Wanneer consument via internet een strandhuisje reserveert, hoeft hij geen genoegen te nemen met een apartement; ondernemer heeft onjuiste voorstelling van zaken gegeven.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Herstructurering    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 72254

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op een van de ondernemer gehuurde vakantiewoning in de periode van 27 juli 2012 tot en met 3 augustus 2012 voor een bedrag van € 931,80.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft via de website van de ondernemer een accommodatie geboekt op (het park). Op grond van hetgeen zij op de website had gezien, verkeerde zij in de vaste veronderstelling een strandhuisje te hebben geboekt. Bij aankomst op het park hoorde zij echter dat zij geen strandhuisje maar een zogenaamd luxe appartement had geboekt. Na een foto in een brochure van dit appartement te hebben gezien, is zij ermee akkoord gegaan dit appartement te nemen. Dit appartement bleek echter geen luxe appartement te zijn, was gelegen op de eerste verdieping en had meer weg van een donkere kamer. Daarom heeft de consument besloten het appartement niet te betrekken. Bij de receptie is haar vervolgens verblijf op (een ander park) aangeboden. Het appartement aldaar was verouderd en viel haar enorm tegen. Na daar een nacht doorgebracht te hebben, is de consument naar huis vertrokken.
Met betrekking tot de boeking via de website van de ondernemer heeft de consument aangevoerd dat deze website tijdens het boeken steeds aangaf dat de boeking een strandhuisje betrof en dat, indien al moet worden vastgesteld dat zij niet een strandhuisje heeft geboekt, de website misleidend is.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Op grond van hetgeen zij had gezien op de website verkeerde zij in de veronderstelling een strandhuisje te boeken; in aansluiting daarop dacht zij dat het oranje blok dat is opgenomen in de rechter benedenhoek van de websitepagina op de door haar overgelegde foto 8 een typeaanduiding bevatte van de verschillende strandhuisjes van de ondernemer. Zij heeft per e-mail een bevestiging van haar boeking ontvangen en verkeerde in de veronderstelling dat de daarin opgenomen vermelding "Accommodatie(type): " een typeaanduiding was van een strandhuisje. Gebleken is dat de ondernemer naderhand de ten tijde van de boeking beschikbare website heeft aangepast.

De consument verlangt restitutie van de betaalde huursom van € 931,80 en betaling van verdere kosten.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer voert allereerst aan dat consument te laat is met het indienen van de klacht bij de commissie nu zij pas in februari 2013 het geschil bij de commissie aanhangig heeft gemaakt terwijl de ondernemer zijn laatste aanbod tot afhandeling van de klacht heeft gedaan op 12 oktober 2012. Als de consument met dit aanbod niet akkoord kon gaan had zij zich tijdig kunnen melden bij de commissie, aldus de ondernemer.

Met betrekking tot de inhoud van de klacht voert de ondernemer het volgende aan.

De consument heeft via de internetsite een boeking gedaan voor een verblijf op het park voor accommodatie(type), zijnde een 2 persoonsappartement. Deze boeking heeft de ondernemer per e-mail bevestigd. Op het moment van boeking door de consument waren er voor de door haar gewenste periode geen strandhuisjes meer beschikbaar. Het is niet mogelijk via de site te boeken voor een accommodatie die in de gegeven periode niet beschikbaar is. De consument heeft het vakje met de prijs voor accommodatie(type) actief moeten aanklikken. Gedurende het hele boekingsproces blijft in beeld welke accommodatie is geselecteerd. Nadat de consument op het park was aangekomen is haar dan ook dit type accommodatie aangeboden. Het aangeboden appartement komt volledig overeen met de uitingen door de ondernemer op de website en in de brochure. De consument was echter niet tevreden met het appartement en wilde daarin niet verblijven. Daarop hebben medewerkers van de ondernemer uit een oogpunt van serviceverlening gekeken op welke andere parken nog accommodatie beschikbaar was waarna de consument ervoor gekozen heeft te worden omgeboekt naar een accommodatie op (het andere park).
De ondernemer betwist dat het boekingsproces via de website misleidend is en dat hij de overeenkomst met de consument niet is nagekomen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het eerder gevoerde verweer met betrekking tot de gestelde te late indiening van de klacht door de consument wordt hierbij ingetrokken. De ondernemer is van mening dat de website voldoende duidelijk is. Bij het aanklikken van een van de typenummers die zijn opgenomen in het eerder vermelde oranje blok, wordt de foto van de betrokken accommodatie getoond. Als de consument dat had gedaan had zij kunnen zien dat zij boekte voor een appartement en niet voor een strandhuisje.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Aangezien de ondernemer het verweer met betrekking tot de gestelde te late indiening van de klacht heeft ingetrokken, behoeft dit onderwerp geen bespreking.

De consument heeft een serie foto’s gemaakt van het via de website van de ondernemer uit te voeren boekingsproces zoals zij dat heeft doorlopen. Deze foto’s heeft zij bij e-mailbericht van 3 oktober 2012 aan de ondernemer gezonden; een afdruk van dit bericht en van die foto’s bevinden zich bij de stukken. De consument heeft onweersproken gesteld dat zij deze foto’s heeft gemaakt kort na het einde van de in de boeking opgenomen huurperiode.
De foto’s 5, 6 en 7 geven weer een deel van een pagina van de website met daarop een beschrijving van de strandhuisjes op het betrokken park. Onderaan de betreffende pagina van de website is een aan te klikken knop "Reserveer een strandhuisje" opgenomen. Als onvoldoende weersproken staat vast dat na het aanklikken van deze knop de op foto 8 weergegeven pagina van website verschijnt. Uit die foto blijkt dat bovenaan die pagina een foto van vijf strandhuisjes is opgenomen, dat onder die afbeelding staat vermeld "4-6-persoons strandhuis" en dat weer daaronder specificaties en een plattegrond zijn opgenomen. Rechts van de plattegrond – nog steeds op dezelfde pagina van de website – bevindt zich het oranje blok dat door de consument is aangeklikt om tot de boeking te komen. De commissie is van oordeel dat vanwege de op de foto’s 5, 6 en 7 opgenomen beschrijving van de strandhuisjes, de onder die beschrijving opgenomen knop "Reserveer een strandhuisje" en de op foto 8 opgenomen pagina die verschijnt na het aanklikken van die knop, een met een redelijke mate van oplettendheid handelende consument erop mocht vertrouwen dat hij met het aanklikken van een van de typenummers in het oranje blok een boeking deed voor een strandhuisje. Van de ondernemer had mogen verwacht dat hij de website zodanig had ingericht dat voorkomen werd dat een aldus handelende consument die voor ogen stond te boeken voor een strandhuisje, na het aanklikken van voormelde knop ongewild een boeking deed voor een andere accommodatie dan een strandhuisje. Een en ander betekent dat de consument bij het sluiten van de overeenkomst tot huur van accommodatie op het betrokken park handelde onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken en dat dit te wijten is aan de ondernemer. Deze mocht niet aannemen dat de consument een overeenkomst sloot met betrekking tot het op het park aangeboden appartement (type), niet zijnde een strandhuisje. Dat brengt mee dat de consument met de weigering dit appartement te betrekken de overeenkomst met de ondernemer heeft vernietigd, dat zij dit ook mocht doen en dat hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst aan de ondernemer heeft betaald – zijnde de huurprijs c.a. van in totaal € 931,80 – door de ondernemer aan haar moet worden terugbetaald. Nu de betaalde huurprijs zal worden gerestitueerd ziet de commissie onvoldoende grond voor vergoeding van de andere kosten waarop de consument aanspraak maakt. Dit onderdeel van de klacht is dus ongegrond.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 931,80. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,84 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 17 april 2013.