Camera tijdens reparatie zoekgeraakt bij ondernemer.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Reparatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE03-0139

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 6 mei 2003 tussen partijen totstandgekomen reparatie- overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het herstellen van een digitale camera tegen de daarvoor door de consument te betalen nader overeen te komen prijs. De camera werd niet gerepareerd.   De consument heeft een bedrag van € 119,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 5 juli 2003 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   [Mijn camera], die ik bij de ondernemer ter reparatie heb gebracht, is daar ontvreemd. Mij is toen toegezegd, dat ik een nieuw toestel zou ontvangen, mogelijk een vernieuwde en betere versie. Er werd mij echter een beschadigd winkeltoestel aangeboden ter compensatie en de rekening gepresenteerd van de reparatiekosten van het ontvreemde toestel. Het resultaat van dit alles komt er op neer, dat ik genoegen moet nemen met een vergoeding van € 299,– voor aanschaf van een ander toestel, maar wel de reparatiekosten van € 119,– moet betalen van het vermiste toestel. Deze kosten zijn voor mij niet te controleren en evenmin of ze gemaakt zijn en bovendien is het niet conform afspraak.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik heb de thans ontvreemde camera op 30 augustus 2001 gekocht voor een bedrag van € 453,33. De klacht waarom ik de camera ter reparatie bracht was het feit, dat de foto’s wazig werden.   De consument verlangt een nieuw toestel van gelijke kwaliteit en merk zonder betaling van de reparatiekosten. Ter zitting heeft de consument de vordering aangepast, namelijk die tot vergoeding van de schade.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Hij betreurt de gang van zaken en biedt een winkelmodel aan met een lichte beschadiging, dan wel een nieuw toestel, maar dan met bijbetaling van de reparatiekosten van € 119,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Partijen zijn het er over eens, dat de ondernemer jegens de consument schadeplichtig is. De camera van de consument is namelijk bij de ondernemer zoekgeraakt. Partijen verschillen van mening over de hoogte van het schadebedrag en in het bijzonder over de vraag, wie van partijen de kosten van de reparatie dient te betalen. Naar het oordeel van de commissie mag de ondernemer de reparatiekosten niet in rekening kan brengen bij de consument. Immers de ondernemer – zo die reparatie is uitgevoerd en de kosten zijn gemaakt, hetgeen de consument heeft betwist – is tekortgeschoten, omdat hij niet in staat is gebleken aan de consument een gerepareerd toestel af te geven.   De commissie bepaalt het schadebedrag op € 363,–. Hierbij heeft de commissie in aanmerking genomen, dat de camera door de consument op 30 augustus 2001 is gekocht tegen een koopprijs van € 453,– en de camera nog geen twee jaar oud was toen deze zoekraakte.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 363,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 45,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 45,–.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 119,– terugbetaald aan de consument.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 28 november 2003.