Douchedeur groter dan besteld. Direct gereclameerd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 88262

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 1 november 2013 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst, waarbij de ondernemer zich onder meer heeft verplicht een douche opstelling te leveren met een daarbij behorende pendeldeur. Na levering bleek de geleverde deur te groot.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Volgens de consument heeft hij bij aankoop aangegeven dat de beschikbare ruimte 80 cm breed was. De geleverde deur is 90cm breed en past derhalve niet. Voorts deelt de consument mee dat hem niet voorafgaand aan de levering een tekening is getoond met maatvoering, zodat hij de fout ook niet tijdig heeft kunnen ontdekken.
Daarbij wijst de consument er nog op dat uit de orderbevestiging blijkt dat hij een draingoot van 80 cm heeft besteld, waaruit, aldus de consument, blijkt dat de douchedeur 80 cm had moeten zijn.
De consument vordert hetzij een passende deur zonder bijbetaling, hetzij restitutie van het aankoopbedrag groot € 789,– inclusief btw.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Zijn standpunt wordt weergegeven aan de hand van de beschikbare stukken nu de ondernemer ter zitting niet is verschenen. Volgens de ondernemer blijkt uit de offerte en de afleverbon dat een deur van 90 cm is besteld. De ondernemer is gezien de verzuurde verhoudingen niet bereid een andere deur te leveren. Indien hij in het ongelijk zou worden gesteld, wenst hij het aankoopbedrag te restitueren minus de verleende korting.

Beoordeling van het geschil

Ter zitting heeft de consument nog eens nadrukkelijk meegedeeld een deur met een breedte van 80 cm te hebben besteld nu de beschikbare ruimte ongeveer 82.5 cm was. De verkoopster van de ondernemer, heeft geadviseerd ook een draingoot aan te brengen nu daarmee het geheel mooier zou zijn afgewerkt, waarmee de consument akkoord is gegaan. Op de orderbon staat de goot vermeld met een breedte van 80 cm.

Ter zitting heeft de consument aangegeven als leek zich niet te hebben gerealiseerd dat de vermelding op de orderbevestiging van “Sealskin 1400 pendeldeur 900 br 1950 hg* inhield dat hem een deur ter breedte van 90 cm zou worden geleverd. Hij heeft voorts ter zitting verklaard dat hij na aflevering de verpakking van de deur heeft open gemaakt, toen zag dat deze te breed was en daarop direct heeft gereclameerd.

De commissie acht aannemelijk dat de consument een deur met een breedte van 80cm heeft besteld nu ook de draingoot een breedte heeft van 80 cm. De commissie acht eveneens aannemelijk dat de consument als leek zich niet heeft gerealiseerd dat de vermelding “900 br” op de orderbevestiging, inhield dat hem een deur met een breedte van 90 cm zou worden geleverd.
Nu vaststaat dat de consument onmiddellijk heeft gereclameerd, staat daarmee tevens vast dat hij tijdig een beroep op non-conformiteit heeft gedaan.

De commissie zal de klacht derhalve gegrond verklaren, temeer nu niet goed valt in te zien op grond waarvan de ondernemer de deur niet heeft omgeruild nu zowel een deur van 80cm als een van 90 cm breedte een standaard deur betreft.

De ondernemer heeft aangegeven niet bereid te zijn een vervangende deur te leveren. De commissie zal hem derhalve veroordelen tot restitutie van de betaalde koopsom onder aftrek van de verleende korting op de totale levering ( 21.76%) oftewel tot betaling van € 617,31 ( € 789,– minus 21.76%) onder zijn gehoudenheid de geleverde deur terug te halen.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht gegrond.
De commissie bepaalt dat de ondernemer aan de consument € 617,31 dient te betalen bij wijze van restitutie koopsom.

De commissie bepaalt dat de ondernemer het door de consument betaalde klachtengeld ten bedrage van € 102,50 aan hem moet vergoeden.

De commissie bepaalt dat beide hier voren genoemde bedragen door de ondernemer binnen 4 weken na de verzending van dit bindend advies aan de consument moeten worden betaald, bij gebreke waarvan de ondernemer tevens de wettelijke rente verschuldigd wordt over het niet betaalde vanaf de datum van opeisbaarheid.

De commissie bepaalt dat de ondernemer gehouden is binnen 4 weken na de verzending van dit bindend advies de door hem geleverde deur bij de consument op te halen.

De commissie bepaalt dat als de ondernemer niet binnen de gestelde termijn van 4 weken de deur heeft opgehaald bij de consument, de consument niet langer verplicht is deze deur voor de ondernemer te bewaren.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven op 26 september 2014.