bepaling over prijsverhoging is grijs beding en wordt door de commissie buiten beschouwing gelaten

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sport en Beweging    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 98444

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 21 mei 2015 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht om de consument voor de duur van 104 weken gebruik te laten maken van de fitnessfaciliteiten met een wellness upgrade tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 13,95 per week.
De overeenkomst is ingegaan op 21 mei 2015.

Het geschil gaat over de vraag of het de ondernemer vrij staat om eenzijdig een prijsverhoging door te voeren.

De consument heeft op 14 september 2015 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Het door de consument te betalen tarief is samengesteld uit een weekbedrag van € 8,95 voor het sporten en € 5,– voor een upgrade om gebruik te kunnen maken van de wellnessfaciliteiten. De ondernemer heeft de kosten van de wellnessupgrade per 1 september 2015 met € 1,– per week verhoogd. De ondernemer heeft hiervan vervolgens pas per 11 september 2015 mededeling gedaan.

De consument is het hier niet mee eens, omdat een duidelijk tarief is afgesproken dat niet eenzijdig gewijzigd mag worden. Hooguit een aanpassing conform de stijging van de consumentenprijsindexcijfers is voor de consument te begrijpen en acceptabel.

Als de verhoging volgens de algemene voorwaarden toegestaan is zijn de algemene voorwaarden op dit punt onredelijk bezwarend.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument is van mening dat het onredelijk bezwarend is als de ondernemer zonder kennisgeving vooraf prijzen kan verhogen. Hij kan zich nog iets indenken bij het kunnen aanpassen aan de aan de hand van prijsindexcijfers, maar meer niet. Zeker als de verhoging ook nog eens vrij kort na het ingaan van het abonnement is, is de consument van mening dat het niet mogelijk zou moeten zijn.

De consument realiseert zich dat het over een verhoging van € 1,– per week gaat en dat het contract en looptijd heeft van 104 weken.

De consument verlangt voortzetting van het abonnement met hooguit een prijsverhoging conform de stijging van de consumentenprijsindexcijfers.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De tariefaanpassing is in overeenstemming met de door de ondernemer gehanteerde toepasselijke algemene voorwaarden. De ondernemer is bereid om het geschil met de consument op te lossen, maar niet om voor onbepaalde tijd een tariefverhoging uit te sluiten of te beperken.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het is niet de bedoeling van de ondernemer om telkens prijzen te verhogen. De betreffende verhoging was echter onvermijdelijk, omdat de prijs van een abonnement voor de combinatie van fitnessfaciliteiten met wellness per saldo voordeliger was dan een abonnement voor alleen de wellnessfaciliteiten.

Er is iets niet goed gegaan in de communicatie, daarom hebben de gebruikers te laat kennis kunnen nemen van de prijsverhoging. Ook is daarbij een meer dan royale compensatie geboden voor de te vroege ingangsdatum, terwijl de gebruikers tevens de gelegenheid hebben gehad om het abonnement (gedeeltelijk) op te zeggen.

De algemene voorwaarden van de ondernemer maken een prijsverhoging zonder meer mogelijk. De consument kan daar dan ook niet tegen protesteren, anders dan door de wellnessuitbreiding op te zeggen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer hanteert algemene voorwaarden, die gedeeltelijk afwijken van de Fitvak-voorwaarden. Ten aanzien van prijsverhogingen bepalen de door de ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden:

12. Tarieven worden jaarlijks per 1 september aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer, bepaald door de algemene prijsindex diensten m.b.t. recreatie en sport (09410) en muziek en sportlessen (09413).

13.  Fitland houdt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

De consument beroept zich er op dat deze bepalingen in de algemene voorwaarden onredelijk bezwa-rend is. De commissie dient om dat te beoordelen de betreffende bepalingen te toetsen aan het bepaalde in de artikelen 6:236 en 6:237 van het Burgerlijk Wetboek.

De door de ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden geven aan de ondernemer de bevoegdheid om binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs te verhogen, althans jaarlijks een prijsverhoging door te voeren, terwijl aan de consument niet de bevoegdheid is gegeven om in deze gevallen de overeenkomst te ontbinden. Daar komt bij dat in dit geval de prijsverhoging voor de betreffende dienst 20% bedraagt, derhalve aanzienlijk meer dan het CBS-prijsindexcijfer voor ge-zinsconsumptie, zoals bepaald in de Fitvak-voorwaarden.

De door de ondernemer gehanteerde bepaling in artikel 13 van de algemene voorwaarden is derhalve in strijd met het bepaalde in de artikelen artikel 6:236 en 6:237 BW. De betreffende bepalingen in de algemene voorwaarden zijn dan ook naar het oordeel van de commissie onredelijk bezwarend.

Dat de ondernemer de consument buiten de algemene voorwaarden in de gelegenheid heeft gesteld om de overeenkomst, althans de wijziging daarvan, te ontbinden doet daarbij niet ter zake. De in de algemene voorwaarden opgenomen bepaling zelf dient immers getoetst te worden, en niet de wijze, waarop de ondernemer daar invulling aan geeft.

De consument heeft er uitdrukkelijk een beroep op gedaan dat de mogelijkheid om de prijzen te ver-hogen onredelijk bezwarend is. Daarom dient de betreffende bepaling tussen partijen verder buiten toepassing te blijven.

Partijen zijn een overeenkomst aangegaan voor de duur van 104 weken. Omdat het bepaalde in artikelen 12 en 13 van de algemene voorwaarden van de ondernemer buiten toepassing dient te blijven, kan de ondernemer tijdens deze looptijd van de overeenkomst geen prijsverhoging toepassen, anders dan met inachtneming van Fitvak-voorwaarden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De ondernemer dient aan de consument terug te betalen hetgeen vanaf september 2015 ten onrechte in rekening is gebracht, althans betaald is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer is niet gerechtigd geweest om de tussen de consument en de ondernemer voor de wellness upgrade overeengekomen prijs met € 1,– per week te verhogen.

De ondernemer betaalt aan de consument terug hetgeen door de consument op grond van de door de ondernemer doorgevoerde verhoging aan de ondernemer is betaald.

De ondernemer betaalt dat bedrag onder deugdelijke specificatie binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 100,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sport en Beweging op 24 december 2015.