Zorgaanbieder juist gehandeld door de gemaakte fout te erkennen en een vorm van compensatie aan te bieden

  • Home >>
  • Ziekenhuizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 213010/ 225897

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Klager heeft vier weken voor de geboorte van zijn zoon bij de zorgaanbieder kenbaar gemaakt de placenta van zijn zoon te willen ontvangen. Kort nadat de zoon was geboren, werd klager verteld dat de placenta werd achtergehouden voor het geval er koorts is en deze aan klager zou worden gegeven als alles in orde is. Klager heeft de placenta echter nooit ontvangen. De zorgaanbieder heeft zich verontschuldigd en stelt dat de placenta abusievelijk is weggegooid. Klager meent dat de zorgaanbieder hem dient te compenseren en heeft hiertoe een voorstel gedaan. De commissie is van oordeel dat onzorgvuldig is gehandeld door de zorgaanbieder door de placenta niet aan klager ter beschikking te stellen, maar dat de zorgaanbieder voldoende aan de klacht is tegemoetgekomen door het erkennen van de fout en het aanbod om gezamenlijk tot een passende compensatie te komen. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

In het geschil tussen

de heer [naam], wonende te [plaatsnaam] (hierna te noemen: de cliënt)

en

Maastricht Universitair Medisch Centrum+, gevestigd te Maastricht
(hierna te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De cliënt heeft de klacht voorgelegd aan de zorgaanbieder. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Ter zitting werd de zorgaanbieder vertegenwoordigd door de heer prof. dr. [naam] en mevrouw [naam], jurist bestuursstaf.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 6 december 2023 te Utrecht.

De commissie heeft het volgende overwogen.

Beoordeling
De commissie dient te beoordelen of de zorgaanbieder onzorgvuldig heeft gehandeld jegens klager door niet aan de wens van klager de placenta van zijn zoon te ontvangen tegemoet te zijn gekomen. Indien daarvan sprake is, dient te worden vastgesteld of de klager door deze onzorgvuldigheid/nalatigheid schade heeft geleden en of de zorgaanbieder voor deze schade aansprakelijk is.

Onweersproken staat vast dat klager heeft verzocht de placenta van zijn zoon aan hem ter beschikking te stellen en dat de zorgaanbieder abusievelijk de placenta heeft vernietigd. Hiermee staat vast dat door de zorgaanbieder onzorgvuldig is gehandeld. Dit wordt erkend door de zorgaanbieder. De zorgaanbieder heeft aangeboden gezamenlijk een passende vorm van compensatie vast te stellen. Klager is hier niet op ingegaan en heeft zijn klacht voorgelegd aan de commissie.

De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder juist heeft gehandeld door de gemaakte fout te erkennen en een vorm van compensatie aan te bieden. Het had op de weg van klager gelegen hierover met de zorgaanbieder in gesprek te gaan. Nu klager ervoor heeft gekozen de klacht bij de commissie in te dienen, zal de commissie de klacht – gelet op de opstelling en houding van de zorgaanbieder na de gemaakte fout – ongegrond verklaren. Het is aan de zorgaanbieder om alsnog een regeling aan klager aan te bieden. Hoe deze regeling wordt vormgegeven en ingevuld is aan de zorgaanbieder. De commissie merkt op de door de klager voorgestelde compensatie buitenproportioneel te achten.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie:
– verklaart de klacht gelet op de door de zorgaanbieder voorgestelde wijze van klachtafhandeling ongegrond;
– wijst af de vordering tot schadevergoeding.
Het door de cliënt verlangde wordt afgewezen.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de zorgaanbieder aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Ziekenhuizen, bestaande uit mevrouw mr. A.D.R.M. Boumans, voorzitter, de heer drs. J.H.A. Vollebergh, de heer J. Donga, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. M. Gardenier, secretaris, op 6 december 2023.