Consument houdt zich niet aan legvoorschriften laminaat

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 115402

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument stelt dat er na enkele maanden sprake is van verkleuring en slijtage van het laminaat. Hij zegt dat het laminaat wordt geadviseerd en verkocht voor ruimtes waarvoor het niet geschikt is. Ook vindt consument dat het deskundigenonderzoek ondeskundig is uitgevoerd. De ondernemer stelt dat de klachten van de consument zijn onderzocht door een medewerker en een onafhankelijke expert. Geconcludeerd is dat het kraken veroorzaakt wordt door het in strijd met de legvoorschriften niet toepassen van dilataties, er onvoldoende ruimte is bewaard tussen de vloer en de buizen en er kitafdichting is gebruikt. Ook is de vloer bewerkt met parketolie. De commissie stelt vast dat de consument de legvoorschriften van het laminaat niet heeft nageleefd voor wat betreft de dilataties. De deskundige heeft na onderzoek ter plaatse geconcludeerd dat de vloer niet vrij ligt. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 4 juli 2016 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van laminaat tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.763,20. De levering vond plaats op of omstreeks 4 juli 2017.
Het laminaat is op 9 juli 2017 door de consument gelegd.

De consument heeft op of omstreeks 1 oktober 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument stelt dat er al na enkele maanden sprake is van verkleuring c.q. slijtage van het laminaat. Het kleurverschil is meer dan een nuance. Het kleurverschil is ontstaan doordat dit laminaat gebruikt wordt in ruimtes waar deze niet geschikt voor is, maar wel voor wordt geadviseerd en verkocht. Dit laminaat is goed voor slaapkamers, maar niet voor dagelijks intensief gebruik.
Bovendien kraakt het laminaat, ondanks dat het goed gelegd is.

De consument heeft bij schrijven van 18 maart 2018 gereageerd op het deskundigenrapport. De consument is van mening dat het onderzoek door de deskundige ondeskundig is uitgevoerd (bevindingen zijn niet gekwantificeerd en onderbouwd). De vloer ligt nog steeds vrij. Dit blijkt uit de door de consument overgelegde foto’s en het filmpje dat hij heeft gemaakt. Een dilatatiestrip heeft de consument in geen van zijn zes woningen gebruikt. Het gekraak wordt veroorzaakt doordat alle planken een kunststof zijkant hebben, deze staan tegen elkaar te bewegen waardoor de kunststof randen knarsen. Met betrekking tot het kleurverschil merkt de consument op dat het te gek voor woorden is dat er onvoldoende zou zijn gemengd. Werd dit ook geadviseerd in de gebruiksaanwijzing van de verpakking, vraagt de consument zich af. De verkleuring is veroorzaakt door het verdwijnen van de gebobbelde / geribbelde toplaag. Er is geen sprake van een nuanceverschil, zoals door de deskundige is opgemerkt.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument heeft ter zitting het door hem gemaakte filmpje afgespeeld en aan de hand hiervan zijn standpunt nader toegelicht. Uit het filmpje blijkt dat de vloer vrij ligt. Uit het openscheuren van de kitnaden blijkt dat de vloer juist is gekrompen in plaats van onder spanning is komen te staan. Het laminaat staat niet bol en is gelegd overeenkomstig de eisen die daaraan gesteld kunnen worden. Ik heb de gebruiksvoorschriften niet gelezen en heb de vloer ‘uit ervaring’ gelegd. Op grond van deze ervaring weet ik dat de vloer vrij moet liggen en dat is ook het geval. Dilataties zijn niet nodig; ook niet bij grotere afstanden zoals in mijn woning. Bij de verkoop van het laminaat is gezegd dat het geschikt was voor gebruik in een woning. Dat blijkt niet het geval. De klachten van het kleurverschil, die meer zijn dan een nuanceverschil, zijn goed zichtbaar bij strijklicht. Het laminaat wordt schoongemaakt met een swiffer en vervolgens met allesreiniger. Het laminaat in de gang naar de woonkamer en in de keuken is inmiddels bruin, aldus de consument.

De consument verlangt dat hij schadeloos wordt gesteld, aangezien het laminaat nu al is afgeschreven en hij over een half jaar noodgedwongen nieuw laminaat zal moeten kopen.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De klachten van de consument zijn onderzocht door een medewerker van het filiaal van de ondernemer waar het laminaat is gekocht en door een onafhankelijke expert (CED).
De medewerker van het filiaal heeft geconcludeerd dat, samengevat weergegeven, het kraken veroorzaakt wordt door het in strijd met de legvoorschriften niet toepassen van dilataties, er onvoldoende ruimte is bewaard tussen de vloer en de buizen en er kitafdichting is gebruikt. Ook is de vloer bewerkt met parketolie, aldus de medewerker van de ondernemer.

Ook het CED heeft geconcludeerd dat er geen dilataties zijn toegepast en dat er kit was aangebracht tussen de laminaatvloer en de radiatordoorvoerleidingen, alsmede dat de laminaatvloer op de overgang van de woonkamer naar de hal en van een slaapkamer naar de hal onder spanning staat en omhoog is komen te staan. Het kraken van de vloer wordt niet veroorzaakt door factoren gelegen in het product. De klacht aangaande het kleurverschil is ongegrond omdat het om een nuanceverschil gaat, aldus het CED.
De consument heeft een onderzoeksplicht met betrekking tot de verwerking en het onderhoud van het door hem gekochte product. Aangezien de laminaatvloer op meerdere punten niet conform de meegeleverde gebruikshandleiding is gelegd, heeft de consument niet voldaan aan zijn onderzoeksplicht.
Op grond van het vorenstaande dient de klacht ongegrond te worden verklaard.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Dat de kabel uit de goot kan worden gewipt, zoals uit het door de consument getoonde filmpje zou blijken, wil niet zeggen dat er bij het leggen van het laminaat voldoende ruimte is aangehouden. Het filmpje geeft ook geen volledig beeld over hoe de gehele laminaatvloer is gelegd. Het deskundigenrapport komt tot dezelfde conclusie als het CED rapport. De legvoorschriften met betrekking tot de dilataties houden verband met de garantie en zijn ook gebruikelijke voorschriften. Het niet naleven van deze voorschriften kan tot problemen leiden. Het mengen van de pakketten laminaat staat niet in de legvoorschriften. Alle pakketten laminaat zijn hetzelfde. Er is geen sprake van een kleurverschil, maar slechts van een nuanceverschil.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 1 maart 2017 (bedoeld zal zijn 2018), voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

a) Algemene constatering door deskundige:
De vloer is gelegd in diverse aansluitende ruimtes met een langste lengte van om en nabij 14 meter en een langste breedte van om en nabij 8.50 meter. In de legvoorschriften laminaat is het advies met betrekking tot de maximaal aan een stuk doorgelegde lengte 11 meter. De maximale geadviseerde breedte is 5 meter. Indien deze maximale lengte wordt overschreden dienen er dilatatievoegen te worden aangebracht.
Bij meerdere aaneengesloten ruimtes is het aan te raden om bij de overgangen (onder de deuren) eveneens een dilatatiestrip aan te brengen. Hierdoor kan het laminaat in alle ruimtes onafhankelijk van elkaar vrij bewegen.
In het dossier zijn instructies aangetroffen waar deze maximale maten in zijn aangegeven. Gebruikelijk is dat deze instructies per pak zijn ingesloten. De consument heeft de deskundige aangegeven niet meer zeker te weten of hij deze instructie heeft aangetroffen in de verpakking en of hij die gelezen heeft. Volgens de deskundige is het niet aannemelijk dat deze instructie niet in de verpakkingen zijn ingesloten. De laminaatfabrikanten sluiten deze instructies in principe altijd in de pakketten in.

Specifieke constateringen door deskundige:
De deskundige heeft ter plekke geconstateerd dat er op diverse plaatsen onvoldoende expansieruimte is ontstaan tussen het laminaat en de bestaande opstaande plinten. De consument heeft aangegeven aan de deskundige dat hij “zeker te weten rondom voldoende ruimte heeft aangehouden”.
Door deskundige is o.a. bij verschillende deurkozijnen het klemlopen van het laminaat geconstateerd. Ook is het laminaat vastgelopen tegen de, in de expansieruimte bij het grote raam in de woonkamer aangebrachte, stroomkabel. Deze kabel vult de volledige expansieruimte hier volledig op.
Door het overschrijden van de maximale maten van het laminaat zonder dilatatievoegen is de uitzet- en krimptolerantie niet op te vangen in de hiervoor geadviseerde lengte van meer dan de 10 mm rondom.
1 a 2 promille uitzet en krimptolerantie door invloed van fluctuering in relatieve luchtvochtigheid is gebruikelijk bij vrij liggende/zwevende laminaatvloeren. Omdat de maximale lengte welke in een stuk gelegd mag worden, is overschreden, loopt het laminaat als het ware vast en ontstaat er spanning in de vloer die het krakende geluid veroorzaakt.

Ook is door deskundige geconstateerd dat er kit is gebruikt om de afdekplinten tegen de wand en op sommige plaatsen tegen het laminaat af te werken. Eveneens is de expansieruimte bij cv-buizen rondom afgekit. Het afkitten van laminaat is een vaktechnische onjuiste methode om laminaat af te werken. (Deze instructie is ook te lezen in de gebruiksaanwijzing.) Door het afkitten loopt het zwevende laminaat als het ware vast tegen de kit en bij de afdekplinten. Het laminaat kan niet meer vrij bewegen onder de afdekplinten door.

De legger is verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke kennis om de te verwerken producten volgens goed vakmanschap te installeren. In deze situatie is de consument zelf de legger geweest. De deskundige constateert dat het laminaat in deze situatie niet volgens goed vakmanschap is verwerkt.

b) Het kleurverschil, zoals is aangegeven door de consument, is geen vervuiling. De deskundige heeft geconstateerd dat het kleurverschil niet doorloopt over naast elkaar gelegde stroken. Dit duidt er op dat het kleurverschil vanaf de installatie aanwezig is geweest.

Het kleurverschil is op het eerste gezicht niet door de deskundige waargenomen. Na aanwijzing van de consument is het door hem geconstateerd. De meest voor de hand zijnde oorzaak van het waarnemen van dit (geringe) kleurverschil is dat er onvoldoende gemengd is met stroken uit de verschillende pakken. Verschillende pakken in één levering dienen voor gebruik ad random (willekeurig door elkaar) worden verwerkt. Dit om minieme kleurverschillen in verschillende pakken onderling niet op te laten vallen. Of dat hier is gebeurd is niet door de deskundige vast te stellen.
Gelet op de betonlookvloer, waarbij er een betoneffect wordt nagestreefd in het laminaatdessin en kleur, valt dit kleurverschil te kwalificeren als een nuanceverschil welke binnen de norm valt.

Het product wijkt niet af van de hiervoor aangegeven technische specificaties.
De kwaliteit is: “Commerciële ruimtes / kantoorgebouwen met matig gebruik-NK 32”. Deze kwaliteit is geschikt voor huishoudelijk gebruik.
Deskundige heeft geen slijtage of krasvorming waargenomen aan het geleverde product en vastgesteld dat het geleverde product aan deze kwaliteit voldoet.

Herstel is technisch mogelijk.
De gehele vloer opnieuw voldoende vrijzagen. Kitranden verwijderen en vervolgens de afdekplinten alleen vastzetten met de dubbelzijdige plakstrip die aan de plinten fabrieksmatig is aangebracht.
Bij de overgangen tussen hal en woonkamer, hal en slaapkamers, de vloer vrijzagen en deze met een afdekstrip afwerken. De strip zodanig aanbrengen dat het laminaat bij deze overgangen vrij kan blijven bewegen.

De herstelkosten hiervan zijn bij benadering:
Verwijderen plakplinten en verwijderen kitranden plus het vrijzagen van de vloer:
8 uur a € 42,50 per uur  – € 340,00
4 dilatatiestrippen – € 100,00
45 meter afdekplinten a € 4,00 per meter – € 180,00
Installatie plakstrippen 8 uur a € 45,00 per uur – € 340,00
Totaal incl. BTW – € 960,00

Na herstel zullen er bij de overgangen dilatatiestrippen zichtbaar zijn.

De deskundige heeft bij schrijven van 21 maart 2018 gereageerd op de opmerkingen van de consument met betrekking tot het deskundigenrapport. De deskundige stelt onder andere dat de consument na afloop van het onderzoek desgevraagd heeft aangegeven tevreden te zijn met het door de deskundige uitgevoerde onderzoek. De deskundige handhaaft zijn conclusies in het deskundigenrapport, die bij nadere beschouwing overeen blijken te komen met de in opdracht van de ondernemer door het CED uitgebrachte rapportage, aldus de deskundige.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt vast dat de consument de legvoorschriften van het laminaat niet heeft nageleefd voor wat betreft de dilataties. De consument heeft dit zelf erkend en bovendien is dit zowel door de door de commissie benoemde deskundige (hierna: de deskundige) als in het in opdracht van de ondernemer opgestelde CED-rapport geconstateerd.

De deskundige heeft na onderzoek ter plaatse geconcludeerd dat de vloer niet vrij ligt. Deze onderbouwde conclusie van de deskundige is in lijn met de conclusie uit het CED-rapport, waarin, samengevat weergegeven, wordt geconcludeerd dat de laminaatvloer onder spanning staat.

Het door de consument gemaakte filmpje legt naar het oordeel van de commissie onvoldoende gewicht in de schaal om aan de eensluidende conclusies van de deskundige en het CED-rapport voorbij te gaan. Hierbij overweegt de commissie dat het filmpje door de consument zelf is gemaakt buiten aanwezigheid van de deskundige en/of de ondernemer en bovendien ook geen volledig beeld geeft van hoe de gehele laminaatvloer is gelegd. Overigens heeft de commissie ook geen andere aanwijzingen die doen twijfelen aan de juistheid van het deskundigenrapport.

De commissie gaat voorbij aan de opmerking van de deskundige dat de meest voor de hand zijnde oorzaak van het waarnemen van het (geringe) kleurverschil is dat er onvoldoende gemengd is met stroken uit de verschillende pakketten. Zoals ter zitting is vastgesteld wordt een verplichting tot mengen niet in de legvoorschriften op de verpakking vermeld.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist op 4 april 2018 door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, bestaande uit: de heer mr. A.G.M. Zander, voorzitter, mevrouw drs. W. Nienhuis en de heer W. van Dijk, leden.