Consument kan zich niet herroepen op bestelling van gepersonaliseerd product

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-het-zelf Bedrijven    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 42348/46684

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft bij de ondernemer 3 binnen deuren besteld. Na levering heeft de consument de ondernemer medegedeeld dat hij een verkeerde maat had opgegeven. De consument wil dat de overeenkomst ontbonden wordt en beroept zich op zijn herroepingsrecht. Volgens de ondernemer is het niet mogelijk om de overeenkomst te ontbinden en de deuren terug te nemen, aangezien het hier om op maatwerk geleverde deuren volgens de bestelling van de consument gaat. Volgens de commissie staat vast dat de consument de deuren heeft besteld en daarbij heeft gekozen uit een aantal door de ondernemer opgegeven specificaties, zoals type, glassoort, vlakliggend, wit, opdek, hoogte, breedte, draai richting en beslag. Door uit deze door de ondernemer genoemde mogelijkheden te kiezen en vervolgens, samengesteld door de consument zelf te bestellen, is er volgens de commissie sprake van een door de consument zelf nader gespecificeerde keuze waarna vervolgens de naar de consument zijn wensen gemaakte deur wordt geleverd, die zal afwijken van andere deuren die met andere specificaties kunnen worden besteld. De commissie oordeelt dat er daarom sprake is van een gepersonaliseerd product en er sprake is van maatwerk vanwege de combinatie van specificaties waaruit de consument koos. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de uitvoering van een koopovereenkomst die tussen partijen online tot stand is gekomen op of omstreeks 23 mei 2020. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van 3 binnen deuren conform specificaties door de consument opgegeven. Na levering heeft de consument de ontbinding van de overeenkomst ingeroepen.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Na levering heeft de consument de ondernemer meegedeeld dat hij een verkeerde maat had opgegeven. De consument vordert ontbinding van de overeenkomst, waarbij de consument zich beroept op het bepaalde in artikel 6.230s lid 2 en artikel 6.230 o BW waarin het herroepingsrecht is geregeld.
De consument vordert dat de ondernemer de deuren terugneemt, de betaalde koopprijs retourneert en voor het ongemak € 125,- betaalt.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer stelt zich op het standpunt maatwerk te hebben geleverd conform de bestelling van de consument en de deuren niet te kunnen terugnemen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie moet beoordelen of het beroep van de consument op het herroepingsrecht kan worden gehonoreerd nu partijen met betrekking tot de feiten als zodanig niet van mening verschillen.
Artikel 6.230o BW geeft de consument het recht een online gedane bestelling te herroepen, waarbij dan de tot stand gekomen overeenkomst wordt ontbonden. Artikel 6.230p BW noemt de uitzonderingen op deze bevoegdheid.
In dit geschil is aan de orde of de uitzondering genoemd in artikel 6.230p sub f lid 1 van toepassing is. In dit artikel wordt als uitzondering op het herroepingsrecht van de consument bepaald “de levering van volgens specificatie van de consument vervaardigde zaken, niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument”. Het artikel geeft inhoud aan de zogenaamde “maatwerk” uitzondering op de herroepingsbevoegdheid.

Volgens de consument is deze bepaling niet van toepassing nu de deuren standaard in de fabriek worden gefabriceerd. Daarbij verwijst de consument naar het Europees recht, waarbij hij doelt op de Richtlijn Consumentenrechten (Richtlijn 2011/83/EU) waarin bepaald dat de mogelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht eng moeten worden uitgelegd. Volgens de consument zou het moeten gaan over “unieke en/of gepersonaliseerde” zaken.
De consument stelt dat de deuren niet uniek of gepersonaliseerd zijn, nu de ondernemer standaard deuren aanbiedt en de consument daarbij de keuze geeft om te bestellen conform door de ondernemer aangeboden en bepaalde standaard opties.
Volgens de ondernemer worden de deuren na bestelling door de fabriek vervaardigd conform de door de consument verstrekte specificaties en kan de ondernemer de deuren niet aan de fabrikant retourneren.

Vast staat dat de consument de deuren heeft besteld en daarbij heeft gekozen uit een aantal door de ondernemer opgegeven specificaties, zoals type, glassoort, vlakliggend, wit, opdek, hoogte, breedte, draai richting en beslag. Door uit deze door de ondernemer genoemde mogelijkheden te kiezen en vervolgens, aldus samengesteld door de consument zelf te bestellen, is er volgens de commissie wel degelijk sprake van een door de consument zelf nader gespecificeerde keuze waarna vervolgens een geheel conform diens wensen gemaakte deur wordt geleverd, die zal afwijken van andere deuren die met andere specificaties kunnen worden besteld. Naar het oordeel van de commissie is er derhalve ook sprake van een gepersonaliseerd product en is er sprake van maatwerk vanwege de combinatie van specificaties waaruit de consument koos. Anders dan de consument naar voren heeft gebracht, is van een product samengesteld uit tevoren door de ondernemer vastgestelde standaard opties geen sprake. Voorts wijst de commissie er op dat de herroepingsbevoegdheid onder meer in het leven is geroepen, omdat een consument bij online bestellingen niet zelf vooraf de te leveren goederen kan zien. Het niet kunnen zien speelt hier echter geen enkele rol, nu vaststaat dat de consument (zonder dat de ondernemer dat kon zien of weten) een verkeerde maat heeft opgegeven. Het beroep van de consument op het herroepingsrecht wordt derhalve door de commissie niet gehonoreerd.
Ten overvloede wijst de commissie nog op de door de consument overgelegde orderbevestiging, waarin de ondernemer aangeeft dat ruilen en retourneren bij maatwerk niet mogelijk is en daarbij de consument er op wijst dat hij zijn gedane bestelling goed moet controleren en waarbij wordt aangegeven dat binnen 24 uur geannuleerd kon worden. De consument heeft daarvan geen gebruik gemaakt en het zou dan ook in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid om na levering alsnog te reclameren.
De consument heeft nog op een uitspraak gewezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel waarin die commissie anders oordeelt dan hier voren weergegeven. De commissie overweegt dat zij niet gebonden is aan het oordeel van een andere commissie en ook de bevoegdheid heeft anders te oordelen. Het is verder niet aan de commissie om een oordeel te vellen over deze andersluidende uitspraak.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe Het Zelfbedrijven, bestaande uit de heer mr. W. Nannings, voorzitter, de heer W. van Dijk, mevrouw mr. M.J. Boon, leden, op 27 januari 2021.