Wanneer de consument een overeenkomst eenzijdig opzegt, zonder dat de ondernemer een fout heeft gemaakt, dient de consument de schade te vergoeden die de ondernemer hierdoor lijdt.

  • Home >>
  • Bruidsmode en Maatwerk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 65450

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil   De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken, het tussenadvies en de aanvullende verklaringen van partijen ter zitting. Voorts heeft de commissie het artikel onderzocht. De commissie komt tot de volgende bevindingen en overwegingen.   De consument heeft tot twee maal toe een bruidjapon bij de ondernemer aangeschaft. Toen de consument spijt bleek te hebben van de eerste aanschaf heeft de ondernemer ingestemd met een wijziging van de koopovereenkomst naar een ander model dat op dat moment wel naar de zin was van de consument. Vervolgens wilde de consument geheel van de aankoop van een bruidsjapon bij de ondernemer afzien omdat zij elders een bruidsjapon had aangeschaft. Als reden voor haar verzoek de koopovereenkomst te annuleren heeft de consument opgegeven dat het (ook in tweede instantie) toch niet de bruidsjapon was waarvan zij gelukkig werd. De commissie acht dit een reden van persoonlijke aard, vallend binnen de risicosfeer van de consument. Tijdens het gesprek ter zitting is voorts niet aannemelijk gemaakt dat op enig moment een bruidsjapon aan de consument is opgedrongen of dat anderszins sprake is geweest van onoorbaar gedrag van de zijde van de ondernemer. De door de consument verlangde kosteloze annulering komt dan ook niet voor toewijzing in aanmerking. In het algemeen geldt de regel dat de consument, wanneer deze eenzijdig de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van een aan de ondernemer toe te rekenen tekortkoming, de schade die de ondernemer daardoor lijdt dient te vergoeden. Onder schade vallen niet alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten, maar ook gederfde winst en omslag van algemene kosten. De toepasselijke MITEX-voorwaarden kennen geen schadevergoedingsregeling bij annulering van de overeenkomst door de consument, zoals in andere branches gebruikelijk is. Het niet toestaan van annulering wordt evenwel in dit geval, waar het artikel niet door het op maat maken maken voor de consument is geïndividualiseerd, voor de consument onredelijk bezwarend geacht. Anderzijds gaat het om bruidskleding die speciaal voor de consument is besteld en die, gezien het wisselen van de collectie, door de ondernemer nog slechts sterk afgeprijsd in zijn “outlet” kan worden verkocht. Bij het niet afnemen van de bruidskleding acht de commissie daarom een schadevergoeding van 50% van het totale factuurbedrag redelijk. Dit komt neer op een bedrag van € 771,75. De consument heeft reeds een aanbetaling gedaan van € 200,– en is derhalve nog € 571,75 aan de ondernemer verschuldigd.   Gelet op het voorgaande acht de commissie de kern van de klacht ongegrond. Het door de consument betaalde klachtengeld komt derhalve niet voor vergoeding in aanmerking.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De klacht is ongegrond.   De consument is de ondernemer een bedrag van totaal € 771,75 verschuldigd.   Het depotbedrag (€ 1.343,50) wordt als volgt verrekend. De ondernemer ontvangt € 571,75. De consument ontvangt € 771,75.   Het meer of anders verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Textiel en Schoenen op 31 augustus 2012.