Wanneer Fair Use Policy in de algemene voorwaarden van ondernemer een (mogelijke) verslechtering van de positie van de consument meebrengt, moet de consument tijdig van de wijziging op de hoogte worden gesteld en moet hem de mogelijkheid geboden worden zijn abonnement kosteloos te beëindigen.

  • Home >>
  • Telecommunicatiediensten >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 111192

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

 

Het geschil betreft de wijziging van de voorwaarden van een abonnement voor mobiele telefonie.

 

De consument heeft de klacht tijdig aan de ondernemer voorgelegd.

 

Standpunt van de consument

 

De consument heeft met ingang van 1 februari 2017 een zogenaamd “[naam abonnement]” abonnement voor mobiele telefonie bij de ondernemer. Dit abonnement werd door de ondernemer aanbevolen met het voordeel dat het tegoed, onbeperkt bellen en sms en 12 GB dataverbruik per maand in de gehele EU met Zwitserland, Noorwegen en IJsland kon worden gebruikt. Daaraan was een “redelijk gebruik” clausule verbonden, maar zonder maxima en een verhouding tussen binnenlands en buitenlands gebruik. Dit was voor de consument aantrekkelijk, omdat hij in het buitenland ging werken. Kort daarop heeft de consument nog een tweede soortgelijk abonnement genomen, “[naam tweede abonnement]”, met een kleinere databundel en overigens dezelfde voorwaarden.

 

Op 14 juni 2017 ontving de consument een sms-bericht van de ondernemer met de volgende inhoud:

Vanaf morgen geldt ook op jouw abonnement een Fair Use Policy (FUP) voor gebruik in de EU. Geen zorgen, dit is pas van toepassing als je in een periode van vier maanden méér tijd in het buitenland doorbrengt dan in Nederland én meer verbruik vertoont in het buitenland dan in Nederland.

Dit blijkt te berusten op een wijziging van de voorwaarden van de ondernemer per 1 juni 2017, die volgens de ondernemer is veroorzaakt door gewijzigde regelgeving.

 

De consument stelt dat het door hem beoogde gebruik van beide abonnementen door de gewijzigde voorwaarden bij gelijk gebruik tot hoge kosten kan leiden. Hij verlangt ofwel handhaving van de oude voorwaarden van de abonnementen ofwel de mogelijkheid tot directe en kosteloze opzegging.

 

Standpunt van de ondernemer

 

De ondernemer heeft in hoofdzaak het volgende gesteld.

 

De Fair Use Policy die is verwerkt in de Algemene Voorwaarden per 1 juni 2017 berust op de Europese Roaming Verordening die sinds 15 juni 2017 geldt voor de EU. De nieuwe clausule betreft niet een tariefwijziging; de tarieven van de ondernemer zijn niet in negatieve zin gewijzigd.

 

De ondernemer heeft het verbruik van de consument over de maanden februari tot en met juni 2017 getoetst aan de nieuwe Fair Use Policy clausule. De conclusie is dat bij gelijk gebruik van de abonnementen er geen extra kosten voor de consument zullen zijn. Indien het roaming gedrag van de consument wijzigt, zal de ondernemer nooit zonder meer kosten in rekening brengen, maar de consument informeren zodat hij zijn verbruik in een periode van 14 dagen kan aanpassen. De consument heeft daarom geen belang bij zijn klacht.

 

Beoordeling van het geschil

 

De commissie heeft het volgende overwogen.

 

Indien de verwerking van de Fair Use Policy in de Algemene Voorwaarden van de ondernemer een verslechtering of mogelijke verslechtering van de positie van de consument meebrengt, moet de consument van deze wijziging tijdig op de hoogte worden gesteld en moet hem de mogelijkheid van een kosteloze beëindiging van zijn abonnement(en) worden geboden. Het is in dit verband niet relevant of de wijziging vanuit de ondernemer zelf uitgaat of berust op nationale wetgeving en/of internationale of supranationale regelgeving.

 

De ondernemer geeft aan dat bij wijziging van het roaming gedrag van de consument in de toekomst het mogelijk is dat de kosten van verbruik voor de consument zullen stijgen. De commissie is van oordeel dat deze mogelijkheid een wijziging in negatieve zin voor de consument inhoudt. De mogelijkheid voor de consument om na een waarschuwing zijn roaming gedrag dan aan te passen, heft dit negatieve karakter niet op. De ondernemer had daarom tijdig vooraf – en niet achteraf zoals in deze zaak – de wijzing van haar algemene voorwaarden aan de consument moeten meedelen en hem de mogelijkheid moeten bieden om voor de ingangsdatum van 1 juni 2017 van de wijziging zijn abonnementen kosteloos te beëindigen.

 

Gelet op het karakter van de Europese regelgeving waarop de wijziging van de voorwaarden van de ondernemer berust, is het verzoek van de consument voor een ongewijzigde voortzetting van zijn abonnementen op de oude voet niet toewijsbaar.

 

De klacht van de consument is overigens gegrond.

 

Derhalve wordt als volgt beslist.

 

Beslissing

 

De ondernemer moet aan de consument de mogelijkheid bieden tot een kosteloze beëindiging van zijn abonnementen en hem vergoeden de eventuele extra kosten die na 1 juli 2017 tot 1 november 2017 door wijziging van de voorwaarden zijn veroorzaakt.

 

De ondernemer dient overeenkomstig het reglement van de commissie het klachtengeld van € 50,– aan de consument te vergoeden.

 

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

 

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten, op 7 september 2017