Afhandeling ontbinding duurde te lang

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 194168/198135

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een laptop bij de ondernemer. Het product was echter kapot. Partijen hebben afgesproken de overeenkomst te ontbinden, omdat de laptop niet meer te repareren was. De consument is van mening dat de afhandeling van de ontbinding te lang heeft geduurd. De ondernemer is van mening dat de consument een redelijk voorstel is gedaan ter compensatie van de wachttijd. Het schikkingsvoorstel wordt door de commissie overgenomen. De ondernemer moet zich aan dat voorstel houden. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 9 februari 2022 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.
De ondernemer  heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een laptop
Lenova Yoga 730-151KB17 16GB tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 735,73
(exclusief thuiskopieheffing).

De overeenkomst is uitgevoerd op 9 februari 2022.
De consument heeft € 197,46 in depot gestort bij het secretariaat van de commissie.
De consument heeft op 29 september 2022 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
Ik heb deze laptop gekocht bij de ondernemer op 9 februari 2022. Deze laptop ging kapot en ik
ging naar hun winkel in Utrecht en ze hielden daar de laptop en hij ging in onderhoud. Na een week is
de laptop teruggestuurd en ze zeiden dat ze het niet kunnen repareren; het is daarom beter dat je
naar de plek gaat waar je de laptop hebt gekocht, te weten bij de ondernemer.
Daar is vervolgens hetzelfde voorgevallen: de laptop ging weer naar onderhoud met als resultaat dat
mij werd meegedeeld dat ze niets kunnen doen. Ik zei dat ik dit product pas acht maanden geleden
heb gekocht en dat daarom nog steeds garantie geldt. De ondernemer gaf mij gelijk en heeft de
laptop teruggenomen, “we nemen je laptop en regelen de dingen, we bellen Santander Consumer
Financing en laten het je snel weten.”.

Maar sinds 13 oktober 2022 is er letterlijk niets gebeurd. Ik ben misschien meer dan vier of vijf keer
naar de winkel geweest en ik heb Santander een paar keer gebeld. Zij zeggen dat ze nog steeds een
creditnota van de ondernemer nodig hebben en ik ben naar de ondernemer gegaan en daar zeggen ze dat
ze het zullen doen, en dat ze het al verzonden hebben en meer niet kunnen doen. En daarna heb ik
weer Santander gebeld, maar ze zeggen het tegenovergestelde van wat de ondernemer zegt. Dus ik
ben echt ziek van het vinden van een oplossing tussen die twee partijen.

De consument verlangt: “Ze hebben mijn geld nog steeds niet terugbetaald. Dit proces was mentaal
en fysiek uitputtend en veroorzaakte stress bij mij. Daarom wil ik een vergoeding voor het geld dat ik
heb betaald en een laptop omdat ze me al heel lang tot slachtoffer maken.” en “Ik wil dat mijn verlies
wordt gedekt door de ondernemer.”.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
De consument heeft op 9 februari 2022 een laptop van het merk LENOVO YOGA 730-15IKB I7 16G
(hierna nader te noemen: “product”) met behulp van Santander financiering gekocht voor € 735,73.
Op 2 september 2022 bracht consument het product terug met de klacht dat het kapot was. Na
onderzoek is gebleken dat het product niet te repareren was en beide partijen hebben ervoor gekozen
om de koopovereenkomst te ontbinden.

Omdat het versturen van een creditnota naar Santander volgens consument te lang heeft geduurd,
heeft hij op 22 november 2022 een klacht ingediend bij uw Commissie. Op 29 december 2022 heeft
de ondernemer de klacht via uw Commissie ontvangen. Tegelijkertijd was de ondernemer echter al bezig
met het oplossen van deze kwestie. Op 30 december 2022 heeft de ondernemer de bevestiging van
Santander ontvangen dat de aanvraag is gecrediteerd.

Als gevolg van dit bericht heeft de ondernemer de commissie geïnformeerd dat de oplossing van het
geschil de aanmelding van de klacht heeft gekruist. Daarmee was de ondernemer van oordeel dat de
kwestie was opgelost. Helaas bleek dit voor de consument niet het geval te zijn.
De ondernemer heeft dan ook contact opgenomen met de consument en na meerdere malen over en
weer communiceren aangeboden om het klachtgeld en een cadeaubon ter waarde van € 50,– te
vergoeden aan de consument. De consument heeft aangegeven dat hij hiermee niet akkoord kan zijn.
Dit omdat hij naast het klachtengeld ook een € 100,– cadeaukaart wil ontvangen.

Omdat de ondernemer van mening is dat zij redelijke aanbiedingen heeft gedaan en het niet
accepteren hiervan voor eigen rekening en risico van de consument is, heeft zij er dan ook voor
gekozen om verweer te voeren in deze kwestie.

De consument eist dat de ondernemer voldoet aan de ontbinding van de koopovereenkomst door een
creditnota naar Santander te versturen. Daarnaast wenst hij een schadevergoeding voor het ongemak
en de tijd dat hij zonder een laptop heeft doorgebracht.

De ondernemer heeft de creditnota naar Santander verstuurd en zorg gedragen voor de afhandeling van
de ontbinding van de koopovereenkomst. Daarnaast heeft de ondernemer meerdere redelijke
schikkingsvoorstellen gedaan aan consument om hem te compenseren voor de gemaakte kosten en
het ongemak. Dit is naar mening van de ondernemer een passend voorstel. De consument neemt hier
echter geen genoegen mee. De ondernemer is dan ook van mening dat zij niets anders hoeft aan te
bieden aan de consument dan hetgeen reeds is aangeboden.

De ondernemer verzoekt om de klacht van de consument ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.
Alleen de consument en de ondernemer zijn partij in dit geschil, de genoemde financier niet. De
commissie komt (dus) geen beslissingsmacht toe om met bindend advies te beslissen in/over de
contractuele relatie van de consument met financier Santander.

De commissie stelt vast dat de koopovereenkomst van partijen met wederzijds goedvinden is
ontbonden.

Omdat niet de consument maar financier Santander (kennelijk) de koopsom heeft betaald aan de
ondernemer, rust in deze situatie op de ondernemer niet de ongedaanmakingsverplichting om (een
deel van) de koopsom terug te betalen aan de consument, wat overigens ook niet wordt gevorderd
door de consument.

Wel is de ondernemer in een situatie als deze jegens de consument gehouden om bij wijze van
ongedaanmaking van de contractuele relatie van partijen de koopsom te retourneren aan de financier
alsmede om de informatie aan de financier te verschaffen, die voor de financier is vereist om de
financiering van de consument te beëindigen/af te rekenen.

Door de ondernemer is erkend dat (alleen) die informatieverschaffing aan de financier (waaronder de
vereiste creditering) niet snel genoeg is gegaan.

Gesteld noch gebleken is welke schade de consument heeft geleden door die vertraging.
Dat dergelijke schade kennelijk moet zijn geleden volgt in feite alleen uit het aanbod van de
ondernemer om € 50,– te willen voldoen aan de consument, welk bedrag door de consument is
geweigerd zonder enig inzicht te geven in de hoogte van diens schade veroorzaakt door die
vertraagde informatieverschaffing aan financier Santander.

Dat aanbod (gecombineerd met het aanbod om tevens het klachtengeld te voldoen) is eerst door de
ondernemer gedaan nadat dit geschil door de consument bij de commissie aanhangig is gemaakt.
Meer/andere schade ten gevolge van voormelde ontbinding van de koopovereenkomst voor de laptop
is evenmin gesteld of gebleken. Immateriële schade (wegens het moeten missen van de laptop) leent
zich in dat kader niet voor toewijzing, nu van een oogmerk bij de ondernemer om juist die schade toe
te brengen niet is gebleken (zie artikel 6:106 lid 1 onder a Burgerlijk Wetboek).
De commissie is dan ook van oordeel dat voormeld aanbod van de ondernemer moet worden
verheven tot haar beslissing.

In de contractuele relatie van de consument met de ondernemer is niet sprake van enig openstaand
bedrag. Reden om het ten onrechte ingenomen depot aan de consument te retourneren.
Nu (deels) terecht is geklaagd is de ondernemer op basis van het reglement van deze commissie
gehouden om het klachtengeld te voldoen aan de consument alsmede om de bijdrage in de
behandelingskosten te voldoen aan het secretariaat van de commissie. Die bijdrage wordt de
ondernemer separaat bij factuur in rekening gebracht.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een (schade)vergoeding van € 50,–.
Betaling daarvan dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend
advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit
bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 62,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan het secretariaat van de
commissie de bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een verschuldigd.
Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag ad € 197,46 terugbetaald aan de
consument.

Wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit
mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer P.A. Frank en mr. C.A. Bontje, leden, op 27 maart 2023.