Vrijstaande kookplaat veroorzaakt schade aan aanrechtblad, ondernemer moet schadevergoeding betalen

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Aansprakelijkheid ondernemer / Schadevergoeding    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 4505/12377

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over een vrijstaande kookplaat. De consument geeft aan dat de ondernemer haar te weinig heeft geïnformeerd over de manier waarop de kookplaat moet worden uitgepakt. Als het op de voorgeschreven manier wordt uitgepakt, dan raakt de ondergrond beschadigd. Er staken in het midden twee door de bodem gedraaide scherpe schroeven aan de onderkant van de kookplaat uit, daardoor is bij het uitpakken van de kookplaat voor € 683,65 schade veroorzaakt aan het aanrechtblad. De consument wil een vergoeding voor de schade aan het aanrechtblad. De ondernemer geeft aan niet aansprakelijk te zijn voor de gemaakte schade. Het is niet bewezen dat de schade is veroorzaakt zoals de consument aangeeft. Het deskundigenrapport bevestigd dat de schade is ontstaan door de kookplaat uit de verpakking te halen. De commissie oordeelt dat, mede door de bij de zitting getoonde verpakkingsdoos en het deskundigenrapport met foto’s, er een waarschuwing had moeten worden gegeven dat de kookplaat uitstekende scherpe schroeven had. Dit is niet gebeurd. Deze tekortkoming verplicht de ondernemer om de schade die de consument daardoor lijdt, te vergoeden. De commissie verklaart de klacht gegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit de op 30 december 2018 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verbonden om een vrijstaande ETNA KGV358HWIT (hierna: kookplaat) bij de consument af te leveren tegen een door de consument te betalen prijs van € 144,–.

De bezorging en aflevering bij de consument heeft plaatsgevonden op 31 december 2018.

De consument heeft de klacht op of omstreeks 4 januari 2019 voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het ter zitting toegelichte standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument is onvoldoende geïnformeerd over de wijze waarop de kookplaat moet worden uitgepakt. Als het op de voorgeschreven wijze wordt uitgepakt, is het leed al geschied en de ondergrond al beschadigd. Er staken in het midden twee door de bodem gedraaide scherpe schroeven aan de onderzijde van de kookplaat uit. Daardoor is bij het uitpakken voor € 683,65 schade veroorzaakt aan het aanrechtblad. De consument verlangt in hoofdlijn vergoeding van die € 683,65, te vermeerderen met € 102,55 aan buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gestelde schade. Niet bewezen is dat de schade is veroorzaakt zoals door de consument wordt gesteld. De consument is voldoende over de wijze van uitpakken en installeren van de kookplaat geïnformeerd door de afbeeldingen op de verpakking en de handleiding van de kookplaat. De klacht is ongegrond.

Deskundigenrapport
De deskundige heeft in zijn rapport, voor zover hier van belang, het volgende vastgesteld.

De krassen zijn ontstaan, doordat de kookplaat uit de verpakking is gehaald en deze is neergelegd c.q verschoven. Hierdoor is de schade ontstaan. Er waren nog geen rubberpootjes onder gemonteerd, deze zaten wel in verpakking. De klacht betreft hier om een onduidelijke handleiding bij aankoop.

De krassen zitten onder de vrijstaande kookplaat en zijn na het neerzetten van de kookplaat niet zichtbaar. Echter, het blad zou vervangen moeten worden, als de consument zijn woning verlaat, het gaat om een huurhuis van de woningbouw. Het gaat hier om een spaanplaatblad van 262 cm. met een opbouw spoelbak, die kan worden overgezet.

Beoordeling van het geschil
De commissie overweegt het volgende.

De consument legt aan zijn klacht in hoofdzaak ten grondslag dat de ondernemer tekort is geschoten in zijn verplichting dat de kookplaat (alleen) de eigenschappen hoort te bezitten die hij mocht verwachten en met name geen uitstekende scherpe schroeven bevat die de ondergrond bij het uitpakken kunnen beschadigen, althans dat de ondernemer hem beter had moeten informeren of voorlichten hoe de kookplaat kan worden uitgepakt zonder dat de twee uitstekende scherpe schroeven de ondergrond kunnen beschadigen.

De commissie overweegt dat het hier in de kern niet gaat om de kwestie of de afgeleverde kookplaat als zodanig aan de overeenkomst beantwoordt, maar of deze in dit geval bij aflevering zodanige uitstekende scherpe schroeven bevatte dat een consument hiervoor nadrukkelijk is of had moeten worden gewaarschuwd teneinde bij het uitpakken schade of letsel te voorkomen. Mede gezien de ter zitting getoonde verpakkingsdoos en het deskundigenrapport met foto’s oordeelt de commissie dat hier een dergelijke waarschuwing had moeten worden gegeven maar is uitgebleven, zodat de ondernemer aan de consument ook niet een schending van zijn onderzoeksplicht mag tegenwerpen.

Deze tekortkoming verplicht de ondernemer om de schade die de consument daardoor lijdt, te vergoeden. Nu gezien de daartoe wettelijk voorgeschreven aanmaning met een rechtsgeldige veertiendagenbrief ook de buitengerechtelijke kosten toewijsbaar zijn, begroot de commissie de totale (te vergoeden) schade hier op € 700,–. Omdat de ondernemer overigens niets aanvoert dat een ander oordeel rechtvaardigt, zal de commissie bepalen dat de ondernemer dit bedrag aan de consument moet vergoeden. De commissie oordeelt dat ter beëindiging van dit geschil ook redelijk en billijk.

De commissie komt tot de slotsom dat de klacht gegrond is. Op grond van het Reglement van de commissie moet de ondernemer (ook) het betaalde klachtengeld aan de consument vergoeden en behandelingskosten betalen.

De commissie beslist als volgt.

Beslissing
De commissie bepaalt dat de ondernemer aan de consument een vergoeding van € 700,– moet betalen. Als de ondernemer dit niet binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies heeft betaald, moet de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dat bedrag betalen vanaf een maand na de verzenddatum van dit bindend advies tot de dag van volledige (terug)betaling.

De commissie bepaalt dat de ondernemer aan de consument bovendien het betaalde klachtengeld van € 87,50 moet vergoeden.

De commissie stelt vast dat de ondernemer bovendien aan de commissie behandelingskosten verschuldigd is.

De commissie wijst het meer of anders door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit mr. M.G.W.M. Stienissen, voorzitter, mr. P. Rijpstra en mr. S.L.R. van Nuijs, leden, op 19 februari 2020.