Consument hanteert onjuiste voegbreedte voor tegels en schendt zijn onderzoeksplicht

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 5797/19801

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over maatverschillen in de keramische vloertegels die bij de ondernemer zijn gekocht. Door de maatverschillen was het niet mogelijk om de tegels netjes te leggen, de ondernemer heeft hem hier niet voor gewaarschuwd. De ondernemer geeft aan dat de consument gebakken tegels heeft gekocht, tijdens het bakproces kunnen afwijkingen ontstaan in het formaat. Dit is een eigenschap van het product. Daarnaast heeft de consument de tegels gelegd met een voegbreedte van 2mm, terwijl je voor deze tegels 3mm moet gebruiken. Dit is duidelijk aangegeven en de consument is zijn onderzoeksplicht niet nagekomen. De commissie oordeelt dat de consument een onderzoeksplicht heeft en dat hij deze inderdaad niet is nagekomen. Met de tegels is niets mis, de consument had of een andere tegel moeten kopen dan wel de gekochte tegels met voldoende voegbreedte moeten leggen. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een in maart 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van 61 pakken keramische vloertegels.
De overeenkomst is uitgevoerd in mei 2019.
Bij he nadien leggen van de tegels bleken er voor de consument onaanvaardbare maatverschillen.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft de vloertegels gekocht met een maat van 61×61 cm. Bij het doen leggen van de tegels door professionele tegelzetters bleken er maatverschillen van 60,7 tot 61 cm. Daardoor was het, aldus de consument, niet mogelijk om de tegels netjes te leggen. Volgens de consument is hij door de ondernemer niet gewaarschuwd dat deze maatverschillen zich konden voordoen.

Naar het oordeel van de consument, is hem een ondeugdelijk product geleverd. De consument heeft zijn klacht kenbaar gemaakt, waarna de ondernemer de geleverde tegels heeft teruggenomen en hem de aankoopprijs heeft vergoed. Vervolgens heeft de consument bij de ondernemer nieuwe tegels gekocht die wel maatvast waren. De consument vordert schadevergoeding tot een bedrag van € 3.484,80 aan arbeidsloon (4 dagen met 2 man, ieder steeds 8 uur) van zijn tegelzetters en € 325,– ter zake van gebruikte lijm. Een aanbod van de ondernemer hem uit coulance nog € 500,– te betalen, heeft de consument afgeslagen.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft gebakken tegels gekocht. Tijdens het bakproces kunnen afwijkingen ontstaan in het formaat. Dit is, aldus de ondernemer, geen fout in het product maar een normale eigenschap daarvan. Van toepassing is de normering NEN-EN 14411. De geleverde tegels vallen allemaal binnen deze norm.

Voorts stelt de ondernemer, dat de consument de tegels heeft doen leggen met een voegbreedte van 2 mm waar deze tegels niet voor zijn geschikt; een voegbreedte van meer dan 2 mm is noodzakelijk. Volgens de ondernemer heeft de consument bij aankoop niet kenbaar gemaakt dat hij voornemens was een voegbreedte van 2mm aan te houden. De consument heeft volgens de ondernemer te dier zake een onderzoekplicht die hij echter heeft geschonden. Daarbij komt nog eens volgens de ondernemer, dat de door de consument ingeschakelde professionele tegelzetters al zeer snel hadden kunnen merken dat de geleverde tegels niet maatvast waren en dat het derhalve onbegrijpelijk is dat deze personen 64 uur zouden hebben doorgewerkt en niet onmiddellijk het leggen hebben gestaakt. Tenslotte beroept de ondernemer zich er op dat voor iedereen zichtbaar in de winkel borden staan, waarop vermeld dat bij vloertegels een minimum voegbreedte van 3mm. Liever 4 mm. Moet worden aangehouden en de normatief toegestane maatafwijking bij keramische tegels circa 3 mm is.
De ondernemer vordert dat de klacht ongegrond wordt verklaard.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie is met de ondernemer van mening dat de consument een onderzoekplicht heeft alvorens in een doe-het-zelf zaak een aankoop te doen. Dit klemt temeer nu er in de winkel borden staan, met daarop aangegeven de aanbevolen voegbreedte. Indien de consument een krappere voeg wilde, had het op zijn weg gelegen te dier zake een verkoper te raadplegen, hetgeen kennelijk niet is geschied. Ter zitting bleef de consument enigszins in het vage toen hem werd gevraagd of bovenbedoelde borden er stonden. Volgens de consument had hij ze niet gezien. Wat daar ook van zij: de specifieke wens van de consument om te werken met een zo klein mogelijke voeg, is kennelijk niet aan de ondernemer voorafgaand aan de koop kenbaar gemaakt. Daarmee heeft de consument zijn onderzoekplicht geschonden (Is het product geschikt?) dan wel zijn mededelingsplicht richting de ondernemer.

Ter zitting heeft de ondernemer er bovendien nog op gewezen dat op de verpakking van de tegels een code staat, waaruit voor een deskundig tegelzetter kenbaar is welk soort tegel er in zit.
Voor de commissie is onbegrijpelijk dat een professionele tegelzetter aan het werk gaat en niet al direct bij het uitpakken van de tegels heeft geconstateerd welk soort tegels door de consument was gekocht en hoe daar vervolgens mee moest worden gewerkt. Uit alles blijkt dat er met de tegels als zodanig niets mis is, maar de consument of een andere tegel had moeten kopen dan wel de gekochte tegels met voldoende voegbreedte had moeten doen leggen. Een eventueel gebrek aan deskundigheid bij de tegelzetters, blijft voor risico van de consument die deze hulppersonen heeft ingeschakeld.

De klacht is ongegrond.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, bestaande uit mr. W.G.M. Nannings, voorzitter, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk en de heer W. van Dijk, leden, op 26 februari 2020.