Consument moet tegoedbon als schadevergoeding voor niet-werkende wasmachine accepteren

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: (non)conformiteit / Schadevergoeding    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 1400/7764

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft een wasmachine gekocht met de functie van bediening op afstand. Deze functie heeft de eerste tien maanden niet gewerkt, daarom wil de consument een vergoeding ontvangen. De fabrikant van de wasmachine heeft de consument een verlenging van de garantietermijn aangeboden. Hier ging de consument niet mee akkoord aangezien hij een financiële compensatie wilde. De fabrikant heeft hem een tegoedbon van €50,– aangeboden, maar dit vond de consument te laag en heeft verzocht om een hoger bedrag. De commissie oordeelt dat, gelet op de levensduur en de beperking, €19,– een redelijke vergoeding is. Het aanbod van de fabrikant is dus genoeg en de klacht is dus ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit de schade die is ontstaan doordat de consument gedurende 10 maanden geen gebruik heeft kunnen maken van de functionaliteit van bediening op afstand van de door hem op 21 juni 2018 bij de ondernemer gekochte wasmachine van het merk Samsung voor een prijs van € 912,49.

De consument heeft op 28 juli 2018 de klacht voor het eerst kenbaar gemaakt aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De keuze van de consument was op deze wasmachine gevallen omdat deze via een app op afstand te bedienen zou zijn. Deze functionaliteit bleek echter niet te werken. De consument heeft maanden lang geprobeerd met telefonische hulp van een monteur om de app werkend te krijgen maar uiteindelijk kreeg hij het bericht dat dit gewoon niet mogelijk was. Later bleek het toch weer wel mogelijk. Sindsdien functioneert deze mogelijkheid naar behoren.

De consument heeft tien maanden geen gebruik kunnen maken van de functionaliteit en wil hiervoor gecompenseerd worden. Het aanbod dat de leverancier hem heeft gedaan is onvoldoende. De consument meent dat een bedrag van € 250,– redelijk is en wil dit bedrag toegewezen krijgen.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Inmiddels is het euvel opgelost. Het klopt echter dat de consument gedurende een periode geen gebruik heeft kunnen maken van de bewuste functionaliteit. Door de fabrikant, niet door de ondernemer, is aan de consument in verband hiermee een verlenging van de duur van de garantieperiode aangeboden gelijk aan de periode dat de functionaliteit niet werkte, een en ander als compensatie voor het ongemak. De consument is hiermee niet akkoord gegaan. Hij wilde een financiële compensatie. De fabrikant heeft hem hierop een tegoedbon van € 50,– aangeboden. De consument vond dit onvoldoende en vroeg € 100,–. Er is dus geen akkoord bereikt. Nu wil hij kennelijk een nog hoger bedrag.

De ondernemer is niet gehouden aan hetgeen de fabrikant aan de consument heeft aangeboden. Hij meent aan al zijn verplichtingen jegens de consument te hebben voldaan. De ondernemer wil dat de klacht van de consument ongegrond wordt verklaard.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Een koper heeft recht op een deugdelijk product dat voldoet aan de verwachtingen die er redelijkerwijs aan te stellen zijn. Als een wasmachine wordt uitgevoerd met de functionaliteit dat deze op afstand, via een app, aan te zetten is, mag de koper ook verwachten dat deze functioneert.
Tussen partijen is niet in geschil dat de bewuste functionaliteit enige tijd niet heeft gewerkt. De consument stelt hiervan ongemak te hebben ondervonden en de fabrikant heeft hem hierin tegemoet willen komen door een verlenging van de garantietermijn aan te bieden en, toen de consument zei een financiële compensatie te willen, een tegoedbon van € 50,–. De consument vindt dit onvoldoende compensatie. De commissie oordeelt hieromtrent als volgt.

De aanschafprijs van de machine bedroeg € 912,50. Ten aanzien van wasmachines wordt een economische levensduur van 10 jaren aangehouden. De functionaliteit heeft tien maanden niet gewerkt. De machine functioneerde voor de rest prima. De haperende functionaliteit is maar een klein onderdeel van het geheel. Desondanks zal de commissie er in het voordeel van de consument van uitgaan dat de gebruiksbeperking voor de consument 25% beliep. Uitgaande van 120 maanden levensduur en 10 maanden 25% beperking is de schade die de consument heeft geleden (25% van¬ (€ 912,50/120 x 10)=, afgerond,) € 19,–. De fabrikant heeft een tegoedbon van € 50,– aangeboden. Een tegoedbon is niet hetzelfde als een bedrag in geld, maar de commissie leest in de klacht van de consument niet dat zijn bezwaar zich daartegen richt. Het aanbod van de fabrikant is dan ook ruimschoots voldoende voor de schade die de consument zegt te hebben geleden.

De ondernemer heeft aangevoerd niet aan dit aanbod van de fabrikant gehouden te zijn, maar dit regardeert de consument niet. Die kan zijn leverancier aanspreken voor tekortkomingen in de nakoming en heeft dit ook gedaan. De ondernemer is dan ook jegens de consument gehouden tot nakoming van het verstrekken van een tegoedbon van € 50,–. Het is aan hem dit verder met de fabrikant af te stemmen.

De commissie verklaart, uitgaande van de nakoming van de toezegging ten aanzien van de cadeaubon, de klacht ongegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit mr C.H. van Breevoort-de Bruin, voorzitter, drs. H.H.F.M. van den Oever en mr. M.A. Arntz, leden, op 27 november 2019.