Contractsbepalingen voor verschillende uitleg vatbaar. Dient ten nadele van de makelaar te worden uitgelegd. Naast intrekkingskosten geen vergoeding verschuldigd.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Opdracht    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0028

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de in rekening gebrachte intrekkingskosten door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is € 1.100,– aan intrekkingskosten berekend. Ik heb wel getekend maar was in de veronderstelling dat het op basis van no cure no pay gebeurde. Ik heb over artikel 4 heen gelezen. Ook staan er kosten in de overeenkomst die voor rekening van de ondernemer zijn. Die zijn wel in rekening gebracht. Die kosten wil ik wel betalen als de ondernemer geen vergoeding bij intrekken mag rekenen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer verwijst naar de tekst van de overeenkomst en stelt dat geen daarvan afwijkende afspraken zijn gemaakt.   Beoordeling van het geschil   De commissie stelt vast dat in de schriftelijk tussen partijen overeengekomen opdracht tot dienstverlening in artikel 4 is bedongen dat naast de in art. 1 sub c genoemde kosten, een vergoeding verschuldigd is van € 1.100,– exclusief BTW. Dit bedrag dient voldaan te worden nu de veronderstelling van andersluidende afspraken in het geheel niet feitelijk is onderbouwd. Achter de vijf posten die in de gedrukte tekst zijn opgenoemd in artikel 1 sub c is met de pen een accolade geplaatst waarachter is geschreven: voor van ondernemer [naam makelaar].   Ter zitting heeft de ondernemer weliswaar deze toevoeging uitgelegd als een afwijkend beding dat uitsluitend zou gelden bij een succesvolle verkoop doch ook de door de consument aangehangen uitleg is plausibel, te weten dat deze kosten zonder meer voor de ondernemer zijn hetgeen ook meer in overeenstemming is met de hoge intrekkingskosten. Waar de makelaar de steller van de overeenkomst is van wie als professionele partij mag worden verwacht dat hij contractsbepalingen zó weet te redigeren dat die niet voor verschillende uitleg vatbaar zijn, dient de toevoeging in diens nadeel te worden uitgelegd.   De consument is dus uitsluitend de intrekkingskosten verschuldigd. Een bedrag van € 290,–, te vermeerderen met BTW in totaal € 345,10, dient door de ondernemer geretourneerd te worden. De klacht is mitsdien deels gegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht gegrond.   De ondernemer is een bedrag van € 345,10 verschuldigd aan de consument.   Voorts is de ondernemer overeenkomstig het reglement aan de consument het klachtgeld van € 75,– verschuldigd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, op 5 september 2007.