Zorgplicht voor ondernemer om diefstal en andere schade op zijn terrein zo veel mogelijk te voorkomen, gaat niet zover dat hij continue de monitoren van bewakingscamera’s moet bekijken.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Zorgvuldigheid ondernemer    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC07-0046

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de diefstal van geld en goederen van de consument uit een kluisje bij het zwembad op het park van de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurde een bungalow op het park van de ondernemer voor de periode van 2 maart tot 5 maart 2007. Na aankomst ging de consument met zijn gezin zwemmen in het zwembad van de ondernemer. De consument maakte gebruik van een kluisje in het zwembad om hierin zijn kleding en portemonnee op te bergen. Na terugkomst van het zwemmen bleek het kluisje te zijn opengebroken en het colbert van de consument met daarin zijn portemonnee te zijn gestolen. In de portemonnee zaten behalve geld allerlei passen waaronder een bankpas. De ontbrekende goederen hadden een waarde van € 215,40. De consument kreeg een bedrag van € 173,– vergoed van zijn reisverzekeraar. De verzekering bleek diefstal van geld niet te dekken. Er werd voor een bedrag van € 230,– aan cashgeld gestolen. De consument had er op vertrouwd dat hij zijn kleren en geld veilig in het kluisje kon achterlaten omdat de kluisjes er solide uitzagen en er in de ruimte waar de kluisjes zich bevinden bewakingscamera’s hangen. Na de diefstal bleek de camera die was gericht op het kluisje waarvan de consument gebruik maakte te zijn weggedraaid. Volgens de consument was de camera toen hij het zwembad betrad nog in orde. De consument heeft onmiddellijk gevraagd de camerabanden van de desbetreffende bewakingscamera te bewaren in de hoop dat de dief die de camera wegdraaide daarop herkenbaar zou zijn. Er werd hem beloofd door de ‘securitymedewerker’ dat de banden zouden worden bekeken om na te gaan of de daders daarop te zien zouden zijn. De consument deed aangifte bij de politie. Ook de politie vroeg de ondernemer om de camerabanden. De ondernemer deelde mee dat de banden reeds waren gewist. De banden worden 24 uur op het park bewaard en daarna naar Amsterdam gezonden waar ze na 72 uur automatisch worden gewist. Later werd gesteld dat de bewuste camera op de dag van de diefstal kapot was zodat er geen videobeelden werden gemaakt. De consument stelt de ondernemer aansprakelijk voor zijn resterende schade. De ondernemer wijst dit af met een beroep op de Recron-voorwaarden die nimmer aan de consument zijn verstrekt. Ook beroept de ondernemer zich op de voorwaarden in het zwembad. Deze voorwaarden zijn niet zichtbaar opgehangen. De consument meent dan ook dat hij niet aan deze voorwaarden gebonden is.  Hij meent dat de ondernemer is tekort geschoten in zijn zorgplicht. Door het ophangen van de bewakingscamera’s wordt het vertrouwen gewekt dat er een continue beveiliging aanwezig is. Volgens de laatste informatie van de ondernemer was de camera die was gericht op het kluisje waarvan de consument gebruik maakte defect. Volgens eerdere informatie werden de beelden ondanks het dringende verzoek deze te bewaren gewist. In beide gevallen is daardoor de consument de mogelijkheid ontnomen de dader(s) op te sporen. De consument meent dan ook dat de ondernemer is tekort geschoten en daarom aansprakelijk is voor zijn schade. Hij verlangt vergoeding van zijn schade ad € 230,– en bijkomende kosten ad € 30,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op de reserveringsbevestiging die de consument ontving wordt expliciet vermeld dat de Recron-voorwaarden van toepassing zijn en wordt aangegeven hoe deze voorwaarden op internet kunnen worden geraadpleegd. In artikel 12 van de Recron-voorwaarden wordt bepaald dat de ondernemer niet aansprakelijk is voor (onder andere) diefstal op zijn terrein, tenzij dit een gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen. De ondernemer is van mening dat er geen sprake is van een tekortkoming. Bovendien beroept de ondernemer zich op de zwembadvoorwaarden die zeer duidelijk direct na de ingang in het zwembad zijn opgehangen. Tevens hangt er een bord boven de kleerhangers op ooghoogte. In deze voorwaarden wordt bepaald: “Waardevolle artikelen kunt u opbergen in de daarvoor bestemde kastjes. (…) De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld”. Uit veiligheidsoverwegingen is een deel van het zwembad voorzien van camera’s, mede omdat hiervan een preventieve werking uitgaat. Er is echter niet continu een medewerker aanwezig die de monitoren met de beelden van de camera’s in de gaten houdt. Achteraf kunnen tot 24 uur na opname beelden worden teruggezien, daarna worden deze automatisch gewist. De camera die was gericht op het kluisje waarvan de consument gebruik maakte was op het moment van het voorval kapot en registreerde dus geen beelden. Het personeel van de ondernemer is na het voorval zeer behulpzaam geweest en de consument en zijn gezin hebben die avond kosteloos het diner kunnen gebruiken. Op grond van de bovengenoemde voorwaarden heeft de ondernemer zijn aansprakelijkheid uitgesloten zodat hij niet gehouden is de schade van de consument te vergoeden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie gaat ervan uit dat de consument de toepassing van de Recron-voorwaarden voor vakantieverblijven aanvaardt nu hij op grond van deze voorwaarden zijn klacht heeft ingediend bij de commissie. De ondernemer beroept zich behalve op de Recron-voorwaarden ook op de uitsluiting van zijn aansprakelijkheid in en om het zwembad. De commissie wijst er op dat er niet ten nadele van de consument mag worden afgeweken van de Recron-voorwaarden. De commissie zal dan ook de aansprakelijkheid van de ondernemer beoordelen op basis van de Recron-voorwaarden. Op grond van artikel 12 lid 2 van de Recron-voorwaarden voor vakantieverblijven is de ondernemer niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen. Dit betekent dus dat het risico voor diefstal op het terrein niet bij de ondernemer ligt, maar deze wel aansprakelijk is indien de diefstal het gevolg is van het niet nakomen van de verplichtingen van de ondernemer. De commissie is van oordeel dat een ondernemer een zorgplicht heeft om diefstal en andere schade op zijn terrein zo veel mogelijk te voorkomen. In dat kader kunnen bewakingscamera’s een rol spelen. De commissie meent echter dat een ondernemer niet verplicht is om de monitoren die de beelden van de aanwezige bewakingscamera’s te zien geven continu in de gaten te houden. Er kan dan ook niet gesteld worden dat de diefstal het gevolg is van het tekortschieten van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen. Het behoort volgens de commissie wel tot de verantwoordelijkheid van de ondernemer de beelden van een bewakingscamera na een diefstal te bekijken en deze desgevraagd ter beschikking te stellen van de politie in het belang van de opsporing van de daders. Helaas heeft de ondernemer daarover tegenstrijdige informatie verstrekt. Eerst werd meegedeeld dat de beelden waren gewist zonder dat duidelijk is geworden of daarop iets te zien was van de daders, later dat er helemaal geen beelden waren omdat de desbetreffende camera defect was. De commissie meent dat de ondernemer op dit punt is tekortgeschoten. Aangezien het echter gaat om een tekortschieten dat plaatsvond na de diefstal en het niet vaststaat of er beelden beschikbaar waren en zo ja of daarop de daders te zien waren, meent de commissie dat er onvoldoende causaal verband bestaat tussen deze tekortkoming en de schade van de consument. De commissie is dan ook van oordeel dat de ondernemer niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade van de consument.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 29 augustus 2007.