Vordering tot ontbinding consumentenkoopovereenkomst slaagt

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Non conformiteit / Ontbinding    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 205758/208848

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een droger van de ondernemer (consumentenkoopovereenkomst). De droger is een keer vervangen en meerdere keren gerepareerd, waardoor de consument geen vertrouwen meer heeft in het apparaat. De consument verlangt daarom ontbinding van de overeenkomst. De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend bij de commissie. Een door de commissie ingeschakelde deskundige heeft de droger onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat er sprake is van een technische fout. De commissie is van oordeel dat er sprake is van een gebrek dat is opgetreden vóór de behaalde levensduurverwachting van de droger. Derhalve is er sprake van non-conformiteit, zodat de klacht van de consument gegrond is. Bij de bepaling van de hoogte van het terug te betalen bedrag, houdt de commissie rekening met het feit dat de droger ruim drie jaar is gebruikt.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Elektro (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie heeft onderzoek laten doen door deskundige de heer [naam], die daarvan schriftelijk rapport heeft uitgebracht.’

De behandeling heeft plaatsgevonden op 10 juli 2023 te Den Haag, via een beeld- en geluidverbinding met het programma [naam].

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

De consument heeft ter zitting het standpunt toegelicht. Door de ondernemer is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter zitting het standpunt toe te lichten.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft (non)conformiteit van een warmtepompdroger.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft op 14 februari 2020 bij de ondernemer een warmtepompdroger van het merk [merknaam] gekocht van € 599,– (hierna: droger). De droger is na ongeveer een week onder garantie vervangen door een nieuwe droger. Daarna is de droger vier keer gerepareerd door een monteur. De droger heeft op 28 februari 2023 wederom een foutmelding gegeven en doet het niet.

Dit is op 1 maart 2023 gemeld bij de ondernemer. De ondernemer geeft aan dat er geen garantie is en dat de consument € 209,– moet betalen voor reparatie. Daarna heeft de fabrikant een aanbod gedaan van € 120,– voor reparatie. De consument kan zich hierin niet vinden, omdat hij meent dat hij recht heeft op kosteloze reparatie of vervanging op basis van wettelijke garantie.

De consument wil ontbinding van de koopovereenkomst nu hij het vertrouwen in het apparaat heeft verloren.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft bij de commissie geen verweer gevoerd, zodat zijn standpunt niet bekend is.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige, de heer [naam], heeft blijkens zijn rapport van 5 juni 2023, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

 

Geef uw vaktechnisch oordeel over de klacht(en):
(…)

In de bij deze zaak meegeleverde documenten is aangegeven dat de laatste foutcode F09E2 is. Deze code heeft ermee te maken dat het water niet weggepompt wordt omdat de watersensor en of het moederboard defect is.

(…) Deskundige heeft alle stoffilters die de machine bezit gecontroleerd en deze zijn voldoende schoon. De condensor is normaal vervuild naar het aantal droogbeurten en schoon genoeg. Deskundige kan niet beoordelen of de filters altijd goed bijgehouden zijn. Volgens de klant maakt ze de filters na iedere droogbeurt schoon en de condensor na ongeveer tien beurten. Dit vindt deskundige voldoende. (…).

Deskundige heeft technische documenten bestudeerd en daarin staat dat de in het display vermelde storing (watertank vol pauze) betrekking heeft op vervuiling van de pomp of vervuiling van de

sensor. De eerdere code F09E2 kan het begin zijn van de huidige melding doordat de droger een paar

maanden stil gestaan heeft en de sensor is gaan oxideren. De codes zijn ook niet te resetten, wat

onder normale omstandigheden gebeurt door de startknop drie seconden ingedrukt te houden.

De conclusie van deskundige is dat de problemen niet te wijten zijn aan slecht onderhoud, maar

technisch van aard zijn.

De omvang van de klacht(en):

Opvallend.

Is herstel of reparatie technisch mogelijk?

Ja.

Welke technische oplossing(en) is (zijn) er mogelijk?
Volgens de documentatie moet de sensor en het moederboard vervangen worden. Ook de

afvoerpomp moet gecontroleerd worden omdat deze vast kan zitten door de lange stilstand van de droger.

Wat zullen de herstelkosten hiervan zijn (inclusief BTW)?

De geschatte reparatiekosten zijn € 300,–.

 

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Aan de orde is de (non)conformiteit van een warmtepompdroger (hierna: droger).

De commissie heeft zich ter zake laten adviseren door een deskundige. In het rapport concludeert de deskundige dat de problemen niet te wijten zijn aan slecht onderhoud, maar technisch van aard zijn. De commissie verenigt zich met de bevindingen van het rapport van de deskundige, dat door partijen niet weersproken is, en maakt die tot de hare.

De commissie heeft reeds eerder overwogen dat specifiek voor de problematiek van de non-conformiteit, dus de aansprakelijkheid van een ondernemer voor gebreken na afloop van de garantieperiode, waarvan hier het geval is, door (voorheen) Uneto-VNI onderzoek is gedaan en naar aanleiding van dat onderzoek een tabel heeft opgesteld, waarin de verwachte levens-/gebruiksduur vermeld is. Voor het apparaat dat de consument gekocht heeft, tegen de door de consument betaalde prijs, is de gemiddelde gebruiksduurverwachting volgens de betreffende tabel zes jaar. Voor de bepaling van de gemiddelde gebruiksduurverwachting knoopt de commissie bij deze oorspronkelijk door Uneto-VNI ontwikkelde richtlijnen aan.

Dit betekent dat sprake is van een gebrek aan de droger dat is opgetreden vóór de behaalde levensduurverwachting. Daarmee staat vast dat het apparaat niet beantwoordt aan de overeenkomst als bedoeld in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Volgens de deskundige is herstel c.q. reparatie mogelijk door het vervangen van de sensor en het moederboard, moet de afvoerpomp gecontroleerd worden en zijn de geschatte herstelkosten hiervan € 300,–. De consument heeft echter aangevoerd geen herstel meer te willen, maar ontbinding van de koopovereenkomst door het wegvallen van vertrouwen in het apparaat door de veelheid aan defecten. De ondernemer heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt, nu hij geen verweer heeft gevoerd. Voorts wordt in aanmerking genomen de hoogte van de herstelkosten in relatie tot de resterende gebruiksduurverwachting (ruim tweeënhalf jaar). Dit betekent dat gelet op de omstandigheden van dit geval de commissie de koopovereenkomst zal ontbinden zoals voorzien in artikel 7:22 BW.

Als gevolg van de uit te spreken ontbinding treedt een ongedaanmakingsverplichting in voor beide partijen.

Hoewel bij herstel of vervanging van een product geen vergoeding van een consument gevraagd mag worden is dat anders bij ontbinding van de overeenkomst, met name als een consument geruime tijd onbelemmerd gebruik heeft kunnen maken van het product. In dat geval is het naar het oordeel van de commissie redelijk om een gebruiksvergoeding toe te passen. De commissie ziet in dit geval aanleiding hiertoe over te gaan. Bij het bepalen van de gebruiksvergoeding worden in aanmerking genomen het door de consument gebruiken van de droger gedurende ruim drie jaar, gemiddeld drie keer per week, maar ook het optreden van zes keer defecten, veelal van verschillende aard en de reparatiemomenten. Gelet hierop bepaalt de commissie de gebruiksvergoeding in redelijkheid en billijkheid op € 200,–.

De ondernemer dient daarom aan de consument € 399,– terug te betalen. De consument dient de droger aan de ondernemer terug te leveren. De ondernemer dient na afstemming met de consument zorg voor het zonder berekening van kosten bij de consument aan huis ophalen van de droger. Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.  Overigens heeft de consument ter zitting aangegeven de droger zelf te willen afleveren bij de ondernemer. De commissie geeft partijen in overweging daarover met elkaar in contact te treden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie bepaalt dat de koopovereenkomst tussen partijen betreffende de warmtepompdroger ontbonden wordt.

De ondernemer dient een bedrag van € 399,– aan de consument terug te storten. Betaling van dit bedrag dient plaats te vinden binnen één maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

De consument dient de warmtepompdroger aan de ondernemer terug te leveren. De ondernemer draagt na afstemming met de consument zorg voor het zonder berekening van kosten bij de consument aan huis ophalen van de droger. De ondernemer dient dat binnen één maand na de verzenddatum van dit bindend advies te doen.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 87,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit mevrouw mr. I.K. Rapmund, voorzitter, de heer P.A. Frank, de heer mr. dr. S.O.H. Bakkerus, leden, op 10 juli 2023.