Weigering aansluiting op het net wegens betalingsachterstand vorige bewoner

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 57667

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil   De consument heeft een klacht ingediend tegen de ondernemer ter zake van de weigering voor aansluiting op het gas- en elektriciteitsnet wegens een openstaande rekening van de vorige bewoner. De commissie heeft de ondernemer op 26 mei 2011 uitgenodigd te reageren op de klacht.   De ondernemer voert aan dat de consument niet-ontvankelijk is in zijn klacht, aangezien de klacht ten tijde van het indienen van het dossier bij de commissie, bij haar nog in behandeling was. Per brief d.d. 30 mei 2011 heeft de ondernemer haar standpunt aan de consument kenbaar gemaakt.   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft op 26 mei 2011 via de commissie het dossier ontvangen en het verzoek haar verweer op de klacht van de consument in te dienen. De commissie stelt vast dat de ondernemer op 30 mei 2011 haar standpunt aan de consument heeft kenbaar gemaakt en dat de consument daarop met zijn brief d.d. 7 juni 2011 heeft gereageerd. De commissie deelt de opvatting van de ondernemer niet dat in casu sprake zou zijn van een grond welke leidt tot niet ontvankelijkheid. Waarop de ondernemer zulks baseert, geeft zij niet aan. De commissie stelt vast dat in de artikelen 5 en 6 van het Reglement Geschillencommissie Energie en Water de door de ondernemer aangevoerde grond niet wordt vermeld.   Mitsdien wordt beslist als volgt.   Beslissing   Bepaalt dat de consument ontvankelijk is in zijn klacht.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 16 augustus 2011.