Consument heeft recht op gratis DVD-speler.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE04-0007

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in november 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer verplichtte zich daarbij tot het leveren van een breedbeeldtelevisie, geluidsapparatuur en accessoires tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.950,–.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb op grond van de koopovereenkomst, gelet op de gratis DVD-actie, recht op [een gratis DVD speler]. Mij is niet meegedeeld dat de op de koopovereenkomst uiteindelijk gerealiseerde korting ten koste zou gaan van de gratis DVD-speler.   De consument verlangt dat de ondernemer kosteloos nog [een DVD] levert.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De gratis DVD-actie gaf recht op een gratis [DVD speler] bij de aankoop van apparaten die voorzien waren van een speciale actiekaart. Een voorwaarde was dat werd gekocht voor de op de prijskaart vermelde prijs. Omdat de consument een korting met gratis installatie heeft bedongen, kan hij geen rechten ontlenen aan de gratis DVD-actie. Uit coulance willen we alsnog een DVD-speler verstrekken, maar alleen een speler met een winkelwaarde van € 49,95.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tussen partijen is niet in geschil dat de consument op grond van de koopovereenkomst, gelet op de gratis DVD-actie, in beginsel recht kon hebben op [een gratis speler]. Niet weersproken is dat een voorwaarde daarvoor was dat werd gekocht voor de op de prijskaart vermelde prijs en dat de consument niet heeft gekocht tegen de op de prijskaart vermelde prijs.   Voor de vraag of en in hoeverre de consument desondanks rechten heeft kunnen ontlenen aan de gratis DVD-actie, spitst het geschil zich toe op de kenbaarheid van de genoemde voorwaarde voor de consument en op hetgeen partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen mochten toekennen en hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.   Tussen partijen is niet in geschil dat tijdens het verkoopgesprek is gesproken over de gratis DVD-actie die in beginsel recht geeft op [een gratis DVD] speler, en dat in datzelfde verkoopgesprek daarna ook gesproken is over de korting die uiteindelijk werd overeengekomen. Niet is echter gesteld of gebleken dat en hoe de consument heeft geweten of had moeten weten dat een actievoorwaarde was dat werd gekocht voor de op de prijskaart vermelde prijs, terwijl ook niet is gesteld dat die actievoorwaarde in het verkoopgesprek aan de consument is meegedeeld. Bij gebreke daarvan moet worden geoordeeld dat de consument er op grond van handelingen of gedragingen van de ondernemer bij het sluiten van de onderhavige overeenkomst gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat hij op grond van de gratis DVD-actie recht had op [een gratis speler].   Op grond van het voorgaande wordt de klacht gegrond geoordeeld en als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer is gehouden aan de consument te verstrekken: [een DVD speler] zoals deze in het kader van de gratis DVD-actie werd verstrekt, dan wel bij onmogelijkheid om deze uit te leveren: een vergelijkbare [DVD-speler], zonder daarvoor kosten aan de consument in rekening te brengen.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 6 weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   Wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van € 90,– ter zake klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 27 juli 2004.