Wil van consument om van overeenkomst af te wijken, maar zij heeft die wil niet kenbaar gemaakt. Vertrouwen bij makelaar gewekt dat diens aanbod is aanvaard.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 37561

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de ondernemer in het kader van overeenkomst tot bemiddeling bij verkoop van een woning en de gevolgen van de intrekking van de opdracht.   Door de consument is een bedrag van € 650,– bij de commissie in depot gestort.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Door slechte tot geen communicatie en het voorhouden van niet bestaande potentiële kopers/huurders hebben we de opdracht ingetrokken. De rekening is niet in overeenstemming met het contract. Wij moeten volgens de ondernemer ook de advertentiekosten betalen terwijl die volgens het contract in de courtage zit.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De uitleg die de consument aan de overeenkomst geeft is onjuist. De consument heeft eigenhandig een *-teken geplaatst bij de post advertentiekosten op het toegezonden exemplaar van de overeenkomst. Dat is mij niet opgevallen maar ik ben niet akkoord. Ik houd de consument aan het oorspronkelijke exemplaar dat ik haar toezond. Daaruit blijkt dat de kosten wel verschuldigd zijn.   Beoordeling van het geschil   Ter zitting heeft de consument desgevraagd bevestigd dat uitsluitend de vraag centraal staat of de post van € 650,– advertentiekosten voor plaatsingen in de regionale NVM-krant verschuldigd is bij intrekking van de opdracht zoals die heeft plaatsgevonden. De klachten over de kwaliteit van de dienstverlening behoeven geen bespreking.   De consument heeft ter zitting voorts bevestigd dat op de aan haar toegezonden overeenkomst voorgedrukte * – tekens waren geplaatst bij een aantal kostenposten. Het * -teken verwijst naar een onder artikel 6 waarin sommige kostenposten voorzien zijn van dat *-teken. De verklarende tekst luidt: [naam ondernemer] neemt de gehele kosten van de met een * aangegeven (verplichte) onderdelen voor haar rekening.   De consument heeft ter zitting bevestigd dat zij het *-teken zelf heeft bijgeplaatst in de voorgedrukte tekst van de overeenkomst bij de bewuste post advertentiekosten ad € 650,– en dat daarvan geen melding is gemaakt aan de ondernemer.   Toepassing van de regels van het recht leidt tot de conclusie dat de consument gebonden is aan de inhoud van de door de ondernemer gepresenteerde overeenkomst. De consument heeft op het door haar ondertekende en geretourneerde exemplaar van de haar toegezonden akte het *-teken bijgeschreven bij de bewuste kostenpost en zo niet het aanbod van de ondernemer aanvaard maar een tegenbod – tot het aangaan van een afwijkende overeenkomst – gedaan. Bij dit tegenbod had zij echter, gelet op het verborgen karakter van de afwijking – slechts een * – teken was toegevoegd – hier een plicht om de ondernemer daarop opmerkzaam te maken. Zij mocht er niet op vertrouwen dat de ondernemer, die hierop niet expliciet reageerde, dit tegenbod stilzwijgend aanvaardde. Integendeel, naar zijn uiterlijke verschijningsvorm had de geretourneerde akte juist het voorkomen van een aanvaarding van het aanbod van de ondernemer.   Aldus mag het dan de wil van de consument zijn geweest om een van het aanbod afwijkende overeenkomst te sluiten maar zij heeft die wil niet in een verklaring kenbaar gemaakt. Naar de verschijningsvorm van haar schriftelijke verklaring – zijnde dezelfde akte met de minieme, niet toegelichte afwijking – wekte zij het vertrouwen bij de ondernemer diens aanbod te aanvaarden. De ondernemer mocht er dus op vertrouwen dat de consument instemde met de oorspronkelijke tekst. De klacht is gelet op het voorgaande ongegrond en de consument dient alsnog het onbetaald gebleven deel van de nota ad € 650,– te voldoen.   Derhalve wordt volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht ongegrond en bepaalt dat het bij de commissie in depot gestorte bedrag van € 650,– aan de ondernemer dient te worden overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, op 9 juni 2010.