Werkzaamheden nabij huis geen onderdeel van overeenkomst; commissie onbevoegd

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Aansprakelijkheid    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: Niet bevoegd   Referentiecode: 191849/196824

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument wil een klacht indienen vanwege schade aan haar huis als gevolg van werkzaamheden die door de ondernemer in de buurt van haar huis zijn uitgevoerd. Aangezien de werkzaamheden niet voortvloeien uit een overeenkomst tussen partijen is de commissie niet bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Mogelijke schade aan de woning van de consument als gevolg van werkzaamheden door de ondernemer in de buurt van die woning.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Na werkzaamheden van [ondernemer] in de nabijheid van hun huis, waarbij er geheid is, zijn er scheuren in hun muren zichtbaar geworden dan wel verergerd. Na contact te hebben gehad met de omgevingsmanager en vervolgens het klachtenteam zijn zij helaas geen enkele stap verder in het oplossen van het probleem.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In de periode 23 tot 25 mei 2022 hebben werkzaamheden plaatsgevonden in de omgeving van de [adres]. Dit staat echter los van het contract tussen de ondernemer en de consument. De daarbij horende Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, dus de Commissie is niet bevoegd van de zaak kennis te nemen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie is bevoegd te oordelen over klachten van de consument die samenhangen met en voortvloeien uit de overeenkomst tot levering van elektriciteit en/of gas tussen de consument en de ondernemer. Mogelijke schade aan de woning van de consument als gevolg van door de ondernemer uitgevoerde werkzaamheden in de wijk van de consument vallen daar niet onder. Dat betekent dat de commissie zich onbevoegd acht het geschil te behandelen. Waar het gaat om een vordering uit onrechtmatige daad is de burgerlijke rechter in beginsel de bevoegde instantie.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit mevrouw mr. E.A.G.M. van Rens, voorzitter, mevrouw mr. W.N. Kip, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 20 februari 2023.