Werkblad voldoet niet aan eisen die consument daaraan mag stellen. Ondernemer erkent dit. Ondernemer dient werkblad terug te nemen en een nieuw werkblad te leveren

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 67046

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 28 oktober 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een complete keuken met inbouwapparatuur tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 19.150,–. De levering vond plaats op of omstreeks 21 februari 2011.   Het geschil gaat er over of de apparatuur en het werkblad voldoen aan de eisen, die daar aan gesteld mogen worden.   De consument heeft in augustus 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De kookplaat en de afzuigkap zijn niet goed op elkaar afgestemd. Bij de laagste stand van de afzuigkap waaien de kleinste pitten van het gasfornuis uit. De fabrikanten van zowel de kookplaat als de afzuigkap erkennen het probleem maar wijzen aansprakelijkheid af.   Op het werkblad zijn vlekken en onregelmatigheden ontstaan. Ook de leverancier van het werkblad wijst aansprakelijkheid af.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het geschil is voor wat betreft de afzuigkap opgelost, deze functioneert inmiddels.   De klacht is binnen zes maanden na levering gemeld. Uit de rapportage van de deskundige blijkt, dat sprake is van een blad met gebreken. Het blad zal daarom vervangen moeten worden. Dat daarmee een andere klacht, die van een andere aard is, ook opgelost is doet daaraan niets af. Er is dan ook geen reden voor de consument om enige bijdrage te betalen en de consument maakt tevens aanspraak op vergoeding van de klachtkosten.   De consument verlangt vervanging van de gaskookplaat door een inductiekookplaat en vervanging van het werkblad door een ander, meer vlekbestendig werkblad.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De klachten betreffende het werkblad zijn enerzijds terug te voeren op het gebruikte materiaal, een natuurproduct, en zijn anderzijds veroorzaakt door het gebruik van [een agressief schoonmaakproduct], wat niet goed is voor het materiaal. Dat is een van buiten komende oorzaak, door onoordeelkundig gebruik.   Voor wat betreft de kookplaat en de afzuigkap wilde de fabrikant van de afzuigkap een tweede bezoek brengen, om een mogelijke oplossing te realiseren. De consument was daar echter niet mee akkoord. Als de consument echter een andere kookplaat wenst kan daarover overleg gepleegd worden.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De klacht betreffende de afzuigkap is inderdaad opgelost en deze hoeft niet meer behandeld te worden.   De ondernemer heeft aangeboden om het werkblad te vervangen, waarbij echter een bijdrage van de consument in de montagekosten wordt verlangd ten bedrage van € 390,–, omdat op het blad een vlek zichtbaar is die door de consument veroorzaakt is. Dat blijkt uit het feit dat de vlek over de naad bij de aansluiting van twee bladdelen loopt. Als de consument geen bijdrage betaalt heeft hij een aanzienlijk voordeel, omdat hij weer een blad zonder vlek heeft.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Enkele putjes en vlekjes in dit soort werkbladen komen voor, echter niet zo extreem als in dit geval. Heel veel en over het hele blad, dit is niet acceptabel, ook niet volgens de ondernemer.   [Merk] afzuigkap: het luchtgordijn blaast de vlammen van de kookplaat uit, of gordijn reduceren door middel van ventilatie in schacht of nieuw ander model afzuigkap monteren.   Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de geconstateerde gebreken ernstig.   Herstel is technisch mogelijk door het blad compleet te vervangen en de afzuigkap aan te passen of een nieuwe te leveren en monteren   De herstelkosten bedragen bij benadering:   Nieuw blad de- en monteren: € 8.000,– inclusief BTW Afzuigkap aanpassen inclusief montage: € 400,– inclusief BTW of Nieuwe afzuigkap zonder luchtgordijn de- en monteren    € 2.000,– inclusief BTW.   De ondernemer was het met de bevindingen van de deskundige eens en gaat kijken hoe het opgelost kan worden. Er is op het werkblad ook een donkere plek van 10 cm2 door consument veroorzaakt, deze heeft niets met de klacht van doen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Nu de klacht met betrekking tot het functioneren van de afzuigkap inmiddels is opgelost behoeft dit onderdeel van het geschil geen bespreking.   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat het geleverde werkblad niet aan de eisen voldoet die de consument daaraan mag stellen. Dat is ook erkend door de ondernemer. Dat de consument daarbij wellicht een voordeel heeft omdat vlekken aanwezig zijn, die eventueel door de consument veroorzaakt zouden kunnen zijn doet daarbij niet ter zake. Immers, bij de beoordeling van de kwaliteit van het geleverde blad is met deze vlekken geen rekening gehouden en als de vlekken er niet op gezeten hadden, was de uitkomst voor de ondernemer hetzelfde geweest.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht betreffende het werkblad gegrond is.   De ondernemer dient het geleverde ondeugdelijke werkblad derhalve zonder enige bijdrage van de consument te vervangen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer neemt het geleverde werkblad terug en levert en plaatst een nieuw werkblad, zoals tussen de consument en de ondernemer nader overeen te komen.   De consument dient binnen veertien dagen na de verzenddatum van dit bindend advies zijn keuze aan de ondernemer bekend te maken.   De ondernemer draagt zorg voor levering en plaatsing van het door de consument uitgekozen werkblad binnen zes weken nadien.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 11 oktober 2012.