Bewijsvermoeden artikel 7:18 lid 2 BW geldt niet omdat de tuintegels na levering door de consument zijn bewerkt

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 105282

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 27 mei 2016 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van hardhout kliktegels tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 799,60 inclusief btw. De bijkomende kosten waren volgens de consument € 400,–. De tegels zijn op 30 mei 2016 geleverd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument stelt dat de geleverde tegels van slechte kwaliteit en afwerking waren. Omdat de consument toch van plan was de tegels te lakken, heeft hij er in eerste instantie geen probleem van gemaakt om de tegels te schuren, maar vanwege het aantal van 240 tegels is dit geen leuk klusje. Tijdens het schuren bleek ook dat veel van de plankjes gescheurd zijn, hoofdzakelijk door het niet voorboren bij het vastschroeven op het clickframe. De eindcontrole en de informatie hoe de tegels te behandelen ontbraken.

De consument heeft per brief van 28 oktober 2016 zijn verontrusting uitgesproken over de door de commissie benoemde deskundige. Het secretariaat van de commissie heeft hierop bij brief van 3 november 2016 gereageerd.

De consument heeft schriftelijk gereageerd op het deskundigenrapport. Voor zover dit voor de motivering van de beslissing van de commissie van belang is, zal hierna op de opmerkingen van de consument worden teruggekomen.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument heeft ter zitting een aantal van de door de ondernemer geleverde tegels aan de commissie en de vertegenwoordiger van de ondernemer laten zien. Uit de getoonde tegels blijkt volgens de consument dat de tegels bij de schroeven gescheurd zijn en/of beschadigd zijn door het buiten liggen. Na het afhalen van de tegels op 30 mei 2016 bleken de tegels gescheurd en beschadigd. Omdat ik de tegels toch nog wilde gaan lakken en schuren, heb ik de beschadigingen geaccepteerd. Volgens een medewerker van de ondernemer was het mogelijk de tegels te bewerken. Op de verpakking stonden geen voorschriften voor de verwerkingstoepassing van de tegels. De aanschafkosten hebben € 977,39 bedragen voor zowel de tegels als de lak.

De consument verlangt een redelijke vergoeding, dan wel ontbinding van de koopovereenkomst.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft laten weten dat hij niet tevreden is over de geleverde tegels. De consument is een cadeaukaart van € 100,– en twee nieuwe bussen olie aangeboden. De consument heeft dit aanbod helaas afgewezen. Daarnaast is de consument aangeboden een onafhankelijk expert in te schakelen op basis van gelijk/ongelijk.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De tegels waren al bewerkt door de consument en konden om die reden niet teruggenomen worden. De consument geeft zelf aan dat hem de slechte kwaliteit van de tegels reeds bij het ophalen van de tegels was opgevallen. Desondanks heeft hij de tegels meegenomen. De tegels voldoen aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen, welke in verhouding staan tot de prijs van de tegels. De ondernemer doet zijn coulance aanbod om de consument twee cadeaubonnen van in totaal € 200,– te geven uitdrukkelijk gestand.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De tegels liggen opgeslagen in de woonkamer, 2 stuks tegels zijn buiten nog aanwezig, zie foto 003 en 012. De tegels zijn gelakt met scheepslak, zie foto 006. Onderling verschillen de plankjes in kleur, doordat er een of meerdere lagen lak is aangebracht en door de behandeling van het hout vooraf gaande aan het lakken. Sommige plankjes vertonen ter plaatse waar schroeven geplaatst zijn lichte beschadigingen, die veroorzaakt zijn bij het verwijderen van het frame. Zie foto 008, 009 en 010.
Vaktechnisch is bij de behandeling van het hout veel verkeerd gegaan; Het hout mag niet gelakt worden. Eucalyptus hout bevat oliën en mag alleen met olie behandeld worden.
Doordat het hout snel grijs wordt (een eigenschap van het product) en het hout door de consument op diversen manieren voor het lakken geschuurd is, c.q. niet bekend is dat het olieachtig residu verwijderd dient te worden indien men aan het schuren is, ontstaat het kleur verschil.
De schade rondom de schroef gaten is ontstaan tijdens het verwijderen van de schroef. De kleine scheuren in de plankjes ontstaan, omdat de plankjes maar 8-10 mm dik zijn, (een eigenschap van het product) en doordat de tegels buiten gelegd zijn op plastic, waardoor de tegels langer vochtig blijven. Bij droogte zullen de plankjes extreem krimpen met als gevolg dat scheuren ontstaan.
Enkele plankjes vertonen breukplekken en gaten. Deze zijn gelet op de prijs /kwaliteit verhouding geen uitzondering c.q. is normaal.
Het voorboren van gaten is gelet op de prijs /kwaliteit verhouding niet vereist.
Informatie omtrent de behandeling van het hout wordt door de leverancier bij aankoop aangeboden.

Voor het behoud van de houten tegels is een verkeerde onderhoudsbehandeling van het hout uitgevoerd. Het geleverde product voldoet aan de prijs/ kwaliteit verhouding.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument kan aanspraak maken op teruggave van de tegels en terugbetaling van de koopprijs, indien de tegels op het moment van aflevering, kort gezegd, gebrekkig waren. In geval van een consumentenkoop zoals de onderhavige geldt het bewijsvermoeden van artikel 7:18 lid 2 BW. Dit bewijsvermoeden houdt in dat het geleverde product vermoed wordt op het moment van aflevering gebrekkig te zijn geweest, indien het gebrek zich binnen zes maanden na aflevering openbaart.

In het onderhavige geval geldt dit bewijsvermoeden echter niet, omdat de geleverde tegels na aflevering door de consument zijn bewerkt (schuren en lakken), zonder dat dit noodzakelijk was.
Derhalve dient de consument aannemelijk te waren dat de geleverde tegels op het moment van aflevering gebrekkig waren, dat wil zeggen niet voldeden aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de consument. De consument is hierin niet geslaagd.

Uit het deskundigenrapport blijkt immers, samengevat weergegeven, dat de door de ondernemer geleverde tegels voldoen aan de prijs/kwaliteit verhouding en dat de consument een verkeerde onderhoudsbehandeling van de tegels heeft uitgevoerd.

Hetgeen de consument in zijn brief van 28 oktober 2016 heeft aangevoerd met betrekking tot de onafhankelijkheid van de door de commissie benoemde deskundige is voor de commissie geen aanleiding om van het deskundigenrapport, dat de commissie juist voorkomt, af te wijken. De commissie verwijst in dit verband naar de schriftelijke reactie van het secretariaat van de commissie van 3 november 2016, die door de commissie wordt overgenomen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Nu de ondernemer zijn aanbod om de consument twee cadeaubonnen van in totaal € 200,– te geven uitdrukkelijk ter zitting gestand heeft gedaan, zal de commissie bepalen dat de ondernemer overeenkomstig dit aanbod dient te handelen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voor zover daaraan nog niet is voldaan.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven op 20 december 2016.