Betonlook vloer kan oneffenheid hebben, vloer voldoet aan eisen die daar aan in redelijkheid gesteld mogen worden.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 74535

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 17 maart 2012 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en aanbrengen van een [merk en type concretevloer] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.000,–. De levering vond plaats op of omstreeks 16 november 2012.   Het geschil gaat over de vraag of de vloer zoals deze is opgeleverd voldoet aan de eisen, die de consument er aan mag stellen en of de consument in redelijkheid de voorstellen van de ondernemer om de gebreken op te heffen had moeten accepteren.   De consument heeft op 19 november 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op meerdere plaatsen op de vloer is sprake van witkleurige putjes en van grijze bultjes. Bovendien is sprake van een streep die na het dweilen donker kleurt. Daarnaast zijn donkere verkleuringen ontstaan en is sprake van diepe groeven/krassen.   De vloer voldoet niet aan de verwachtingen van de consument, de vloer wijkt af van de vloer zoals die in de showroom ligt. Daar is geen sprake van putjes, bultjes en strepen. Deze oneffenheden kunnen slechts het gevolg zijn van het slecht aanbrengen van de vloer. De consument hoeft daar geen genoegen mee te nemen.   De consument verlangt zo mogelijk kosteloze reparatie, anders een financiële compensatie.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De vloer voldoet geheel aan de eigenschappen, zoals die zijn omschreven. De aanwezigheid van onregelmatigheden, waarover de consument het heeft is eigen aan de vloer. Ook in de vloer in de showroom zijn onregelmatigheden aanwezig.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft de vloer bij de oplevering geaccepteerd. Later heeft de consument schriftelijk geklaagd over gebreken aan de vloer. Hoewel de consument na de oplevering eigenlijk geen recht van spreken meer heeft is door de ondernemer toch gereageerd op de klachten van de consument. Een medewerker van de ondernemer heeft de consument bezocht en de vloer beoordeeld. Daarbij heeft hij overleg gepleegd met de ondernemer en aangeboden de gebreken, met name de grijze bultjes, meteen te verhelpen. De consument heeft echter geweigerd de medewerker van de ondernemer daartoe in de gelegenheid te stellen. Ook later heeft de consument nog schriftelijk aangegeven niet akkoord te zijn met herstel, zoals door de ondernemer voorgesteld.   De grijze bultjes zijn eenvoudig te verwijderen, zonder dat dit schade toebrengt.   De vloer voldoet in de eerste plaats aan de daaraan te stellen eisen, in de tweede plaats heeft de consument geen medewerking verleend aan herstel, welk herstel op zich niet eens noodzakelijk zou zijn.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Bij de consument trof de deskundige de concretevloer aan op de begane grond van haar woonhuis. Allereerst viel hem op dat deze concretevloer prima mooi en vlak/glad aangebracht is. Zelfs de nuanceverschillen komen mooi tot uiting, iets wat altijd bij dit soort vloeren tijdens het aanbrengen maar afwachten is hoe het zich voltooit. De klachten van consument zijn dan ook niet als hierboven omschreven, maar meer gericht op oneffenheden aan deze vloer, zoals witte putjes, grijze bultjes, strepen die donker opkleuren na dweilen en diepe groeven en krassen. Ten tijde van de intensieve beoordeling van de vloer, samen met consument en ondernemer, constateerde de deskundige enkele minuscuul kleine bultjes die eenvoudig met een scherp plamuurmes te verwijderen zijn, wat geen beschadiging of verkleuring achterlaat in verband met de vele lagen lak die eronder zitten. Wel constateerde de deskundige een iets grotere bult, die waarschijnlijk ontstaan is tijdens het verwijderen van de randisolatie; overigens zouden de overige kleine bultjes daar ook van afkomstig zijn. Vervolgens heeft de deskundige nauwelijks groeven en krassen geconstateerd, één kleine groef 5 mm bij de inkomende deur en één van 5 mm bij het keukenblok, waarschijnlijk door vallende voorwerpen veroorzaakt. Voorts heeft de deskundige niet de indruk dat deze vloer na het dweilen donkerder opkleurt en er ook donkere verkleuringen ontstaan. Zoals hierboven omschreven ziet deze vloer er naar de mening van de deskundige naar behoren uit.   Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de geconstateerde gebreken onopvallend, bijna niet te zien. Herstel is technisch mogelijk. De bultjes zijn eenvoudig met een plamuurmes te verwijderen, de kleine groefjes zijn met een speciaal vulmiddel te dichten. Enig strijklicht is aanwezig maar ondanks dit strijklicht toont de vloer vlak/glad en zijn de oneffenheden nauwelijks te zien.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat sprake is van een keurige vloer. De aanwezige grijze bultjes kunnen probleemloos verwijderd worden. Van een grijze streep als de vloer nat is, is de deskundige niet gebleken. De deskundige rapporteert dat de vloer er naar behoren uitziet.   Op grond van deze rapportage is de commissie van oordeel dat de vloer voldoet aan de eisen, die de consument er aan mag stellen en dat derhalve geen sprake is van een gebrek. De commissie merkt daarbij ten aanzien van de door de consument gemelde streep op dat niet het aanzicht van de vloer tijdens het reinigen van belang is, maar enkel hoe de vloer er in het gebruik en dus in droge toestand  uitziet. De consument heeft echter slechts melding gemaakt van een streep als de vloer gedweild wordt.   De consument heeft een vloer in betonlook. Daaraan is het eigen is dat een enkele oneffenheid aanwezig is. Als de grijze bultjes, waarvan de consument melding maakt al niet geaccepteerd moeten worden, dan nog zijn deze, zoals de deskundige rapporteert, op eenvoudige wijze en zonder schade toe te brengen te verwijderen.   Als verwijdering noodzakelijk zou zijn had de consument overigens de ondernemer in de gelegenheid moeten stellen om deze gebreken te herstellen. Als dat herstel dan tot schade zou hebben geleid zou de ondernemer daar bovendien ook weer aansprakelijk voor zijn. Daartoe is de consument echter niet bereid gebleken.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 5 juni 2013.