Wijziging onderhoudsadvies distributieriem niet aan consument medegedeeld.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: (On)deugdelijke levering/reparatie/onderhoud    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE02-0615

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil berust op een verschil van mening tussen partijen omtrent de reikwijdte van de relatie tussen klant en (vaste) uitvoerder van onderhoud aan de auto van de consument en, mede daardoor, uit een op of omstreeks 12 april 2002 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van reparaties aan de auto van de consument. De consument heeft op 14 september 2002 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Op 12 oktober 2001 heeft de auto bij de ondernemer een grote beurt gehad bij een kilometerstand van 59.794 kilometer. Daarbij is de distributieriem niet vervangen, omdat deze volgens de indertijd geldende instructies van de fabrikant/importeur om de 90.000 kilometer moest worden vervangen. De fabrikant/importeur heeft per aanvang januari 2002 het vervanginsinterval van de distributieriem bijgesteld naar 60.000 kilometer. Op dat moment had de auto van de consument al meer dan 60.000 kilometer gereden. De ondernemer heeft verzuimd de consument hiervan op de hoogte te stellen, zowel na ontvangst van de melding van de fabrikant/importeur in januari 2002, als bij een door hem in april 2002 uitgevoerde reparatie.
 
Op vrijdag 13 september 2002 is, bij een kilometerstand van ongeveer 84.774 kilometer, de distributieriem geknapt, waardoor een schade aan de motor is ontstaan die door de ondernemer werd begroot op om en nabij € 1.500,–. De ondernemer is aansprakelijk voor deze schade, omdat hij heeft verzuimd de consument van de wijziging in de onderhoudsrichtlijn van de fabrikant/importeur op de hoogte te stellen. Aldus heeft hij onzorgvuldig gehandeld tegenover de consument.
 
Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
De reparatie in april 2002 betrof een reparatie aan de airco, die is uitgevoerd door de ondernemer.
 
De consument verlangt een financiële tegemoetkoming door de ondernemer.
 
Standpunt van de ondernemer
 
De ondernemer heeft niet schriftelijk op de ingediende klacht gereageerd. Uit de door de consument overgelegde correspondentie begrijpt de commissie dat de ondernemer evenmin op de brieven van de consument heeft gereageerd. Ook uit diens bescheiden kan de commissie derhalve geen standpunt van de ondernemer afleiden.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Bij aankoop van de auto is de consument medegedeeld (althans hem via het instructie-/onderhoudsboekje kenbaar gemaakt) dat de distributieriem elke 90.000 kilometer vervangen diende te worden. Blijkens de opgave van de consument rijdt hij ongeveer 25.000 kilometer per jaar (tussen 12 oktober 2001 en 13 september 2002). Bij het aanbieden van de auto op 12 oktober 2001 had deze 59.794 kilometer gereden. Op dat moment bedroeg het vervangingsadvies voor de distributieriem nog steeds 90.000 kilometer. Voorts bestond (blijkens de overgelegde factuur van de beurt in oktober 2001) een onderhoudsadvies voor een grote beurt van eens per jaar of elke 30.000 kilometer. Gegeven het aantal kilometers dat de consument per jaar reed, bestond geen aanleiding voor de consument om vóór oktober 2002 opnieuw een grote onderhoudsbeurt uit te laten voeren, noch bestond in oktober 2001 aanleiding om op dat moment al tot vervanging van de distributieriem over te gaan.
 
Eind 2001, begin 2002 heeft de fabrikant haar onderhoudsadvies gewijzigd in vervanging van de distributieriem na 60.000 kilometer. De ondernemer heeft de consument daarvan geen bericht gestuurd, noch heeft hij hem daarvan op de hoogte gesteld toen de auto in april 2002 ter reparatie werd aangeboden. Evenmin is zijdens de importeur via mededelingen in de media kennis gegeven van het feit dat het onderhoudsinterval voor distributieriemen voor het type auto waarmee de consument reed was teruggebracht van 90.000 kilometer naar 60.000 kilometer. Zulks is in elk geval bij de behandeling van dit geschil niet gebleken.
Bij gebreke van nader informatie, bestond aan de zijde van de consument op grond van de koopovereenkomst geen grond om te twijfelen aan de eigenschap van de auto dat daarin een distributieriem was geplaatst die toch tenminste 90.000 kilometer mee zou gaan, waarbij – gelet op eerdere uitspraken van de commissie – bovendien van een riem verwacht mag worden dat deze een veiligheidsmarge kent van 5% (ofwel 4.500 kilometer). In het onderhavige geval is de riem bij 84.774 kilometer geknapt, derhalve ruimschoots binnen het aantal kilometers waarvan de consument mocht verwachten dat de riem mee zou gaan. De auto heeft derhalve niet de eigenschappen bezeten die de consument redelijkerwijs op grond van de koopovereenkomst daarvan mocht verwachten. De ondernemer is gehouden dat gebrek te herstellen, met inbegrip van de schade die het direct gevolg is van het optreden van het defect aan de distributieriem. Nu hij de consument niet in kennis heeft gesteld van het feit dat de onderhoudsinterval was teruggebracht, kan hij zich niet beroepen op die omstandigheid.
 
De commissie acht de klacht derhalve gegrond. Voor vergoeding komen echter niet in aanmerking de kosten die samenhangen met de gelijktijdig uitgevoerde grote onderhoudsbeurt, omdat de kosten van normaal periodiek onderhoud (waaronder vervanging van de riem bij 90.000 kilometer) voor rekening komen van de consument. De commissie laat derhalve van de factuur nummer 103170 d.d. 20 september 2002 voor rekening van de consument:
· tussenbeurt;
· oliefilter;
· seal ring;
· ruitensproeiervloeistof;
· getande riem;
· koelvloeistof;
· euro loodvrij;
· arbeid grote beurt (begroot op € 160,–).
Na aftrek van deze posten resteert een bedrag van € 1.126,06 exclusief BTW en derhalve € 1.340,01 inclusief BTW ter vergoeding.
 
Mitsdien zal worden beslist als na te melden.
 
Beslissing
 
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.340,01. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 6 juni 2003.