Consument handelt in KLM huisjes; commissie onbevoegd.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: POS06-0004

De uitspraak:

Standpunt van TPG

Het standpunt van TPG luidt in hoofdzaak als volgt.   TPG heeft aangevoerd, dat klager geen consument is in de zin van het reglement van de commissie. Uit onderzoek is namelijk gebleken, dat klager post verzendt in het kader van commerciële activiteiten. Hij exploiteert onder [de handelsnaam] een postorderbedrijf dat handelt in consumentenartikelen. De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder [KvK nummer]. Blijkens verdere informatie handelt – zo stelt TPG – klager op internet wereldwijd in zogenoemde [aardewerk huisjes van luchtvaartmaatschappij]. Ook de inhoud van het door klager vermiste Worldpack Special pakket bestond uit een [dergelijk souvenir].   TPG verzoekt klager in zijn klacht niet-ontvankelijk te verklaren.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Het primaire beroep van klager is mediator, daarnaast is hij postbezorger bij TPG en hij verkoopt via internet ook [aardewerk huisjes]. Volgens klager kan hij worden aangemerkt als consument in de zin van het reglement van de commissie, aangezien hij een bijverdienend particulier is en geen ondernemer.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ingevolge het reglement van de commissie heeft de commissie tot taak geschillen tussen consument en ondernemers te beslechten, voorzover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde diensten (artikel 3). Consument is de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf (artikel 1).   Verdere criteria, die de commissie hanteert om te bepalen of een persoon als consument kan worden aangemerkt zijn bijvoorbeeld: a) of iemand is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; b) of iemand BTW-plichtig is en c) of de omvang en opzet van de activiteiten voldoende aanwijzingen geven om aan te nemen, dat in de beroeps- of bedrijfsmatige sfeer wordt gehandeld.   Indien een persoon valt onder een van de zojuist genoemde criteria is de commissie niet bevoegd inhoudelijk van het geschil kennis te nemen en dient die persoon derhalve niet – anders dan TPG heeft gesteld – niet-ontvankelijk in zijn/haar klacht te worden verklaard.   In het onderhavige geval acht de commissie het criterium onder a en c toepasselijk. Klager heeft erkend, dat hij in [aardewerk huisjes] handelt en hij heeft niet weersproken, dat hij exploiteert onder [de handelsnaam] en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder [nummer].   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie acht zich niet bevoegd inhoudelijk van het geschil kennis te nemen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 13 maart 2006.