Zandcement dekvloer is geschikt voor de toepassing waarvoor zij is gelegd. Een scheur in de vloer doet niet per definitie afbreuk aan de gebruikswaarde

  • Home >>
  • Afbouw >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 46236

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 30 november 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (het leggen van een zandcement dekvloer) tegen de daarvoor aan de consument gefactureerde prijs van in totaal € 1.000,–. De oplevering vond plaats op 30 november 2009. De consument heeft op 18 januari 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De gelegde vloer voldoet niet aan de eisen die de consument daar redelijkerwijs aan mag stellen. De dekvloer vertoont een ernstige en alsmaar toenemende scheurvorming. Duidelijk hoorbaar is dat de vloer op veel punten los ligt. De consument betwijfelt of er gebruik is gemaakt van vezelversterking, zoals in de offerte was opgenomen. De consument heeft geen vertrouwen meer in de ondernemer.   De scheurvorming bestrijkt het overgrote deel van de vloer en strekt zich uit over tientallen meters. Voor zover de ondernemer aanvoert dat geen meter peil zou zijn aangebracht is die stellingname onjuist. Het meterpeil was op diverse plaatsen op locatie door het installatiebedrijf aangebracht. Een schriftelijke offerte heeft de consument nooit gehad en dus ook niet voor akkoord ondertekend. Ondanks uitnodiging daartoe heeft de ondernemer de vloer niet tevoren opgenomen. De kwaliteit van de vloer voor aanvang van het werk komt dan ook voor risico van de ondernemer. Ook nadat de klachten waren ontstaan en gemeld heeft de ondernemer niet willen komen kijken. Hij is pas gekomen toen de deskundige van de commissie de vloer kwam opnemen. Een oplossing zoals voorgesteld door de deskundige (behandeling met epoxy) zou in het door de deskundige geschetste tijdsbestek niet uitvoerbaar zijn. De door de ondernemer voorgesteld oplossing (creditering van het gefactureerde bedrag) doet geen recht aan de schade die is ontstaan. De reparatie en herstelkosten worden begroot op € 3.000,–.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik ben blij met het rapport van de deskundige. Hij merkte nog wel op dat epoxy alleen misschien niet genoeg zou zijn en noemde nog de mogelijkheid om ontkoppelingsmatten te gebruiken. Daar vind ik echter niets van terug in zijn rapport. Ik ben wel verder gegaan met het afwerken van het huis. Op de eerste en tweede verdieping is wel doorgewerkt. Maar om de keuken en de inrichting beneden af te kunnen maken moest er eerst zekerheid zijn over de vloer. De vloer is zeker niet geforceerd gedroogd.   De consument verlangt een inspectie van de vloer door een onafhankelijk deskundige en een oplossing voor de problemen met de vloer, te verrichten door een derde voor rekening van de ondernemer. Voorts verlangt de consument een vergoeding voor de door hem geleden schade, waaronder tenminste € 4.800,– wegens dubbele woonlasten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het werk is conform offerte uitgevoerd. De consument heeft een offerte ontvangen en zou deze getekend retour sturen. Dat heeft hij nooit gedaan. Dat de vloer scheuren vertoont is een feit, maar de vloer is nog steeds geschikt voor de gewenste toepassing. De ondernemer kan niet beoordelen of de consument zich aan de gegeven aanwijzingen heeft gehouden om het huis vorstvrij te houden en de vloerverwarming niet aan te zetten. Scheurvorming door krimp is normaal voor een vloer als de onderhavige. Scheurvorming door zetting van het gebouw en vorstschade is uitgesloten van garantie.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De oplossing die de deskundige aandraagt had ik ook al aan de consument voorgelegd. Ik kan me vinden in het rapport van de deskundige. Daaruit blijkt dat ik conform offerte heb gewerkt en geleverd. De consument heeft zelf de kosten nodeloos hoog laten oplopen door de woning niet af te maken. Hij heeft er na het leggen van de vloer niets meer aan gedaan.   Uit de rekening van het stroomverbruik volgt nu hoe die krimpscheuren zijn ontstaan. Er is vermoedelijk geforceerd gedroogd met die kachels. Het drogen van die vloer moet bij een temperatuur tussen de 5 en 20 graden Celsius. Ga je harder stoken, dan droogt de vloer niet gelijkmatig. De krimp versnelt en de kans op krimpscheuren wordt dan nog groter.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De vloeropbouw is als volgt: montagenet koud op betonvloer; vloerverwarmingsleidingen bevestigd op montagenet; wapeningsnet op vloerverwarming; Langs de randen is randisolatie aangebracht. De dekvloerkwaliteit is CW12 (D20) vezelversterkt.   De vloer is aangebracht op 30 november 2009. Volgens de consument was de verwarmingsketel toen nog niet geplaatst en is de woning verwarmd met speciale straalkachels. De vloer is tijdens het bezoek van de deskundige afgerold met een stalen kogel om de onthechting waar te nemen. Met een BRE-screedtester is de gebruikswaarde van de vloer vastgesteld. Daarbij is het navolgende waargenomen. De vloer is op diverse plaatsen gescheurd. Met de stalen kogel is geconstateerd dat een groot deel van de vloer onthecht is (90%). Aan de voorzijde, ter plaatse van de erker, is de vloer nabehandeld met cement, de rest van de vloer niet. Bij de keldertrap is een stuk uit de vloer gekapt om te kijken of er vezels in de vloer zitten en dat is het geval.   Bij de metingen met de BRE-screedtester is gebleken dat alle gemeten waarden liggen onder die van hetgeen toelaatbaar is voor woongebouwen. De ondernemer is er van uitgegaan dat hij een zwevende vloer of een vloer op folie moest maken. Pas ter plekke is hem gebleken dat het ging om een vloer waar vloerverwarming in ligt en wapening in zit, zonder isolatie of folie. Vervolgens is een hechtende vloer aangebracht en geprobeerd tussen de wapening en de slangen door de vloer aan te branden. De vloer is nu los komen te liggen, maar dat is voor het leggen van tegels niet problematisch. Het onthechten van de vloer is ontstaan doordat het montagenet koud op de betonvloer ligt en de verwarmingsslangen daar op bevestigd zijn. Daardoor is de ondervloer moeilijk aan te branden en door het lopen op de netten is de kans op onthechting groot.   Een scheur in de vloer doet niet per definitie afbreuk aan de gebruikswaarde. De gescheurde gedeelten moeten wel voldoende stabiel zijn bij het belasten. Kritisch zijn losliggende, geschotelde vloervelden die duidelijk zijn losgekomen van de ondergrond en niet alleen onthecht, maar ook verplaatst in verticale richting. De onderhavige vloer is een hechtende vloer die is onthecht en zich nu gedraagt als een vloer op folie. Nu de vloer meer dan een jaar oud is, zal de scheurvorming niet meer toenemen. Omdat er wapening in de vloer zit, zal ook de scheurwijdte niet meer toenemen en is bewegen in verticale richting uitgesloten.   De scheuren kunnen wigvormig worden uitgekrast en met epoxy worden gevuld. De kosten hiervan begroot de deskundige op € 350,–. Dat is alleen nodig om de scheuren te vullen, zodat de volgende laag (in dit geval een dikbed elastische tegellijm) niet verdwijnt in de scheur. Omdat de vloer niet verticaal beweegt en de scheurwijdte niet toeneemt door de aanwezigheid van wapening, zal in de op deze vloer te leggen tegelvloer geen scheurvorming ontstaan.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De bevindingen en conclusies van de deskundige zijn door partijen niet aangevochten. Zij zijn helder en de getrokken conclusies volgen naar het oordeel van de commissie ook uit hetgeen de deskundige heeft opgemerkt met betrekking tot zijn waarnemingen en bevindingen. De commissie neemt die dan ook over en maakt de conclusies van de deskundige tot de hare.   Zij leiden tot het oordeel dat de vloer geschikt is voor de toepassing waarvoor zij is gelegd, met die verstande dat de deskundige aanbeveelt om de aanwezige scheuren na te behandelen door ze uit te krabben en te vullen met een epoxy.   De ondernemer heeft al eerder aangeboden om de problemen met de vloer op te lossen, dan wel de aanneemsom terug te storten. De commissie zal overeenkomstig de schatting van de herstelkosten door de deskundige aan de consument ten laste van de ondernemer een vergoeding toekennen van € 350,– ter dekking van de meerkosten van zijn tegelzetter die deze werkzaamheden zal moeten uitvoeren.   Omdat de vloer in beginsel voldoet aan de normen die gelden voor een vloer als de onderhavige, acht de commissie geen redenen aanwezig om de ondernemer aansprakelijk te houden voor (verdere) gevolgschade(s).   De te nemen beslissing valt onder het aanbod dat de ondernemer eerder al had gedaan. Daarom zal de commissie onder verwijzing naar artikel 21, lid 1 onder b van het Reglement Geschillencommissie Afbouw bepalen dat de ondernemer het door de consument betaalde klachtengeld niet hoeft te vergoeden en evenmin een bijdrage in de behandelingskosten van dit geschil verschuldigd is.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 350,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.   Verstaat dat de ondernemer het door de consument betaalde klachtengeld niet hoeft te vergoeden.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, op 20 april 2011.