Wijziging algemene voorwaarden per sms mag bij prepaid

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 46083

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de afsluiting van prepaid telefoonkaarten.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft twee prepaid mobiele telefoonnummers. Het ene nummer is oorspronkelijk afgesloten bij [een rechtsvoorganger van de ondernemer], maar is door de ondernemer overgenomen. Het andere nummer was van meet af aan bij de ondernemer. Beide nummers zijn ten onrechte afgesloten, waardoor de consument er geen gebruik meer van heeft kunnen maken. Ook klaagt de consument over de wijze van klachtafhandeling.   De consument verlangt dat de nummers worden hersteld, inclusief saldi en prijsplan. Voorts verlangt de consument een schadevergoeding tot een bedrag van € 47,20, bestaande uit onder meer gesprekskosten met de klantenservice van de ondernemer en administratiekosten, een en ander vermeerderd met een bedrag per dag dat de telefoonkaarten afgesloten zijn geweest. De consument verlangt dat de commissie zich er over uitlaat of wijzigingen in de algemene voorwaarden slechts per SMS kenbaar mogen worden gemaakt, ook als de ondernemer over NAW-gegevens beschikt. Ten slotte verlangt de consument te bepalen dat zijn nummers nooit worden gedeactiveerd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Ter zitting heeft de ondernemer erkend dat beide nummers waarschijnlijk ten onrechte zijn afgesloten, terwijl zulks aanvankelijk anders naar de consument is gecommuniceerd. De ondernemer heeft daarvoor ter zitting zijn verontschuldigingen geuit. De ondernemer heeft aangegeven dat beide nummers inmiddels zijn hersteld, inclusief de oude saldi en dat de situatie van voor de afsluiting is hersteld. Om de consument tegemoet te komen in schade en ongemak, biedt de ondernemer aan een bedrag van € 50,– te betalen per nummer.   De ondernemer verzoekt de klacht voor het overige af te wijzen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Gelet op de erkenning dat beide nummers ten onrechte zijn afgesloten, acht de commissie de klachten van de consument gegrond, inclusief de klachten over de klachtafhandeling. De ondernemer heeft ter zitting laten weten dat de situatie van voor de afsluiting is hersteld. De consument is niet ter zitting verschenen, zodat hij zulks niet heeft kunnen bevestigen noch ontkrachten. De commissie zal dan ook van de juistheid uitgaan van hetgeen dienaangaande ter zitting is medegedeeld.   De consument verzoekt schadevergoeding. Die is ten dele nader omschreven. Niet duidelijk is waar de door de consument geclaimde administratiekosten uit bestaan, evenmin als de schade per dag dat de nummers afgesloten zijn geweest. Dat deel van de schadevergoeding dient te worden afgewezen. De commissie is van oordeel dat de door de ondernemer aangeboden vergoeding van € 50,– per nummer, dus in totaal € 100,– gelet op de geleden schade en ongemakken een redelijk aanbod is en zal de ondernemer daar aan houden. Voorts dient het klachtengeld te worden vergoed.   De consument verlangt verder dat de commissie zich er over uitlaat of wijzigingen in de algemene voorwaarden slechts per SMS kenbaar behoeven te worden gemaakt, ook als de ondernemer over NAW-gegevens beschikt. De commissie is van oordeel dat zulks inderdaad bij prepaid klanten in het algemeen voldoende is, juist omdat de ondernemer niet van alle prepaid klanten over NAW-gegevens beschikt. Zulks is ook overeenkomstig hetgeen door de OPTA is bepaald.   Tenslotte verlangt de consument te bepalen dat zijn nummers nooit zullen worden gedeactiveerd. Dit verzoek wordt afgewezen; daarvoor bestaat geen steun in de tussen partijen bestaande rechtsverhouding.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 100,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 12 november 2010.