Consument mocht er vanuit gaan dat op tussen hem en ondernemer gesloten overeenkomst CBW-voorwaarden van toepassing zijn; commissie bevoegd.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 38988-1

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 24 november 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een keuken met toebehoren tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 9.353,20. De levering vond plaats op of omstreeks 16 december 2009.   De ondernemer heeft zich op het standpunt gesteld dat de commissie niet bevoegd is het geschil inhoudelijk te behandelen, omdat op de tussen partijen gesloten overeenkomst de Algemene Levering- en betalingvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB) van toepassing zijn, die in geval van een geschil niet naar de commissie, maar naar een andere instantie verwijzen.   Beoordeling van de bevoegdheid van de commissie   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer voert ter onderbouwing van zijn stelling dat de commissie niet bevoegd is aan dat op zijn briefpapier en in de offerte en/of verkooptekst is vermeld dat op alle aanbiedingen, aanvaarding van opdrachten en overeenkomsten met de ondernemer de ALIB-voorwaarden van toepassing zijn, tenzij anders overeengekomen. Op datzelfde briefpapier, alsmede op de aan de consument gezonden factuur, waarvan zich kopieën bij de stukken van het geschil bevinden, is echter ook het vignet van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) te zien met de vermelding: “Erkend en aangesloten bij het CBW-garantiefonds”. Op de website van “CBW-erkend” wordt de ondernemer genoemd als een door de CBW erkend bedrijf. Tevens is op die website te lezen dat de CBW-erkende bedrijven de CBW-voorwaarden hanteren. De consument mocht en mag er dus van uitgaan dat op de tussen hem en de ondernemer gesloten overeenkomst de CBW-voorwaarden van toepassing zijn, niettegenstaande de door de ondernemer geciteerde tekst op zijn briefpapier. In artikel 19 van de CBW-voorwaarden wordt de commissie aangewezen als de instantie die geschillen beslecht, terwijl in artikel 20 daarvan de nakominggarantie betreffende uitspraken van de commissie is geregeld. De commissie moet dus bevoegd worden geacht het onderhavige geschil te behandelen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart zich bevoegd het geschil te behandelen. De behandeling van het geschil zal op de gebruikelijke wijze worden voortgezet.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 9 september 2010.