Consument klaagt over niet nakomen cash back actie bij aankoop TV

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Kosten    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 100183/119852

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft een kleuren TV gekocht, waarop een cashback actie van toepassing was. Nadat de consument zich bij de leverancier heeft gemeld voor deze cashback actie, vernam hij dat niet in aanmerking kwam voor deze actie omdat de ondernemer zich niet heeft aangemeld voor deze actie. Volgens de ondernemer gaat de cashback actie buiten de ondernemer om en dient de consument dit met de leverancier te regelen. De ondernemer zou hier verder buiten staan. Tijdens de zitting wordt vastgesteld dat de consument de cashback inmiddels heeft ontvangen (nadat de consument bij de commissie heeft geklaagd). Omdat de ondernemer wel adverteert met de cash back, dient hij er ook voor te zorgen dat de consument die uiteindelijk ook ontvangt. De klacht wordt gegrond verklaard, waarbij vaststaat dat de cash back reeds is uitbetaald. Omdat de uitbetaling plaatsvond nadat de cash back door de consument is ontvangen, dient de ondernemer het klachtengeld te vergoeden aan de consument.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een cash back actie bij de aankoop van een [merknaam] kleurentelevisie.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 23 december 2020 heeft de consument bij de ondernemer een [merknaam] kleuren TV gekocht van het type 55OLED855/12 OLED TV. Deze kostte € 1.999,– met daarop een cashback actie van [merknaam tv] van € 150,– conform opgave website van de ondernemer.
De consument heeft zich op 24 december 2020 aangemeld bij [merknaam tv] voor deze cashback actie. Op 12 januari 2021 kreeg de consument vanuit [merknaam tv] de melding dat hij niet in aanmerking kwam voor deze actie, omdat de ondernemer zich niet had aangemeld voor deze actie. De consument heeft meteen contact gezocht met de ondernemer hoe dit kan. Zij beweren dat dit een fout is bij [merknaam tv]. De ondernemer blijft roepen: heb geduld, het komt goed. Als de consument [merknaam tv] belt dan krijgt hij te horen dat ze aan de hand van het serienummer van de TV de correspondentie terug kunnen lezen en dat er niets is waaruit blijkt dat de ondernemer aan deze actie meedoet.

De consument is van mening dat de ondernemer hierin haar verantwoording moet nemen, de consument heeft tenslotte met de ondernemer een koopovereenkomst en niet met [merknaam tv].

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer geeft aan hier helemaal buiten te staan. De consument dient de televisie na aankoop te registreren en [merknaam tv] handelt de cashback dan verder af met de consument. De consument heeft de cashback inmiddels ook ontvangen. De ondernemer heeft de consument er meerdere malen op gewezen dat de afhandeling van zo’n actie vaak erg lang op zich laat wachten. Dat de consument hier niet op wilde wachten is vervelend maar is niet iets waar de ondernemer iets aan kan doen. Ook niet dat er kosten gemaakt zijn. Het geschil is volgens de ondernemer dan ook iets tussen [merknaam tv] en de consument.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt vast dat de consument de cash back inmiddels heeft ontvangen. Bij e-mail van 21 mei 2021 heeft de consument bevestigd dat hij op 20 mei de cash back heeft ontvangen. Betaling van de cash back heeft dus pas plaatsgevonden nadat de consument bij de commissie heeft geklaagd.

De commissie is het niet eens met de ondernemer dat zij helemaal buiten de kwestie van de cash back staat. De ondernemer adverteert met de cash back en dient dan ook voor zorg te dragen dat de consument de cash back ontvangt.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is. Omdat de cash back inmiddels is betaald, zal de commissie niet bepalen dat de ondernemer de cash back dient te betalen. De commissie zal wel bepalen dat de ondernemer het klachtengeld betaald door de consument dient te vergoeden, omdat betaling van de cash back pas heeft plaatsgevonden nadat de klacht is ingediend.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 112,51 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de datum van verzending van deze beslissing.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit de heer mr. P. Glazener, voorzitter, de heer van J.T.A.M. van Schooten, de heer mr. P.B. Vos, leden, op 29 oktober 2021.