Vordering wordt onvoldoende onderbouwd, zodat vordering niet voldaan hoeft te worden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Informatie / Prijs    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies na tussenadvies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 133516/140780

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Eerder in deze procedure is een tussenadvies gegeven. Daarin werd duidelijk gemaakt dat de commissie meer informatie verlangde. De verbruiker is voortijdig overgestapt naar een andere energieleverancier. Het bedrijf heeft naar aanleiding een opzegboete gevorderd, waartegen de verbruiker bezwaar maakt. De verbruiker heeft aangegeven de vergoeding alleen te willen betalen als deze voldoende deugdelijk is onderbouwd. Het bedrijf is van mening dat de verlangde informatie in het eerder aangeleverde Excel-document staat. De commissie constateert dat het bedrijf de gevraagde informatie niet heeft aangeleverd. Nu de vordering van het bedrijf onvoldoende is onderbouwd, is de juistheid daarvan onvoldoende aannemelijk. De vordering hoeft dan ook niet door de verbruiker voldaan te worden. De klacht is ten dele gegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
De Geschillencommissie Energie zakelijk (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies d.d. 10 maart 2022 de eindbeslissing aangehouden.

De inhoud van dit tussenadvies moet als hier ingevoegd worden beschouwd.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

Onderwerp van het geschil
De opzegvergoeding die de verbruiker/aangeslotene verschuldigd is vanwege een voortijdige overstap naar een andere leverancier met betrekking tot de levering van energie.

Standpunt van de verbruiker/aangeslotene
Voor het standpunt van de verbruiker/aangeslotene verwijst de commissie naar de overgelegde stukken en de weergave van het standpunt zoals beschreven in het tussenadvies van de commissie van 10 maart 2022.

Naar aanleiding van dat tussenadvies heeft de verbruiker/aangeslotene nog – verkort en zakelijk weergegeven – het volgende opgemerkt.

Het bedrijf brengt een bedrag van € 4.442,82 in rekening als vergoeding van vaste leveringskosten. Het vorderen van een dergelijk bedrag is in strijd met zowel de algemene voorwaarden van het bedrijf als de richtsnoeren en beleidsregels van de ACM.

In het door het bedrijf aangeleverde Excel-document wordt enkel de vergoeding voor ingekocht volume per eenheid weergegeven. Marktprijzen op moment van beëindiging staan daarin niet vermeld. In dat bestand staat evenmin een formule als onderbouwing van de gevorderde sommarge en verkoop volume en dan met name wat betreft de gehanteerde marktprijzen.

Zoals eerder ook aangegeven, is de verbruiker/aangeslotene bereid een opzegvergoeding te betalen als die correct is en deugdelijk onderbouwd.

Standpunt van het bedrijf
Voor het standpunt van het bedrijf verwijst de commissie naar de overgelegde stukken en de weergave van het standpunt zoals beschreven in het tussenadvies van de commissie van 10 maart 2022. Naar aanleiding van dat tussenadvies heeft het bedrijf nog – verkort en zakelijk weergegeven – het volgende opgemerkt.

Op het Excel-document dat het bedrijf op 20 mei 2022 in het dossier heeft gevoegd, staat de gevraagde informatie.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Bij tussenadvies heeft de commissie het bedrijf gevraagd om een duidelijke en volgbare specificatie van met name kolom H van het eerder ingebrachte Exel document en dat uitgesplitst per appartement. Verder heeft de commissie gevraagd duidelijk cijfermatig aan te geven op basis van welke uitgangspunten de bedragen in de bedoelde kolom tot stand zijn gekomen.

Tot haar spijt moet de commissie constateren dat het bedrijf niet heeft voldaan aan hetgeen bij tussenadvies is gevraagd. Het enkel verwijzen naar een opnieuw ingebracht Excel-document zonder enige nadere toelichting is daarvoor onvoldoende.

De commissie is van oordeel dat de verbruiker/aangeslotene op goede gronden aanspraak maakt op een duidelijke specificatie van de vordering. Nu de vordering cijfermatig onvoldoende inzichtelijk is onderbouwd, is de juistheid daarvan onvoldoende aannemelijk gemaakt en is de verbruiker/aangeslotene niet verplicht de thans nog voorliggende vordering te voldoen.

In zoverre is de klacht gegrond.

Naar aanleiding van de behandeling van dit geschil is niet aannemelijk geworden dat van onrechtmatig handelen van het bedrijf in deze sprake is.

In zoverre is de klacht ongegrond.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de verbruiker/aangeslotene verlangde wordt toegewezen.

Hij is niet gehouden de tot nu toe onvoldoende inzichtelijk gemaakte vordering te voldoen.

Bovendien dient het bedrijf overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 181,50 aan de verbruiker/aangeslotene te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is het bedrijf aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie zakelijk, bestaande uit I.E. de Vries, voorzitter, C. Verloop, C.M.H. van Vlaanderen, leden, op 14 november 2022.