Consument is enkel overeenkomst met de ondernemer aangegaan, niet met de monteur

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Schade    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 131542/133872

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De ondernemer heeft zich bij overeenkomst verplicht om tapijt in de woning van de consument te leveren en leggen. Later is gebleken dat de zijkanten van het tapijt op sommige plekken omhoog is gaan staan. Volgens de consument heeft de monteur aangegeven dat het tapijt niet ligt zoals het hoort. De ondernemer heeft een cadeaubon van € 50,– aangeboden, zodat de consument de randen kan kitten. Hier is de consument niet mee akkoord gegaan. De consument verlangt een vergoeding van het tapijt, de montage en de ondervloer. De ondernemer stelt dat het tapijt correct gelegd is, maar dat de consument geen plinten had om de randen mee af te dekken. Tevens stelt de ondernemer dat de consument de klacht bij de montagedienst moet neerleggen en niet bij de ondernemer. De door de commissie ingeschakelde deskundige constateert dat het tapijt op sommige plekken tot 3 centimeter omhoog staat. Herstel is haalbaar, aldus de deskundige. De commissie is van oordeel dat de consument enkel een overeenkomst met de ondernemer is aangegaan, zodat de ondernemer de aan te spreken partij is. De commissie beslist dat de overeenkomst ontbonden wordt. De klacht wordt dan ook gegrond verklaard.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 22 mei 2021 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en leggen van tapijt in de woning van de consument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.200,–.

De levering en de werkzaamheden vonden plaats op 17 juni 2021.

Het geschil betreft de vraag of de door de ondernemer verrichte legwerkzaamheden voldoen aan de eisen van goed en deugdelijk werk.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De zijkanten van het tapijt zijn omhoog gaan staan. Dit is in twee kamers en in de hal zo.

Op 7 juli 2021 kwam de monteur terug, omdat hij nog één kamer later moest leggen.
Volgens deze monteur was het resultaat in de andere kamers niet zoals het hoort. De kamer die toen gelegd is, heeft het probleem van opstaande randen niet.

De consument heeft contact opgenomen met de ondernemer. De medewerker van de ondernemer heeft telefonisch aangegeven dat de consument het herstel niet zelf moet gaan doen maar via de ondernemer, want anders zou de garantie verloren gaan.

Na twee maanden was het werk nog steeds niet hersteld. De uiteindelijke reactie van de ondernemer was een cadeaubon van € 50,–, waarmee de consument de randen kan kitten. Dit is echter tegen de gebruikelijke montagemethode in en staat ook niet in de leginstructie op de website van de ondernemer voor het type tapijt.

In een later stadium is nogmaals contact geweest met de monteur. Zowel telefonisch als via WhatsApp geeft hij aan dat het tapijt zo niet hoort te liggen en dat kitten of plinten niet nodig zou moeten zijn, omdat het verlijmd gelegd is. Dit is voor tapijt leggen een gebruikelijke methode. De monteur heeft zijn zienswijze ook met de montageservice van de ondernemer gedeeld.

Het tapijt op de bovenverdieping is echt geen gezicht. Alle randen staan omhoog. Ondanks verschillende mailwisselingen en bijna wekelijks contact, is de ondernemer nog niet eens komen kijken.

De consument is niet gelukkig met de herstelmogelijkheden, die de deskundige aandraagt.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Er was te weinig tapijt geleverd. Voor één kamer is tapijt nageleverd en het tapijt in die kamer is ook later gelegd, door dezelfde tapijtlegger. Het tapijt in die kamer vertoont geen gebrek.

In eerste instantie werd gedacht dat het tapijt wel zou zakken en dat het in orde zou komen. Dat bleek niet het geval. De ondernemer heeft steeds nagelaten een voor de consument acceptabele oplossing te bieden. De consument voelt niets voor de door de deskundige aangedragen oplossing met overzetplinten.

De ondervloer heeft rond € 100,– gekost en is door de consument zelf gelegd.

De consument verlangde aanvankelijk volledige en deugdelijke montage. Vanwege de stelselmatige weigering van de ondernemer om nog iets te doen wil de consument nu echter van de overeenkomst af en het geld voor het tapijt en montage terug, alsmede een vergoeding voor de ondervloer, die verloren is zodra het tapijt eruit gehaald wordt.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Een vakman is bij de consument geweest om tapijt verlijmd te leggen. Omdat de consument geen plinten had om de randen af te werken en het afkitten van de randen niet tot de werkzaamheden van de vakman behoren, heeft de vakman bij de consument aangegeven dat zij de randen kan afkitten, maar dat zij dit zelf moet verzorgen. Het afkitten van de randen wordt dan ook niet aangeboden bij het leggen van tapijt. De vakman heeft daarmee correct gehandeld.

Volgens de consument moet de ondernemer de aankoopkosten van het tapijt, de kosten van de montagedienst en extra kosten vergoeden. Het tapijt is in goede orde geleverd. De montagedienst heeft de opdracht uitgevoerd conform de bestelling.

Naar aanleiding van het rapport van de deskundige is de ondernemer bij nader inzien van mening dat de consument een geschil heeft met de montagedienst en niet met de ondernemer. De ondernemer heeft slechts bemiddeld, de partij waarmee de overeenkomst is gesloten is de montagedienst. Daarom dient de consument het op te pakken met de montagedienst. De ondernemer heeft het product in goede orde geleverd en is niet aansprakelijk voor de montage.

De vergoeding van de cadeaubon staat overigens nog steeds.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer denkt dat het gebrek niet door het geleverde tapijt komt, maar door het leggen. De ondernemer is echter niet verantwoordelijk voor het leggen, dat is door een derde partij gedaan. De ondernemer heeft daarbij slechts als doorgeefluik gefungeerd. Voor de consument was kenbaar dat het leggen gedaan zou worden door de klusservice. Die opdracht verloopt via de website van de ondernemer.
De vertegenwoordiger [naam vertegenwoordiger] vult nog wel aan dat het verloop van de opdracht wellicht niet duidelijk is voor een consument.

Volgens de ondernemer kan uit het deskundigenrapport worden afgeleid dat het gebrek niet door het tapijt veroorzaakt is, zodat de ondernemer er niet verantwoordelijk voor is. De ondernemer had nog wel enige bijdrage willen leveren als overzetplinten gemonteerd zouden moeten worden, in redelijkheid te bepalen.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het tapijt is aangebracht en verlijmd op thermoplaten (veredeld zachtboard), de vloer bestaat uit houten planken. De ondervloer is door de consument zelf aangebracht en het tapijt door een klusbedrijf. De deskundige constateerde bij de twee slaapkamers en de overloop op vele plaatsen langs de wanden ernstig omhoog staand tapijt, zelfs op enkele plaatsen meer dan 3 cm. Het tapijt dat verlijmd is aan de ondervloer (thermoplaten) komt samen omhoog, een resultaat dat niet naar behoren is.

Vervolgens constateert de deskundige, ondanks dat het tapijt omhoog staat, ook enkele slordigheden van het pas snijden van het tapijt langs de plinten.

De oorzaak van de klacht is dat de thermoplaten (80 x 50 x1cm) los in verband liggen en het tapijt erop is verlijmd. Mogelijk heeft de werking door het drogen van de lijm invloed gehad op het hechten en drogen van tapijt op de thermoplaten. Krimpen van het tapijt kan ook mede een oorzaak zijn.

Volgens de deskundige is de omvang van de klacht ernstig en opvallend. Herstel of reparatie is technisch mogelijk.

Het is niet eenvoudig, maar er zijn wel enkele oplossingen mogelijk.
1. Met een lijmspuit aan de kant onder het opstaande tapijt met ondervloer lijm aanbrengen, tapijt en ondervloer aandrukken en verzwaren (zandzakjes).
2. Overzetplinten verlijmd aanbrengen tegen de bestaande plint, zodat deze overzetplint het tapijt met ondervloer vlak drukt.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie dient in de eerste plaats vast te stellen of de ondernemer verantwoordelijk is voor de legwerkzaamheden.

Het leggen van de vloerbedekking is door de ondernemer aangeboden, naar mededeling van de ondernemer via de eigen website van de ondernemer. Daarbij wordt verwezen naar de [ondernemer] Montageservice. Er wordt niet gemeld dat deze dienst geleverd wordt door een andere partij dan de ondernemer zelf.

Een consument die van deze dienst gebruik maakt hoeft op basis van de gegeven informatie niet te vermoeden dat daarmee een overeenkomst wordt gesloten met een andere (rechts-)persoon dan de ondernemer.

Naar het oordeel van de commissie kon de consument het niet anders opvatten dan dat door gebruik te maken van het aanbod van de ondernemer via de eigen website om het tapijt te laten leggen een overeenkomst met de ondernemer tot stand zou komen.

Daarom is de ondernemer niet alleen verantwoordelijk voor het geleverde tapijt, maar ook voor de legwerkzaamheden.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat het resultaat van het leggen van het tapijt niet naar behoren is. Nu de ondernemer zowel verantwoordelijk is voor het geleverde tapijt, als voor de uitgevoerde werkzaamheden, is daarbij dan niet meer van belang of de klacht het gevolg is van een gebrek aan het tapijt of van tekortschieten in de uitvoering van de werkzaamheden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De ondernemer heeft ruimschoots de gelegenheid gehad om gebreken te herstellen. De ondernemer is daarbij niet verder gekomen dan het aanbod van een cadeaucheque van € 50,–.
Omdat de ondernemer er niet in is geslaagd of er niet toe is overgegaan om binnen een redelijke termijn het gebrekkige product te herstellen of te vervangen kan de consument ontbinding van de overeenkomst vragen.

De commissie is van oordeel dat de omvang van de klacht zodanig is, dat ontbinding niet tot een onredelijk resultaat leidt. Omdat de consument ervoor heeft gekozen om hetzelfde tapijt in alle kamers te hebben, geldt de ontbinding ook voor de kamer waar geen problemen zijn.

Daarom zal de commissie de overeenkomst ontbinden. De ondernemer dient de geleverde vloerbedekking terug te nemen en de koopprijs aan de consument terug te betalen.

Bovendien dient de ondernemer de schade die het gevolg zal zijn van het weghalen van het tapijt te vergoeden. Deze schade is door de consument begroot op € 100,–, de ondernemer heeft dat niet weersproken.

De ondernemer dient dan de koopprijs ad € 1.200,– en de schadevergoeding ad € 100,– aan de consument te betalen, in totaal € 1.300,–.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie ontbindt de overeenkomst d.d. 22 mei 2021.

De ondernemer verwijdert de geleverde vloerbedekking en haalt deze op bij de consument.
Een en ander dient te geschieden op een door partijen nader af te spreken tijdstip binnen een termijn van twee maanden na de verzenddatum van dit bindend advies.

De ondernemer betaalt aan de consument € 1.300,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe Het Zelfbedrijven, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, W. van Dijk en mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 31 januari 2022.