VvE ontvankelijk nu nergens uit blijkt dat vordering is verjaard

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Garantiewoningen    Categorie: Ontvankelijkheid / Verjaring    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: voorbeslissing   Uitkomst: ontvankelijk   Referentiecode: 169579/182936

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Door de Vereniging van Eigenaren (VvE) is een geschil ingediend tegen de ondernemer. De ondernemer is van mening dat de VvE niet-ontvankelijk is in haar klacht, omdat de vordering verjaart zou zijn. De arbiters zijn van oordeel dat de VvE ontvankelijk is in haar klacht, zodat de procedure doorgaat en einduitspraak gedaan kan worden.

De uitspraak

Ondergetekenden:
de heer mr. R.P.P. Hoekstra te Amersfoort, de heer ir. M.P.A. van Daalen MBA te Mijdrecht, mevrouw mr. drs. S. Meinhardt te Oegstgeest, die in het onderhavige geschil als arbiters optreden, hebben het volgende vonnis gewezen

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage
De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage tussen de ondernemer en de VvE, met toepasselijkheid van de SWK Garantie- en waarborgregeling, versie 1 januari 2014 en het bijbehorende Garantiesupplement, bestaande uit de modules I E en II O (hierna te noemen: de garantieregeling). Hierin wordt bepaald dat “alle geschillen …, welke ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst met toepasselijkheid van de Garantie- en Waarborgregeling van SWK  … worden beslecht door arbitrage conform het Geschillenreglement van de Geschillencommissie Garantiewoningen”.

Daarmee is voldaan aan de eis van artikel 1021 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De arbiters zijn daarom bevoegd om het geschil te beslechten. Zij dienen gelet op het bepaalde in artikel 16 lid 1 van het Geschillenreglement van de Geschillencommissie Garantiewoningen (hierna te noemen: het reglement) te beslissen als goede personen naar billijkheid, met inachtneming van de tussen partijen geldende voorwaarden.

Als plaats van arbitrage is Den Haag vastgesteld.

Behandeling van het geschil
Uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of de consument in zijn klacht ontvankelijk is.

De arbiters hebben kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 30 november 2022 te Den Haag.

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de constructies van de balkons van de appartementen van de VvE.

Beroep op niet-ontvankelijkheid
De ondernemer stelt dat de VvE niet-ontvankelijk is in haar klacht. Volgens de ondernemer is de vordering van de VvE verjaard, omdat deze heeft nagelaten om binnen 2 jaar een procedure aanhangig te maken bij de geschillencommissie of anderszins de ondernemer aan te spreken tot nakoming van het vermeende gebrek.

Verweer VvE
De VvE betwist dat de vordering verjaard is. Zij heeft binnen 2 jaar na de melding van het gebrek aan de ondernemer de zaak bij de Geschillencommissie aanhangig gemaakt.

Beoordeling van de ontvankelijkheid
De arbiters hebben het volgende overwogen.

De ondernemer heeft zijn beroep op verjaring niet onderbouwd. Hij heeft nagelaten te stellen op welke wettelijke verjaringstermijn hij doelt en welke uitgangspunten hij voor die termijn hanteert. Gesteld noch gebleken is dat meer dan twee jaar verstreken zijn nadat de VvE bij de ondernemer heeft geprotesteerd. Ook ambtshalve hebben de arbiters geen aanwijzingen gevonden voor niet-ontvankelijkheid van de VvE.

Het beroep op verjaring slaagt dan ook niet, de VvE is ontvankelijk in haar klacht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De arbiters verklaren dat de VvE in haar klacht kan worden ontvangen.