beperking garantievoorwaarden niet van te voren aan consument kenbaar gemaakt. Consument mocht uitgaan van volledige garantie.

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Garantie    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 110471

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 5 september 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een LED televisie [merk televisie] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 395,– met € 25,– aan bijkomende kosten voor bezorgen en installeren.

De levering vond plaats op of omstreeks 5 september 2013.

Het geschil gaat over de vraag wat tussen partijen is overeengekomen met betrekking tot garantie en waartoe de ondernemer gehouden is.

De consument heeft op 24 februari 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft een televisie gekocht met 45 maanden stergarantie. Op 24 februari 2017 werkte het beeld van de televisie niet meer. Waarop de consument dat gemeld heeft bij de ondernemer.

De ondernemer heeft daarop aangegeven dat sprake was van een beperkte garantie, alleen op mate-riaalkosten. Dat was echter niet kenbaar voor de consument, het zou op de achterzijde van de koop-overeenkomst staan. Die was echter blanco.

De ondernemer kan dan ook geen beroep doen op de beperking in de garantie. De televisie dient kosteloos gerepareerd te worden.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument heeft onder meer vanwege de uitgebreide garantieperiode twee televisies gekocht.

De televisie ging kapot. Omdat hij vijfenveertig maanden garantie had is de consument naar de on-dernemer gegaan, zodat de televisie gerepareerd zou kunnen worden. De ondernemer deelde vervolgens mee dat reparatie € 175,– zou kosten en dat het niet onder de garantie viel.

Later heeft de ondernemer nog verschillende aanbiedingen gedaan. De consument wil echter alleen maar dat de garantie wordt nagekomen.

De consument heeft een factuur met een blanco achterzijde gehad en is niet op de hoogte van enige beperking van de omvang van de garantie. Als er sprake zou zijn van een beperking dan is die gebaseerd op algemene garantievoorwaarden, die niet aan de consument ter hand zijn gesteld. De consument doet voor dat geval een beroep op de vernietigbaarheid van de beperkende voorwaarden.

De consument verlangt kosteloze reparatie dan wel ontbinding van de koopovereenkomst, alsmede vergoeding van kosten van onder meer juridische bijstand.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

In de 41e maand is het beeldscherm stuk gegaan. Het betreft de led strips die de achtergrondverlichting verzorgen van het beeldscherm. De normale fabrieksgarantie is 24 maanden; indien dit in de fabrieksgarantietijd had plaatsgevonden dan zou dat garantie zijn geweest.

Stergarantie is een aanvulling op de garantie op materiaal die normaal 24 maanden betreft tot 45 maanden. Stergarantie betreft uitsluitend garantie op materiaal. Het betreft geen verzekering en het is gratis. Het verzenden en de kosten van arbeid en BTW vallen niet onder de stergarantie.

[naam reparatie bedrijf] is het reparatie bedrijf dat voor de ondernemer de werkzaamheden uitvoert. Zij hebben een prijsopgave gedaan betreffende de herstelwerkzaamheden, transportkosten en BTW

De consument is niet de veroorzaker en heeft de storing niet kunnen voorkomen.

Volgens de tabel betreffende de gebruiksduurverwachting, samengesteld door Uneto-VNI in overleg met Consumentenbond en Fabrikanten en eigen onderzoek van de Uneto aangesloten reparatiebedrijven, is voor een flatscreen in deze prijsgroep de verwachte levensduur 48 maanden.

Het apparaat is in de 41e maand stuk gegaan. Afschrijving per maand 395/48 = € 8,23.
Niet gehaalde levensduur 7 maanden, afschrijving per maand x € 8,23 = niet genoten waarde € 57,61

Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de geconstateerde gebreken gering.

Herstel is technisch mogelijk, door het vervangen/repareren van de led strips, hetgeen een levensduur verlengende reparatie is.

De herstelkosten zijn bij benadering:
Volgens Prijsopgave  € 174,62
Niet genoten waarde  €   57,61 –
Totaal incl. 21% BTW € 117,01       (BTW € 20,31)

De leveringsvoorwaarden zijn niet op de achterzijde van de factuur afgedrukt.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft op 5 september 2013 twee televisies gekocht, met daarbij zoals op de aankoopfactuur vermeld vijfenveertig maanden Stergarantie.

Bij het sluiten van een koopovereenkomst tussen een consument en een ondernemer moet voor een consument duidelijk zijn wat zijn rechten en plichten zijn. Een consument moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat de koopovereenkomst niets meer en niets minder behelst dan wat de consument kan teruglezen in het koopcontract of op eenvoudige wijze kan afleiden uit dat contract.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft vastgesteld dat op de achterzijde van de factuur geen leveringsvoorwaarden afgedrukt zijn. De ondernemer heeft niet gesteld, terwijl ook niet is gebleken dat de algemene voorwaarden dan wel de garantievoorwaarden op enigerlei ander wijze aan de consument ter hand zijn gesteld.

De consument wist met de factuur in de hand niet beter dan dat sprake zou zijn van vijfenveertig maanden garantie. Van enige beperking op de garantie en van afwijking van de extra verleende garantie van de fabrieksgarantie blijkt nergens.

Daarmee is naar het oordeel van de commissie tussen partijen een overeenkomst gesloten, waarvan een volledige garantie van vijfenveertig maanden deel uitmaakt.

De ondernemer dient daarom de volledige garantieverplichtingen na te komen zoals die op de over-eenkomst vermeld staan. De ondernemer kan zich niet beroepen op bepalingen, aanvullende voor-waarden of beperkingen waarvan de consument niet op de hoogte was en ook niet op de hoogte kon zijn.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Nu de door de commissie ingeschakelde deskundige heeft vastgesteld dat het gebrek niet het gevolg is van enig handelen of nalaten van de consument dient de ondernemer de televisie kosteloos te repareren.

De consument maakt aanspraak op vergoeding van door de consument gemaakte kosten van juridische bijstand. Artikel 22 van het reglement van de commissie luidt:

Behoudens het bepaalde in artikel 21 komen de door partijen ter zake van de behandeling van het geschil gemaakte kosten voor hun eigen rekening, tenzij de commissie in bijzondere gevallen anders bepaalt. In een zodanig geval komen voor vergoeding door de geheel of gedeeltelijk in het ongelijk gestelde partij slechts in aanmerking de door de wederpartij in redelijkheid gemaakte kosten en wel tot een maximum van vijfmaal het bedrag dat ingevolge artikel 8 aan de commissie verschuldigd is.

Het in dit artikel genoemde artikel 21 heeft enkel betrekking op eventuele terugbetaling aan de consument van het aan de commissie betaalde klachtengeld en betaling aan de commissie van een bijdrage van de kosten van behandeling.

Naar het oordeel van de commissie is hier geen sprake van een bijzonder geval, waarin afgeweken zou moeten worden van de gebruikelijke regeling in artikel 21. Daarom is er geen grond voor toewijzing van het verzoek tot vergoeding van aanvullende kosten.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit:

De ondernemer repareert de televisie van de consument op de wijze zoals is weergegeven in de aan de consument voor de reparatie afgegeven offerte.

De ondernemer brengt de consument ter zake echter geen kosten in rekening.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 62,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 125,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 15 augustus 2017.