Bepalend voor de vraag wat partijen zijn overeengekomen met betrekking tot het gebruik van de producten, is met name ook wat door de medewerker van de ondernemer aan de consument is verteld.

  • Home >>
  • Doe-Het-Zelfbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Informatie    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 106624

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 24 oktober 2015 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van dakbedekkingsmaterialen (daklijm en roofprimer) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.227,91. De levering vond plaats op of omstreeks 19 juli 2016. De consument heeft op 19 juli 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De geleverde lijm is niet de lijm die de consument heeft gekocht. In overleg met een medewerker van de ondernemer is bij aankoop van de EPDM-dakbedekking een koudlijm voor bitumineuze dakrollen gekocht. De gebruikte dakbedekking is niet gelijmd zoals dat hoort, doordat de verkeerde lijm is aangebracht. De consument kon dat niet weten. De dakbedekking vertoont nu bobbels en hecht niet goed aan de ondergrond. Deze is niet meer te verwijderen of opnieuw te gebruiken.

De consument heeft met contactlijm en kit de naden van de EPDM-dakbedekking vastgezet, maar het is niet duidelijk of de EPDM-dakbedekking is beschadigd door het gebruik van de verkeerde lijm. Bovendien vreest de consument dat in de toekomst schade niet valt uit te sluiten en dat het huis bij verkoop minder waard zal zijn.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Het gaat om het dak van een bungalow. Mij staat bij dat het ging om een oppervlak van ongeveer 200 m². Het langste stuk is 12 meter. De materialen zijn besteld zoals op de kassabon staat. Er was een actie dat de btw in mindering werd gebracht als korting. Een kennis van mij heeft de materialen besteld. Daar ben ik niet bij geweest.

Ik snap niet waarom deze lijm is meegegeven, wanneer die niet geschikt is voor EPDM-dakbedekking. Bij de geleverde materialen heb ik geen andere lijm aangetroffen dan de blikken die op de foto staan.
Volgens mij zijn de materialen gekocht op advies van een medewerker van de ondernemer. Bij de bestelling is aangegeven hoeveel m² het dakoppervlak was en is gevraagd wat ik daarvoor nodig had.

Ik geloof niet dat er bij het leggen van het dak tubes zijn gebruikt. Voor de bevestiging van de daklijsten zijn wel tubes gebruikt. Ondertussen is een noodoplossing getroffen. Ik weet niet wat de consequenties zijn van het toepassen van de geleverde lijm. Ik ben bang dat op termijn lekkages kunnen ontstaan.

De consument verlangt vervanging van de dakbedekking.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft de materialen voor het dak laten bestellen door een kennis. Deze heeft EPDM rubber dakbedekking besteld, alsmede de daarvoor geschikte EPDM-lijm. Naast de EPDM-daklijm is ook nog een andere daklijm gekocht.

Blijkens de afleverbon d.d. 21 mei 2016 is bij aflevering onder meer meegegeven 10 verpakkingen van 290 ml EPDM daklijm en 10 bussen van 5 liter daklijm van een ander merk. De aflevering zoals vermeld op de afleverbon komt overeen met de bestelling op de kassabon.

De oorzaak voor het probleem is gelegen in de toepassing van een verkeerde lijm door de persoon die het dak heeft aangebracht. De ondernemer heeft geleverd wat was gekocht en treft in dit geval geen blaam.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Ik heb de desbetreffende servicemedewerker, wiens naam op de leverbon staat, gesproken en gevraagd wat de gang van zaken in de winkel is geweest. Hij heeft mij verteld dat de klant zich bij hem had gemeld met een concrete bestelling. De geleverde materialen zijn niet op advies van de medewerker besteld. Dat de consument met een kant-en-klare bestelling kwam, blijkt ook wel uit het feit dat we de blikken daklijm niet op voorraad hadden. Die verkopen wij normaliter niet. Deze lijm hebben we apart moeten bestellen en is ook voor de klant apart gezet.

In de bestelling zaten twee soorten lijm. De bestelde lijmsoorten zijn in de bestelde hoeveelheden geleverd. De daklijm in de bussen van 5 liter is niet geschikt voor de toepassing met EPDM-materiaal. Naast die bussen werden ook 10 kokers besteld met lijm die wel geschikt is voor toepassing met EPDM-materiaal.

Vergelijking van de afleverbon met de kassabon van de bestelling leert dat precies is afgeleverd wat is besteld. Wanneer de dakbedekking nu problemen geeft, komt dat doordat de consument een ongeschikt product heeft gebruikt en niet doordat wij iets verkeerd hebben gedaan.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen is een koopovereenkomst tot stand gekomen. De consument heeft zich daarbij laten vertegenwoordigen door een kennis, die de bestelling heeft gedaan. De consument is daar niet bij geweest, dus kan uit eigen wetenschap niets verklaren omtrent hetgeen de medewerker van de ondernemer daarbij al dan niet aan informatie heeft gegeven. Dat geldt overigens ook voor de vertegenwoordigster van de ondernemer.

Het standpunt van de consument komt erop neer dat de ondernemer hem een product heeft geleverd dat niet de eigenschappen bezit die hij daarvan mocht verwachten. Bepalend voor de vraag of dat zo is, is wat partijen zijn overeengekomen met betrekking tot het gebruik van de producten, met name ook hetgeen daaromtrent door de medewerker van de ondernemer aan de consument is verteld.

De consument stelt dat hij de geleverde materialen op advies van een medewerker van de ondernemer heeft gekocht. De ondernemer voert aan dat geen advies is gegeven, maar dat de bestelling zo is opgegeven en verwerkt. Voor dat laatste kan de commissie een aanknopingspunt vinden in de omstandigheid dat de ondernemer – naar hij stelt – de bestelde lijm niet uit eigen voorraad kon verkopen, maar speciaal voor de consument moest bestellen.

De consument voert aan dat de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten door hem een bepaald product aan te raden als geschikt voor een toepassing waarvoor het achteraf niet geschikt blijkt te zijn geweest. De ondernemer heeft dat gemotiveerd weersproken door te stellen dat hij niet meer heeft gedaan dan een concrete bestelling uitleveren. Vast staat dat inderdaad is geleverd wat is besteld. In dat geval is het aan de consument om aan te tonen dat hij met de ondernemer heeft gesproken over de concrete toepassing van het product en dat de ondernemer hem vervolgens heeft verteld dat het bestelde product, anders dan achteraf is gebleken, geschikt was voor de door de consument genoemde toepassing. In dit geval heeft de consument dat niet aangetoond of aannemelijk gemaakt.

Op grond van het voorgaande komt de commissie dan tot de navolgende beslissing.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist op 11 januari 2017 door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven