beschadigingen aan laminaat zijn gebruiksbeschadigingen. Klacht ongegrond

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 119894

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 4 december 2017 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van laminaat, [modelnaam] , tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 706,82.
De levering vond plaats op 4 december 2017.
De consument heeft op 23 januari 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument stelt dat zij laminaat bij de ondernemer heeft gekocht, dat vrijwel direct na ingebruikname verschillende mankementen vertoont, te weten: i) de bovenlaag laat los, ii) er zitten putjes en beschadigingen in het laminaat op tal van plekken en iii) de putjes en beschadigingen blijven toenemen, ondanks dat consument er alleen woont en geen intensief gebruik maakt van de vloer (geen kinderen, huisdieren).

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Uit de recensies op internet blijkt dat er veel meer klachten over dit laminaat zijn. Mijn review is overigens verwijderd. Een stukje van de toplaag laat los. Ik herhaal dat de beschadigingen van het laminaat niet zijn veroorzaakt door het gebruik; zo heb ik geen bestek op het laminaat laten vallen.

De consument verlangt reparatie, althans vervanging van de vloer, althans een financiële compensatie.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer voert aan dat de beschadigingen op de randen na plaatsing zijn ontstaan en dat op basis van de foto’s is geconcludeerd dat bij de beschadigingen midden op de panelen sprake is van valschade. De klachten van de consument zijn veroorzaakt door een externe oorzaak waarvoor de ondernemer niet aansprakelijk kan worden gehouden.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De conclusie die de deskundige trekt op basis van het door hem uitgevoerde onderzoek is dat het laminaat voor wat betreft de impact weerstand voldoet aan de minimale eisen die er bij gebruikersklasse 23 en 31 aan gesteld mogen worden. De in de vloer geconstateerde beschadigingen kunnen hiermee hun oorsprong niet vinden in een productgebrek en zijn derhalve te benoemen als gebruikersschade.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Het is aan de consument om tenminste aannemelijk te maken dat het geleverde laminaat niet voldoet aan de eisen die zij daaraan mocht stellen.

De deskundige heeft niet kunnen vaststellen wat de beschadigingen precies heeft veroorzaakt, maar heeft wel geconcludeerd dat de gebruiksbeschadigingen op de een of andere manier door toedoen van de consument zijn ontstaan. De deskundige heeft het laminaat op een gedegen wijze onderzocht, aan de hand van verschillende testen de hardheid van het laminaat vastgesteld en vervolgens geconcludeerd dat het laminaat voldoende weerstand biedt tegen vallende objecten.

Gesteld noch gebleken is dat de deskundige hierbij een verkeerde onderzoeksmethode heeft gehanteerd, dan wel van verkeerde uitgangspunten of normeringen is uitgegaan.

De commissie ziet dan ook geen reden om de aanbevelingen en conclusies in het deskundigenrapport niet over te nemen.

Zonder daarmee op enige wijze iets af te willen doen aan de beleving en het relaas van de consument, is de commissie van oordeel dat het relaas van de consument, gelet op het deskundigenrapport en de omstandigheid dat de consument de door haar gestelde gebreken van het laminaat aannemelijk dient te maken, van onvoldoende gewicht is om aan het deskundigenrapport voorbij te gaan.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven bestaande uit:
mr. A.G.M. Zander, voorzitter, mevrouw mr. M.J. Boon en de heer W. van Dijk, leden, op 6 december 2018.