting van de sportschool vanwege Corona.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Vanaf 15 december 2020 tot en met 19 mei 2021 heeft de consument geen gebruik kunnen maken van de sportschool van de ondernemer in verband met corona. De ondernemer heeft een formulier toegestuurd waarin staat dat de consument zijn geld terugkrijgt bij het einde van zijn abonnement. De ondernemer ontkent dit thans en weigert die terugbetaling.

De consument is aangeboden dat hij gratis mag sporten, maar hij wenst zijn geld terug, omdat hij niet de diensten heeft gekregen waar hij voor heeft betaald. Een adviseur van het juridisch loket heeft de consument geholpen en de ondernemer gemaild, maar daar heeft de ondernemer niet op gereageerd.

De consument wenst terugbetaling van € 134,95.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen verweer gevoerd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft geen verweer gevoerd en is ook niet ter zitting verschenen. Hetgeen de consument stelt is dus niet weersproken. De niet weersproken vordering komt de commissie ook niet ongegrond of onrechtmatig voor.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is en zal bepalen dat de ondernemer binnen twee weken na verzending van deze uitspraak aan de consument en bedrag van € 134,95 zal moeten betalen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht gegrond en bepaalt dat de ondernemer binnen twee weken na verzending van deze uitspraak aan de consument en bedrag van  € 134,95 dient te betalen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sport en Beweging, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer drs. J. Zoutendijk, mevrouw mr. A. Zwart-Hink, leden, op 18 juli 2023.