Warmtepomp levert volgens consument niet het beloofde rendement (VBA)

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Airconditioning    Categorie: (non)conformiteit / Warmte    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: vervolg bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 97963/112847

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De Geschillencommissie Airconditioning heeft op 14 februari 2023 een bindend advies uitgebracht in een geschil tussen de consument en de ondernemer. Na verzending van het advies bleek dat de procedure tekortkomingen vertoonde omdat niet alle stukken aan de ondernemer waren verstrekt. De commissie bood de ondernemer daarom de kans om te reageren, gevolgd door een reactie van de consument. De commissie beoordeelde de ingediende stukken en de aanvullende reacties. De ondernemer stelde dat de consument essentiële gegevens niet had verstrekt, maar de commissie oordeelde dat het commentaar van de consument op het eerdere bindend advies buiten de bespreking viel. De commissie handhaafde daarom het bindend advies van 14 februari 2023, waarbij de overeenkomst werd ontbonden en er geen ruimte was voor een vergoeding voor extra gemaakte kosten van elektriciteit.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Op 14 februari 2023 heeft de Geschillencommissie Airconditioning (verder te noemen: de commissie) een
bindend advies uitgebracht, waarvan de inhoud als hier ingevoegd moet worden beschouwd.

Nadat deze uitspraak aan partijen is toegezonden, is gebleken dat sprake is geweest van tekortkomingen in
de procedure voorafgaande aan de uitspraak. De ondernemer heeft niet alle stukken van de consument
ontvangen en is niet in de gelegenheid gesteld daarop te reageren.

Daarom heeft de commissie het noodzakelijk geacht de ondernemer alsnog in de gelegenheid te stellen om
op de stukken van de consument te reageren, waarna de consument nog zou kunnen reageren op deze
reactie van de ondernemer. Beide partijen hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt.

Aan partijen is meegedeeld dat de commissie vervolgens op basis van de stukken besluit, tenzij (een van)
partijen te kennen geven (geeft) prijs te stellen op een mondelinge behandeling. Geen van partijen hebben
meegedeeld prijs te stellen op een mondelinge behandeling, daarom zijn partijen niet voor de zitting
opgeroepen.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

Het geschil is ter zitting behandeld op 15 mei 2023.

Nader standpunt van de ondernemer
Het nader standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Volgens de ondernemer heeft de consument ten onrechte niet geïnformeerd over het stroomverbruik vanaf
december 2021 tot en met december 2022 per maand. De consument diende de warmteopbrengst op de
binnenunit vanaf december 2021 tot en met december 2022 per maand inzichtelijk te maken. Ook diende
de consument de gevraagde binnentemperaturen vanaf december 2021 tot en met december 2022, liefst
per dag maar mag ook per maand, inzichtelijk te maken.

Nader standpunt van de consument
Voor het nader standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de
kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft in de eerste plaats heel uitvoerig gereageerd op de beslissing van de commissie van
14 februari 2023.

De commissie ziet in paragraaf 5 van de reactie van de consument een reactie op hetgeen door de
ondernemer is aangevoerd. De consument geeft, kort gezegd, aan dat alle noodzakelijke gegevens zijn
aangevoerd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In de paragrafen 1, 2, 3, 4, 6 en 7 reageert de consument uitdrukkelijk en uitsluitend op de inhoud van het
bindend advies van 14 februari 2023. De consument is daarbij buiten de grenzen getreden van wat de
commissie aan hem gevraagd heeft. Voor een inhoudelijke discussie over de inhoud van het eerdere
bindend advies is geen ruimte, omdat dat in feite een nieuwe beoordeling door de commissie van de eigen
overwegingen zou betekenen, een soort hoger beroep. De commissie geeft echter een bindend advies, het
reglement van de commissie en de wet kennen geen herbeoordeling van een beslissing van de commissie.

Daarom kan de commissie niet anders dan het commentaar van de consument op het bindend advies van
14 februari 2023 geheel buiten bespreking laten. De commissie verwijst voor wat betreft de inhoud van de
overwegingen slechts naar het bindend advies van 14 februari 2023.

De aanvullende reactie van de ondernemer en de reactie van de consument daarop geven de commissie
geen aanleiding om anders te beslissen dat in het bindend advies van 14 februari 2023. In dat bindend
advies is de overeenkomst ontbonden, wat de meest vergaande beslissing is die over een overeenkomst
genomen kan worden. Voor toewijzing van een vergoeding voor extra gemaakte kosten van elektra ziet de
commissie, zoals overwogen, geen ruimte. De nadere stukken maken dat niet anders.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat het bindend advies van 14 februari 2023
onverkort gehandhaafd wordt.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie handhaaft het bindend advies van 14 februari 2023.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Airconditioning, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk,
voorzitter, ing. H.W.M. Maessen en mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 15 mei 2023.