Wijziging specifieke regels ten aanzien van verkrijgen visum voor Suriname valt niet onder algemene informatieplicht boekingskantoor. Boekingskantoor heeft gewezen op visumplicht

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 44025

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 24 april 2010 met het boekingskantoor tot stand gekomen overeenkomst. Het boekingskantoor heeft zich daarbij (onder meer) verplicht een vlucht van Amsterdam naar Paramaribo te reserveren met vertrek op 11 mei 2010 voor de som van € 769,17.   Klager heeft op 3 juni 2010 de klacht voorgelegd aan het boekingskantoor.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Sinds 1 januari 2010 is de regelgeving met betrekking tot visa voor Suriname gewijzigd. Vóór genoemde datum was het voor iemand van boven de 60 jaar mogelijk om bij aankomst een visum te krijgen. Vanaf 1 januari 2010 bestaat die mogelijkheid alleen nog voor diegenen, die in Suriname zijn geboren, hetgeen bij mij niet het geval is. Ik werd niet toegelaten tot het vliegtuig, omdat ik geen visum had voor Suriname. Het boekingskantoor was ervan op de hoogte dat ik bij aankomst in Suriname een visum zou aanvragen. Het boekingskantoor heeft mij er echter niet op gewezen dat deze mogelijkheid sinds 1 januari 2010 veranderd is. Mij is ook niet aangeraden om één en ander voor vertrek nog eens goed te controleren. Omdat de kennis bij het boekingskantoor ten aanzien van wijzigingen in de regelgeving van visa ontoereikend is om hun klanten goed te adviseren, vind ik dat het boekingskantoor aansprakelijk is voor de door mij geleden schade.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik heb het boekingskantoor verteld dat ik het visum zou aanvragen bij aankomst op de luchthaven van Paramaribo. Mij is toen niet gezegd dat dit vanaf 1 januari 2010 niet meer mogelijk is. Ook is mij niet gezegd dat ik dit zelf nog moest controleren. Ik ben er verbaasd over dat het boekingskantoor niet op de hoogte is van de regels.   Klager stelt niet tevreden te zijn met het door het boekingskantoor gedane aanbod d.d. 7 juni 2010, maar verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van het boekingskantoor   Het standpunt van het boekingskantoor luidt in hoofdzaak als volgt.   Klager is er tijdens de verschillende bezoeken aan ons kantoor op gewezen dat voor Suriname een visum nodig is. We hebben klager aangeboden dat visum voor haar te regelen via de visumdienst, waarmee wij werken. Ook is door onze medewerkster de mogelijkheid genoemd dat klager het visum zelf bij het Surinaamse consulaat regelt. Klager heeft aangegeven het visum zelf te regelen, eventueel in Suriname, omdat klager van kennissen had vernomen dat dit zou kunnen. Onze medewerkster heeft toen aangegeven van deze mogelijkheid niet op de hoogte te zijn en dat het gebruikelijk is om het visum van tevoren te regelen. Onze medewerkster heeft klager aangeraden om nog eens goed te checken of het inderdaad mogelijk is om het visum bij aankomst in Suriname te regelen. Toen klager ons meedeelde dat de reis niet door kon gaan, hebben we alles in het werk gesteld om nog iets van de reissom terug te claimen. Als blijk van medeleven hebben we klager een korting aangeboden van € 50,– op een nieuw ticket. We vinden het heel vervelend dat klager de reis niet heeft kunnen maken, maar daarvoor zijn we niet aansprakelijk.   Ter zitting heeft het boekingskantoor verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Klager is op het advies van vrienden afgegaan om het visum bij aankomst in Paramaribo daar aan te vragen. We hebben klager geadviseerd dat zelf nog te controleren. We hebben klager een juist advies gegeven.   De reisorganisator heeft d.d. 11 mei 2010 een korting aangeboden van € 50,– op een nieuw ticket.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De overeenkomst van opdracht zoals die tussen klager en het boekingskantoor tot stand is gekomen en voor zover die betrekking heeft op het reserveren van de vlucht bij [de luchtvaartmaatschappij] wordt beheerst door de ANVR Boekingsvoorwaarden.   In artikel 6.1 van de ANVR Boekingsvoorwaarden is bepaald dat uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst door de reisagent (= boekingskantoor) algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. In artikel 6.2 is bepaald dat de reiziger zelf verantwoordelijk is om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. In artikel 6.3 is bepaald dat indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening komt, tenzij de reisagent heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of de reisagent tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting. Ten slotte is in artikel 6.4 bepaald dat de reiziger zelf verantwoordelijk is voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een alle geldigheidsvereisten voldoende paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.   Door ondertekening van de boekingsbevestiging heeft klager zich met deze algemene voorwaarden akkoord verklaard.   Vaststaat dat het boekingskantoor klager heeft geïnformeerd over de visumplicht voor Suriname. In zoverre heeft het boekingskantoor voldaan aan het bepaalde in artikel 6.1 van de ANVR Boekingsvoorwaarden. Aan het boekingskantoor kan naar het oordeel van de commissie niet worden verweten dat hij klager niet heeft geïnformeerd over het feit dat (vanaf 1 januari 2010) niet meer de mogelijkheid bestaat voor degenen die boven de 60 jaar zijn en niet in Suriname zijn geboren, zoals bij klager het geval is, het visum bij aankomst in Suriname aan te vragen. Die informatie behoort niet tot de algemene informatie waarop artikel 6.1 van de ANVR Boekingsvoorwaarden ziet.   Het had naar het oordeel van de commissie, ook gelet op het bepaalde in artikel 6.2 van de ANVR Boekingsvoorwaarden, op de weg van klager gelegen de informatie die zij had gekregen van vrienden zelf op juistheid te controleren bij de Surinaamse autoriteiten in Nederland. Dat dit klager naar zij stelt niet is aangeraden door het boekingskantoor betekent niet dat het boekingskantoor in zijn informatieverplichting zoals bedoeld in artikel 6.1 van de ANVR Boekingsvoorwaarden tekortgeschoten is. Een dergelijke controle behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de reiziger.   Nu verder vaststaat dat klager door het boekingskantoor niet onjuist is geïnformeerd en het boekingskantoor niet heeft toegezegd voor het visum zorg te dragen brengt het bepaalde in artikel 6.3 van de ANVR Boekingsvoorwaarden mee dat de (financiële) gevolgen van het niet doorgaan van de reis voor klager zijn.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is het boekingskantoor aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 250,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 11 februari 2011.