consument verlangt schade vergoeding in plaats van herstel. Herstel is een degelijk aanbod.

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Reparatie    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116614

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 18 oktober 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het repareren van een Samsung Galaxy S6 smartphone.

Het geschil betreft de vraag of het aanbod van de ondernemer ter oplossing van de klacht van de consument redelijk is.

De consument heeft op of omstreeks medio november 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft binnen de garantieperiode haar smartphone bij de ondernemer afgegeven voor reparatie. Na enkele weken bleek dat de consument voor de reparatie zou moeten betalen, omdat er een barst in het scherm van het apparaat zat. Zoals blijkt uit het door de consument ontvangen afgiftebewijs zat er ten tijde van het afgeven van het apparaat geen barst in.

De consument verlangt kosteloos herstel van het apparaat.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft haar smartphone ter reparatie aangeboden. De reparatiedienst heeft vastgesteld dat er een barst in het scherm zat en dat het display vervangen diende te worden. Daarbij was sprake van een van buiten komende oorzaak, die niet onder de garantie valt.

De consument heeft aangegeven dat er bij het afgeven van het apparaat geen barst aanwezig was. Daarom verlangt zijn kosteloos herstel.

De ondernemer heeft op 22 maart 2018 aangeboden om het apparaat kosteloos te herstellen dan wel voor het bedrag van de reparatie korting te geven op een nieuw apparaat. De ondernemer heeft dat aanbod op 27 maart 2018 en 10 april 2018 herhaald. Op 10 april 2018 is er ook telefonisch contact geweest met de consument. De consument had echter al een ander apparaat aangeschaft en wilde het geld ontvangen. Daarop heeft de ondernemer nog een tegoedbon van hetzelfde bedrag geboden. De consument was daar niet mee akkoord.

De ondernemer heeft met het aanbod om het apparaat te herstellen dan wel een tegoedbon voor de waarde van de reparatie een alleszins redelijk aanbod gedaan. De ondernemer blijft bereid het apparaat te herstellen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft bij aanmelding van het geschil van de ondernemer gevraagd om het toestel kosteloos volledig te herstellen. De consument heeft blijkens de stukken het geschil op 7 maart 2018 bij de commissie aangemeld.

De ondernemer heeft vervolgens ook aangeboden de smartphone van de consument kosteloos te herstellen. Daarmee zou zowel de klacht waarmee de consument het apparaat ter reparatie heeft aangeboden als de barst in het scherm opgelost zijn. De consument kon daarbij ook kiezen voor korting ten bedrage van de prijs van de reparatie op een nieuw toestel.

De consument heeft dat aanbod van de ondernemer op dat moment niet geaccepteerd, zij verlangt een schadevergoeding ter hoogte van het bedrag dat een reparatie zou kosten, als bijdrage in de kosten van de inmiddels door haar aangeschafte nieuwe telefoon.

De commissie is van oordeel dat het aanbod van de ondernemer alleszins redelijk is, zeker nu de ondernemer daarmee geheel tegemoet zou komen aan hetgeen de consument verlangde. De consument zou door de reparatie immers haar eigen ongeveer twee jaar oude telefoon weer gerepareerd terug ontvangen, dan wel een aanzienlijke reductie ontvangen op een eventueel aan te schaffen andere smartphone. De commissie ziet geen grond waarom de consument in plaats daarvan een financiële compensatie zou moeten krijgen.
Dat geldt temeer nu de prijs van een toestel zoals dat van de consument, Samsung Galaxy S6 Gold 32GB, nieuw, niet veel afwijkt van het aan de consument geboden kortingsbedrag.

De ondernemer heeft de consument wel erg lang laten wachten op een redelijk aanbod. Het aanbod is ook eerst gedaan nadat de consument het geschil bij de commissie gemeld heeft.
Het reglement van de commissie bepaalt in artikel 17 lid 3 dat de commissie een klacht ongegrond kan verklaren als een ondernemer een redelijk voorstel ter oplossing van het geschil gedaan heeft vóórdat de consument het geschil bij de commissie heeft aangemeld. De ondernemer heeft het voorstel echter eerst gedaan ná aanmelding van het geschil.

De commissie acht de klacht derhalve gegrond.

De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod. De commissie zal een termijn bepalen waarbinnen de consument kan aangeven of zij kosteloos herstel van het apparaat verlangt of een kortingsbon ten bedrage van € 256,81.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De consument heeft de keuze tussen kosteloos herstel van haar smartphone of een kortingsbon ten bedrage van € 256,81.

De consument bepaalt haar keuze binnen veertien dagen na de verzenddatum van dit bindend advies.

De ondernemer handelt overeenkomstig de door de consument gemaakte keuze binnen veertien dagen nadien, bij herstel binnen veertien dagen nadat de consument het apparaat ter reparatie zal hebben afgegeven.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 62,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, J. Duijns en mr. M.A. Arntz, leden, op 6 september 2018.