Wijze van herberekening; ondernemer is aan het resultaat van zijn herberekening gebonden

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Omvang levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 64214

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de jaarafrekening 2010/2011 voor geleverde elektriciteit, alsmede een naheffing over de jaren 2001 tot en met 2005.   De consument heeft een bedrag van € 501,21 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 4 september 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op de afrekening 2010/2011 zijn de meterstanden onjuist vermeld doordat de stand van het dagtarief is verwisseld met die van het nachttarief. Gedurende bijna 40 jaar heb ik steeds ongeveer hetzelfde verbruik gehad. In de jaarafrekening 2010-2011 verschijnt plotseling een verbruik dat circa 6 x zo hoog is. Bovendien heeft de ondernemer een correctienota gestuurd (in verband met het feit dat gedurende een reeks van jaren dag- en nachttarief zijn omgedraaid) met een naheffing over de jaren 2001 t/m 2005. Die naheffing dient te worden gecrediteerd, omdat de desbetreffende vordering is verjaard. Ik heb aan de ondernemer een berekening gestuurd, gebaseerd op de juiste meterstanden, waaruit blijkt dat er geen bedrag meer is verschuldigd. Ik heb zeer veel tijd en energie gestoken in mijn pogingen duidelijkheid te krijgen en correctie van de door de ondernemer in rekening gebrachte bedragen. Al die pogingen zijn vruchteloos gebleven. Pas nadat ik een geschil bij de commissie aanhangig had gemaakt, is de ondernemer overgegaan tot herberekening van de nota’s. Ik heb echter, gelet op mijn ervaringen met de ondernemer, geen enkele zekerheid dat de ondernemer dat op de juiste manier heeft gedaan (ik heb daarover in een schriftelijke reactie op het verweerschrift van de ondernemer dan ook verschillende vragen gesteld) en dat hij het resultaat van die herberekening zal handhaven. De ondernemer heeft mij een vergoeding aangeboden van € 50,–. Dat vind ik veel te weinig in verhouding tot de ernst van de tekortkomingen van de ondernemer en de hoeveelheid tijd en energie die ik in deze kwestie heb moeten steken.   De consument verlangt de garantie dat over de jaren 2001 tot en met 2011 geen naheffingen zullen volgen, alsmede een door de commissie naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen vergoeding wegens gemaakte kosten en ondervonden ongemak.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij erkennen de gemaakte fouten en de daardoor veroorzaakte overlast. Daarom hebben wij een herberekening gemaakt, waarbij wij de naheffing over de jaren 2001-2005 in verband met het door de consument gedane beroep op verjaring buiten invordering hebben gesteld. Datzelfde hebben wij overigens ook gedaan met betrekking tot de jaren 2005-2008, aangezien deze periode eveneens onder de tweejarige verjaring bij consumentenkoop valt. De herberekening komt op het volgende neer: € 2.386,20 (bedrag van de oorspronkelijke jaarafrekening 2010/2011) minus € 1.988,06 (creditbedrag van de correctienota 2010-2011) minus € 297,07 (bedrag van de naheffing 2001-2005) minus € 11,85 (bedrag van de naheffing over 2005-2008) = € 89,22. In laatstgenoemd bedrag is begrepen € 170,– voor de nieuwe maandtermijn, zodat de gecorrigeerde afrekening per saldo € 80,78 credit bedraagt. Hiermee is volledig tegemoet gekomen aan de wens van de consument ter oplossing van het geschil, die blijkt uit het door de consument ingevulde vragenformulier van de commissie, zodat wij de door de consument hierover gestelde vragen niet relevant achten. Wij garanderen uiteraard het resultaat en zeggen toe dat daarin niets meer wordt gewijzigd. Daarnaast bieden wij een vergoeding voor de gemaakte kosten en het ondervonden ongemak aan ter grootte van € 50,–, alsmede vergoeding van het klachtengeld. Het depotbedrag van € 501,21 kan wat ons betreft aan de consument worden geretourneerd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft de hierboven verkort weergegeven herberekening in zijn verweerschrift toegelicht. De commissie verwijst voor zover nodig daarnaar. Het resultaat van die herberekening komt overeen met de wijze waarop de consument het geschil wenst te zien opgelost. Immers, de consument behoeft op de jaarafrekening 2010/2011 niets te betalen, maar zij krijgt per saldo € 80,78 terug. De vragen die de consument in haar schriftelijke reactie op het verweerschrift van de ondernemer heeft gesteld behoeven dan ook niet te worden beantwoord. De ondernemer is aan het resultaat van zijn herberekening gebonden, niet alleen door zijn toezegging daaromtrent, maar ook omdat dit in dit bindend advies wordt vastgelegd. Uit de stukken van het geschil blijkt dat de consument buitengewoon veel tijd en energie heeft moeten aanwenden om het probleem opgelost te krijgen, welke oplossing pas is gekomen nadat de consument het geschil bij de commissie aanhangig had gemaakt. De door de ondernemer aangeboden vergoeding van € 50,– acht de commissie in verhouding tot de ernst van de klacht van de consument te mager. Rekening houdend met alle aan de commissie bekende omstandigheden stelt de commissie de door de ondernemer te betalen vergoeding wegens gemaakte kosten en ondervonden ongemak naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op € 250,–.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie legt het saldo van de jaarafrekening 2010-2011 met inbegrip van de daaraan voorafgegane verbruiksjaren wat elektriciteit betreft vast op € 80,78 credit. De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 250,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.   Het depotbedrag van € 501,21 wordt aan de consument terugbetaald.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 27 maart 2011.