Als een consument aanvoert dat een geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt omdat deze een gebrek vertoont, is het in beginsel aan de consument om dit aan te tonen of aannemelijk te maken.

  • Home >>
  • Doe-Het-Zelfbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 99278

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een omstreeks januari 2012 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een werkblad voor een aanrecht tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.262,–. De levering vond plaats op of omstreeks 13 januari 2012. De consument heeft in augustus 2012 en op 5 april 2015 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

In 2012 heeft de consument van de ondernemer een maatwerk aanrechtblad gekocht. In 2013 heeft zij zich erover beklaagd dat het blad vlekken vertoonde, waarna de ondernemer in juni 2014 een nieuw blad heeft geleverd en geplaatst. In april 2015 is ook dat aanrechtblad vlekken gaan vertonen. De ondernemer heeft het blad met een schoonmaakmiddel behandeld, maar de vlekken zijn weer teruggekomen. Het aanrechtblad is op een normale manier gebruikt, maar vertoont gebreken waardoor het niet aan de overeenkomst beantwoordt.

De deskundige heeft bij zijn bezoek het werkblad opgepoetst, maar nadat de consument het aanrechtblad weer in gebruik had genomen kwamen de vlekken weer terug. Met een gewone vaatdoek zijn die niet te verwijderen. Het blad is volstrekt ongeschikt om te dienen als aanrechtblad.

De consument verlangt een vergoeding om elders een deugdelijk aanrechtblad te kunnen kopen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De producent van het blad heeft bij een servicebezoek in 2013 geconstateerd dat de vlekken door het gebruik zijn ontstaan. Van een productiefout was geen sprake. Desondanks is in juni 2014 een nieuw aanrechtblad geleverd en geplaatst. Ook daarin meldt de consument nu weer vlekken. De ondernemer is van mening dat deze zijn ontstaan doordat de consument het blad niet volgens de voorschriften behandelt. Het is volgens de ondernemer niet aannemelijk dat twee werkbladen uit verschillende producties als gevolg van een productiefout dezelfde klachten vertonen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Navraag bij de fabrikant heeft geleerd dat deze met betrekking tot dit type aanrechtblad geen vergelijkbare klachten heeft gekregen. Het is een duurder type blad, uitgevoerd met een waterkering. Het is een goed blad, maar om de één of andere reden krijgt de consument er vlekken op. Licht speelt daarbij misschien ook een rol. Als er strijklicht op het blad valt, zie je elke vlek en elk krasje.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het blad vertoont vlekken en kringen. Naar het oordeel van de deskundige is de omvang van de gebreken gering. Herstel acht hij niet noodzakelijk, omdat de vlekken te verwijderen zijn. Het blad is diverse malen schoon gemaakt met verschillende middelen, waaronder een olieachtig product. Dat veroorzaakt de vlekken.

Het blad is door een vertegenwoordiger van de fabrikant schoon gemaakt. De deskundige heeft de consument geadviseerd hoe het blad het beste onderhouden kan worden: schoon maken met een sopje en daarna drogen. Mochten er weer vlekken zichtbaar worden, dan kan het blad schoongemaakt worden met een zachte spons en de door de deskundige genoemde producten, waarbij meegegaan moet worden met de nerfrichting.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Wanneer, zoals in een geval als het onderhavige, een consument aanvoert dat een gekochte en geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt omdat deze een gebrek vertoont, is het in beginsel aan de consument, die zich op het bestaan van een gebrek beroept, om het bestaan daarvan aan te tonen of tenminste aannemelijk te maken. In dit dossier is dat in onvoldoende mate gebeurd.

Niet gebleken is dat bij de aanschaf van het werkblad uitdrukkelijk is bedongen dat het kras- en vlekvrij diende te zijn. De bevindingen en conclusie van de deskundige geven geen aanknopingspunten voor een oordeel dat het geleverde aanrechtblad een gebrek vertoont, nu zijn conclusie luidt dat de vlekken zijn ontstaan door het reinigen met verschillende middelen, waaronder een olieachtig product. De commissie kan dan ook niet anders beslissen dan na te melden.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven op 10 mei 2016.