Wijziging vluchttijden voor risico reisorganisator.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Vervoer    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 53177

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

 

Het geschil vloeit voort uit een op 4 september 2010 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een vliegreis voor 6 personen naar Colakli in Turkije met verblijf in een hotel op basis van all inclusive voor de periode van 23 oktober 2010 t/m 31 oktober 2010 voor de som van € 4.374,–. 

 

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

We hebben betaald voor een vliegreis van en naar Amsterdam. In plaats daarvan werden we per vliegtuig teruggebracht naar Keulen en daarvandaan zijn we per bus vervoerd naar Amsterdam. Wij zijn in het geheel niet geïnformeerd over de achtergrond van deze wijziging.

In verband met het voorgaande hebben we extra kosten moeten maken, zoals onvoorziene dinerkosten op de luchthaven van Antalya, onvoorziene kosten op de luchthaven van Keulen, telefoonkosten, extra parkeerkosten.

Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

Ten tijde van zijn verblijf heeft klager te maken gehad met een wijziging van de vluchttijden. Zoals reeds eerder aangegeven, zijn vluchttijden te allen tijde onder voorbehoud van wijzigingen. Deze kunnen tot op het laatste moment wijzigen.

De vlucht waarop klager gepland stond, moest uitgevoerd worden met een kleiner vliegtuig. Omdat het oorspronkelijk toestel extra onderhoud kreeg, moest er een ander toestel ingezet worden (dit voor ieders veiligheid). Het enig beschikbare toestel had minder stoelen aan boord. Om die reden moest een aantal passagiers omgeboekt worden naar een andere vlucht. 

Juridisch kader

Artikel 2, lid 9, van de ANVR-Reisvoorwaarden:

Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. De reisorganisator kan hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken (…). 

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft als volgt overwogen.

Met betrekking tot de gewijzigde vluchttijden staat vast dat klager eerst op de dag van vertrek te horen heeft gekregen dat de terugvlucht niet om 06.05 uur, maar om 22.25 uur zou plaatsvinden en dat niet op Amsterdam, maar op Keulen gevlogen zou worden. 

Ingevolge voornoemd artikel zijn de tijden op de reisbescheiden definitief. Slechts onder voorwaarden mag daarvan worden afgeweken. Op geen enkele wijze heeft de reisorganisator bewijs aangeleverd dan wel aannemelijk gemaakt dat is voldaan aan die voorwaarden. Integendeel, als gevolg van onderhoud aan het oorspronkelijk toestel is een ander toestel ingezet met minder stoelen aan boord. De gevolgen hiervan vallen binnen de normale bedrijfsuitoefening en zijn daarmee voor rekening en risico van de reisorganisator. De commissie kan dan ook niet anders concluderen dan dat de reisorganisator heeft gehandeld in strijd met artikel 2, lid 9, van de ANVR-Reisvoorwaarden. Als gevolg hiervan heeft klager ongerief ondervonden. Daar komt nog bij dat klager zonder enige nadere toelichting werd geconfronteerd met het feit dat niet naar Amsterdam, maar naar Keulen teruggevlogen zou worden en dat hij daarvandaan per bus naar Amsterdam vervoerd zou worden. 

Op grond van het voorgaande, en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden en kosten heeft moeten maken, dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag. 

Ingevolge het reglement van de commissie dient de reisorganisator aan de commissie de hierna te noemen bijdrage in de kosten van de behandeling van het geschil te voldoen.

Derhalve wordt als volgt beslist. 

Beslissing 

De reisorganisator dient aan klager in totaal een bedrag van € 600,– te voldoen. Betaling dient plaats te vinden binnen één maand na verzenddatum van dit bindend advies.

De reisorganisator dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld. 

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie een bedrag verschuldigd van € 500,– als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 29 juni 2011.