Consument moet gehele commissie aan makelaar voldoen, verwijten houden geen stand

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Betaling / Kosten    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 14689/29640

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over de dienstverlening van de makelaar. De makelaar heeft de consument tijdens het koopproces niet goed bijgestaan en op de hoogte gehouden. De consument wenst de helft van de door haar betaalde commissie van € 2.950,– terug te krijgen, maar de makelaar weigert dit terug te betalen. De makelaar geeft aan dat hij zich niet in de klachten van de consument kan vinden en stelt dat de consument door zijn inzet een woning kon kopen. De commissie oordeelt dat de makelaar heeft afgesproken dat hij voor zijn bemiddeling een commissie van € 2.950,– in rekening mag brengen. Dat de consument de makelaar commissie moet betalen blijkt dus uit de opdracht. Er is niet gebleken dat er sprake is van omstandigheden waardoor de het bedrag gematigd of terugbetaald moet worden. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de makelaar.

Het geschil betreft de kwaliteit van de door de makelaar verrichte dienstverlening bij de aankoop van een woning.

De consument wenst de helft van de door haar betaalde commissie van € 2.950,– terug.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Als Engelstalige zonder kennis van de Nederlandse woningmarkt heb ik een makelaar ingeschakeld om mij te helpen met de aankoop van een woning. De woning is aangekocht, maar de dienstverlening liet veel te wensen over. Ik ben tijdens het koopproces niet goed op de hoogte gehouden, er werd mij niets uitgelegd. Ik zou een servicepakket aangeboden krijgen waar ik niets van heb gemerkt en de makelaar heeft mij niet bijgestaan tijdens de overdracht bij de notaris. De makelaar heeft mij geweigerd een deel van de commissie terug te betalen omdat ‘he didn’t cause me financial loss’. Hij slaat daarmee de plank mis. Het gaat niet over mijn financieel verlies. Het gaat om een gebrek aan professionalisme, hulp en zeer slechte service.

Standpunt van de makelaar
De makelaar heeft de commissie niet van een schriftelijke reactie op de klacht voorzien.
Tijdens de Zoom behandeling heeft de makelaar naar voren gebracht dat hij zich niet in de klachten kan vinden. De makelaar stelt de opdracht naar behoren te hebben uitgevoerd. Door zijn inzet heeft de consument een woning kunnen kopen. Voor de afwikkeling bij de notaris had hij in een vervanging voorzien. De consument is gehouden de door de makelaar in rekening gebrachte commissie te betalen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit de schriftelijke opdracht blijkt dat de makelaar heeft bedongen dat hij voor zijn bemiddeling een commissie van € 2.950,– in rekening mocht brengen. De verschuldigdheid blijkt dus uit de opdracht. Omstandigheden die met zich zouden brengen dat de makelaar in redelijkheid op die contractuele afspraak geen beroep zou kunnen doen of aanleiding zouden moeten zijn de commissie te matigen zijn gesteld noch gebleken, mede in het licht bezien van de gemotiveerde betwisting van de klachten door de makelaar.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, bestaande uit de heer mr. D. van den Brink, voorzitter, de heer J. J. Hendrikse , mevrouw mr. D. E. Valle Robles-Roomer, leden, op 11 december 2020.