Wantrouwen tussen partijen leidt tot ontbinding overeenkomst

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 182414/186665

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil gaat over de renovatie van een badkamer. Consument heeft een lijst met werkzaamheden die niet naar behoren zijn uitgevoerd. Ondernemer heeft bezwaar tegen de klacht van consument. Er is een deskundige ingeschakeld voor nader onderzoek. De deskundige stelt een lijst op met hetgeen gedaan moet worden voor herstel van de badkamer en de kosten hiervan. De commissie oordeelt dat de ondernemer niet heeft geleverd conform de afspraken met consument. Aangezien het herstelwerk ook niet aan de norm voldoet, is er geen onderling vertrouwen tussen partijen. De commissie ontbindt de overeenkomst, waarbij de ondernemer het werk niet meer hoeft te herstellen. Alle betaalde bedragen door de consument aan de ondernemer dienen teruggestort te worden. De klacht is gegrond verklaard.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Klussenbedrijven (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie heeft een onderzoek laten doen door de heer [naam], die daarvan op
25 oktober 2022 schriftelijk rapport heeft uitgebracht.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 1 februari 2023 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

De consument werd ter zitting bijgestaan/vertegenwoordigd door [rechtsbijstandsverzekeraar], de heer [naam].

Ter zitting werd de ondernemer bijgestaan/vertegenwoordigd door [rechtsbijstandsverzekeraar], de heer [naam].

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de renovatie en de kwaliteit van de bijbehorende werkzaamheden van een badkamer. Het factuurbedrag bedroeg € 6150,50.

De consument heeft een bedrag van € 2046,50 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
De consument geeft het volgende aan.

Op 11 april jl. is er een aannemer bij ons begonnen met de renovatie van de badkamer, deze aannemer is aangesloten bij de [branchevereniging]. In het verleden heb ik zeer goede ervaringen met aannemers die aangesloten waren bij de [branchevereniging], dus dit leek ons een geschikte aannemer. De recensies op internet waren ook positief.

Op zaterdag 30 april zijn de werkzaamheden afgerond en de resultaten vallen tegen.
Tijdens de werkzaamheden is er al uitgesproken dat de kitranden niet netjes waren afgewerkt, dit werd direct opgepakt door het eruit te snijden en opnieuw te kitten, maar ook dit gaf niet een net en strak resultaat. De resultaten waar wij tegenaan lopen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

– Voegen vloer en wand inconsistent, 1 mm afgesproken, varieert van 0.8 – 12 mm.
– Houten wanden voor tegelen afgesmeerd met fix&finish, hierdoor maken wij ons zorgen in combinatie met het slechte voegwerk en kitwerk.
– Vloer onder radiator lelijke hoek.
– Voegwerk algemeen “slordig” niet uniform, gaten in voegen.
– Kitwerk wand en vloer niet consistent, niet glad.
– Kitwerk plafond niet afgewerkt.
– Tegel douche geplaatst onder te schuine hoek.
– Kitrand onder douchewand ziet er niet fraai uit en lekt.
– Tegelvoeg wand loopt niet gelijk, patroon onderbroken op meerdere plekken.
– Kitrand goot blijft water in staan.

Standpunt van de ondernemer
Bezwaar tegen klacht is drieledig:

(1) hij meent dat de consument rijkelijk laat heeft geklaagd over de kwaliteit van zijn werkzaamheden; dit behoudens het kitwerk.
(2) de consument heeft de ondernemer (op grond van artikel 6:82 van het Burgerlijk Wetboek) niet de redelijke mogelijkheid geboden om bepaalde klachten in eigen beheer te verhelpen en
(3) dat een aantal klachten eigenlijk ongegrond zijn, althans dat de consequenties die wederpartij aan deze klachten verbindt, te weten het opnieuw renoveren van de volledige badkamer, buitenproportioneel is en niet in verhouding staat tot de aard en omvang van de klachten én het reeds verrichte werk.

Bij de behandeling van de klacht is het verweer van de ondernemer uitgebreid besproken en toegelicht waarbij verwezen is naar de overgelegde stukken.

Rapport van de deskundige

De deskundige [naam] heeft op 7 oktober 2022 de locatie bezocht. De consument en ondernemer waren bij het onderzoek aanwezig.

Bevindingen en vaktechnisch oordeel over de oorzaak van de klachten:
1. Voegen zijn niet overal gelijk, hetgeen komt door wat slechter uitwassen na invoegen. Voeg van 12 mm heb ik niet geconstateerd. De tegels zijn allemaal gekalibreerd en zijn heel goed maatvast. Er is een Rubi leveling systeem gebruikt, hiermee zou je een goed resultaat moeten kunnen realiseren.
2. Voegwerk is in een redelijke staat. Met name bij de inwendige hoeken zijn de voegen niet overal volle-dig gevuld.
3. Vloertegel onder de radiator is scheef geplakt, hetgeen een slordig beeld geeft.
4. Kitwerk tegen plafond is niet netjes uitgevoerd, er zijn veel oneffenheden. Kitwerk in alle hoeken is niet strak afgewerkt. Kitwerk wastafel laat los.
5. Tegel is inderdaad schuin geplaatst in de hoek bij de drain.
6. Kitrand onder douche is niet netjes, omdat de tegel iets schuin geplaatst is voor afwatering, daardoor kan er geen nette kitafwerking gerealiseerd worden.
7. Tegelvoeg is horizontaal niet overal gelijk, met name boven de toegangsdeur naar de overloop aan de badkamer kant, en de koker bij het toilet. Hier is een verschil op ooghoogte te zien van 7 mm.
[] heeft de onderste rij tegels horizontaal geplaatst, echter tijdens de uitvoering ontstaan er verschillen. Dit kan zeker ontstaan als je van twee kanten afwerkt. Beter is bijvoorbeeld van links naar rechts of anders-om te werken, dan kan je makkelijker corrigeren indien nodig.
8. Voeg om de drain is gekit, en is hol afgewerkt. Het is beter om dit met een goede waterdichte voeg af te werken.
9. De houten wanden zijn van multiplex voorzien, mogelijk betreft het watervast plaatmateriaal. Deze zijn na het verwijderen van de oude tegels glad gemaakt, omdat de oude lijmruggen niet te verwijderen waren. Dit is gedaan met een gipsproduct. Het is volgens de fabrikant van tegellijmen niet verstandig om een dunne laag op te brengen in verband met de trekspanning die de tegellijm veroorzaakt. Dat kan leiden tot losraken van de tegels tijdens uitharden van de lijm. De gebruikte lijm is van het merk [naam]. Ik heb niet kunnen vaststellen dat er wandtegels losgeraakt zijn. Wel is er in de hoeken een kimband gebruikt om daar een goede waterdichtheid te verkrijgen.

Herstel is mogelijk, nl:
1. Voegwerk herstellen en waar nodig aanvullen of verwijderen.
2. en 4. Alle kitwerk geheel verwijderen en opnieuw aanbrengen.
3. Vloertegel onder radiator verwijderen en opnieuw aanbrengen.
5. Tegel in de hoek bij drain verwijderen en op een andere manier inplakken, bijvoorbeeld door de rechter-tegel van de hoek tot de drain een extra voeg te geven. Daardoor kan je wat makkelijker de schuinte cor-rigeren.
6. Onder douchescherm een natuurstenen dorpeltje aanbrengen die waterpas op de vloer gemaakt moet worden, zodat het scherm daarop gemonteerd kan worden.
7. Tegels boven de toegangsdeur verwijderen en op een goede hoogte aanbrengen.
Tegels op koker waar de ventilatie is verwijderen en met dezelfde tegel van de voorkant toilet afwerken. Dan is het makkelijker het verschil op te heffen zonder heel veel sloopwerk.
8. Rondom de drain kitwerk vervangen door waterdicht voegwerk.

Wat zullen de herstelkosten hiervan zijn:
Alle kitwerk verwijderen en opnieuw aanbrengen.
Arbeid € 320,– exclusief btw en € 387,20 inclusief btw.
Benodigde kit, € 75,– exclusief btw en € 90,75 inclusief btw.
Tegelwerk verwijderen boven de deur.
Tegel onder radiator verwijderen.
Tegel bij drain verwijderen.
Tegels rechterkant van de koker, waar de ventilatie in aangebracht is verwijderen.
Het tegelwerk opnieuw aanbrengen.
Arbeid € 320,– exclusief btw en € 387,20 inclusief btw.
Materialen: tegels, lijm, voeg en dergelijke.
Geschat op een bedrag van € 100,– exclusief btw en € 121,– inclusief btw.
Douche scherm verwijderen en dorpeltje plaatsen.
Na uitharding van het dorpeltje het scherm terug plaatsen.
Arbeid € 240,– exclusief btw en € 290,40 inclusief btw.
Materiaal: natuursteen dorpeltje € 45,– exclusief btw en € 54,45 inclusief btw.
Totaal: € 1.331,– inclusief btw.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.
Uit de behandeling van de klacht op de zitting en uit het rapport van de deskundige leidt de commissie af dat de ondernemer niet heeft geleverd conform de afspraken en de offertes. Ook het herstelwerk voldoet niet aan de norm. Gelet op deze wanprestatie zal de commissie de overeenkomst ontbinden. Tussen de partijen is geen onderling vertrouwen en daarom zal de consument een nieuwe ondernemer moeten benaderen voor de renovatie. Alle door de consument reeds betaalde bedragen dient de ondernemer terug te storten. Ook dient de ondernemer het klachtengeld te voldoen.
Het factuurbedrag bedroeg € 6150,50.
De consument heeft een bedrag van € 2046,50 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. Er is door de consument € 4104,– betaald.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De klacht is gegrond. De ondernemer zal aan de consument € 4104,– terugbetalen.
Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.
Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Dat dient teruggestort te worden aan de consument.
Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussenbedrijven, bestaande uit mevrouw mr. E. van Die, voorzitter, de heer R.C. Schenk, de heer mr. B.W. Weilers, leden, op 1 februari 2023.