Zonnescherm scheef gemonteerd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zonwering    Categorie: Uitvoering overeenkomst    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 48021

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 26 maart 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een zonnescherm tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.154,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 20 mei 2010.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het hele zonnescherm hing scheef. De ondernemer heeft een poging gedaan om het scherm recht op te hangen, maar dat is mislukt. Het scherm hangt nog steeds scheef. De grondplaten zijn vernield. De vervangende bevestigingsbout zit los en is scheef naast de oude bout bevestigd. De monteurs zagen direct dat het scherm scheef hing, maar de baas wilde het zo.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De klacht spitst zich toe op de manier waarop het scherm gemonteerd is. Na hermontage vanwege scheef hangen zijn de oude gaten gebruikt en is de dookplaat (montageplaat) aangepast. Deze heeft nu veel te weinig draagkracht en er zit één bout los. Volgens de consument niet alleen niet fraai maar ook zeker niet juist. Ook zou er een afdekkap los zitten.   Ik heb me geconcentreerd op de montagewijze van het scherm. Doordat het scherm in tweede instantie verhangen moest worden (aan één zijde circa 2 cm naar beneden) heeft men dit opgelost door de gaten in de montageplaten verder uit te frezen. Hierdoor is er aan de bovenzijde heel weinig vlees over gebleven op de montageplaten. Zelfs nu hangt het scherm nog circa 1 cm uit het lood maar kan niet lager omdat de montageplaten daarvoor niet meer geschikt zijn. Ook heb ik geconstateerd dat de onderste bout in die bewuste montageplaat los zit.   Dit alles leidt tot een zelfs gevaarlijke situatie, doordat de bovenste bouten weinig vlees hebben en de onderste bout los zit zou het scherm er bij een flinke windvlaag af kunnen waaien. Ik heb de consument dan ook geadviseerd het scherm in zijn geheel niet te gebruiken. Daarnaast is de oplossing ook zeker niet fraai en is duidelijk te zien dat de montageplaat is vernield door deze poging het probleem van het scheefhangen op te lossen. Ik begrijp dat men graag dezelfde gaten wil gebruiken maar dit is zeker niet de juiste oplossing. De afdekkap is inmiddels door de consument teruggeplaatst en zat goed.   Herstel is technisch aldus mogelijk.   In mijn oordeel moet dit zeker hersteld gaan worden en wel op korte termijn. Om de muur niet verder te beschadigen moet er aan de rechter zijde een nieuwe grond(montageplaat) worden gemaakt die iets langer is dan de huidige. Het gatenpatroon in deze plaat moet zodanig worden dat alsnog de oude schroefgaten kunnen worden gebruikt. Ook dient men voor montage de huidige gaten opnieuw geschikt te maken voor montage eventueel met chemische of vullende pluggen. De consument heeft al aangegeven niet meer gaten in de muur te willen en dat is een terechte opmerking.   De kosten zullen circa € 500,– bedragen zijnde een nieuwe (aangepaste) grondplaat in RAL 9001. En circa € 400,– voor demonteren scherm, plaatsen nieuwe grondplaat en herplaatsen scherm.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie het rapport van de deskundige. Naar het oordeel van de commissie is herstel mogelijk op de wijze als door de deskundige geadviseerd. Nu de ondernemer geen enkele reactie heeft gegeven op de klacht, vindt de commissie het aangewezen in deze zaak een financiële oplossing in het geschil te treffen, in die zin dat de ondernemer aan de consument een vergoeding betaalt, opdat de consument de problemen in eigen beheer kan laten verhelpen. Met betrekking tot de hoogte van de vergoeding baseert de commissie zich op het advies van de deskundige.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 900,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Zonwering op 13 mei 2011.